Planning

De provincie werkt aan een betere verbinding tussen de A8 en A9.

 

Periode Omschrijving
Vanaf maart 2015

Start onderzoeken planstudie - fase 1

 • Stap 1: Doelbereik
 • Stap 2: Effectbepaling
 • Heritage Impact Assessment
 • MKBA
Vanaf april 2016

Start nader onderzoek kansrijke alternatieven - fase 2

 • Advies Commissie MER
 • Uitwerken ontwerpen in tijdelijk projectbureau (sep-okt)
 • Ruimtelijke inpassing en technische uitvoering
 • MKBA (volledig)
Juli 2017

Resultaten planstudie

 • Inspraakperiode (mogelijkheid tot indienen zienswijzen)
 • Behandeling door raden en staten 
 • Advies Commissie MER
 • Advies UNESCO
 • Advies ARO (Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling)


Onderstaande onderdelen van de planning kunnen ingedeeld worden in de tijd nadat Gedeputeerde Staten de gesprekken met de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de Verbinding A8-A9 en de Stelling van Amsterdam hebben afgerond.

Periode Omschrijving
ntb

Besluit voorkeursalternatief door Gedeputeerde Staten

 • Vaststellen Nota van Beantwoording
ntb

Besluit voorkeursalternatief door Provinciale Staten

ntb                        

Planuitwerkingsfase

 • Uitwerken voorkeursalternatief
 • Opstellen Provinciaal Inpassingsplan
 • Inspraakperiode (mogelijkheid tot indienen zienswijzen)

ntb

Realisatie
 
   
   
   
   

 

Uitgelicht