Planning

De provincie werkt aan een betere verbinding tussen de A8 en A9.

 

Periode Omschrijving

2014
 

Start planstudie

  • Inspraak op Notitie Reikwijdte en Detailniveau
  • PlanMER studie in 2 fasen
  • Inspraak op resultaten PlanMER

Mei 2018

Gedeputeerde Staten kiezen Golfbaanalternatief als voorkeursalternatief

(voor een goede inpassing in het gebied van de Stelling van Amsterdam wordt een landschapsplan opgesteld)

Vanaf 2019

Opstellen landschapsplan

  • wijzigingen in aanpak nav nieuwe coalitie (najaar 2019)
2020

Separaat onderzoek naar verbeteren leefbaarheid Krommenie

  • participatie van omwonenden (voorjaar 2020)
2020 Separaat onderzoek naar aansluiting van Krommenie en Assendelft op openbaar vervoer

Begin 2021

Go/no go besluit door Provinciale Staten

Begin 2021

Go/no go besluit door minister OCW

  • aanbieden landschapsplan aan UNESCO door minister OCW


Bij een positief besluit door Provinciale Staten en de minister van OCW kan gestart worden met het opstellen van een Provinciaal Inpassingsplan (PIP) en een Tracébesluit (TB). 

Periode Omschrijving

Eind 2021

Opstellen Provinciaal Inpassingsplan / Tracébesluit

Eind 2023

Inspraak op ontwerp Provinciaal Inpassingsplan

Begin 2024

 

Vaststellen definitief Provinciaal Inpassingsplan door PS

Vaststellen definitief Tracébesluit door minister I&W

Begin 2024

Mogelijkheid tot beroep bij Raad van State

Vanaf 2025

Realisatie

 

Uitgelicht