Planning

De provincie werkt aan een betere verbinding tussen de A8 en A9.

 

Periode Omschrijving

2014
 

Start planstudie

  • Inspraak op Notitie Reikwijdte en Detailniveau
  • PlanMER studie in 2 fasen
  • Inspraak op resultaten PlanMER

Mei 2018

Gedeputeerde Staten kiezen Golfbaanalternatief als voorkeursalternatief

(voor een goede inpassing in het gebied van de Stelling van Amsterdam wordt een landschapsplan opgesteld)

Vanaf 2019

Opstellen landschapsplan

  • wijzigingen in aanpak nav nieuwe coalitie (najaar 2019)
2020

Separaat onderzoek naar leefbaarheidsmaatregelen N203 Krommenie

  • participatie van omwonenden (voorjaar en najaar 2020)
2020 Separaat onderzoek naar aansluiting van Krommenie en Assendelft op openbaar vervoer
Begin 2021 Besluit Gedeputeerde Staten over eindrapportages leefbaarheidsmaatregelen N203 en aansluiting op openbaar vervoer 

Eind 2021

Go/no go besluit door Provinciale Staten over Landschapsplan Verbinding A8-A9

Eind 2021

Vervolgens go/no go besluit door minister OCW over Landschapsplan Verbinding A8-A9

  • aanbieden landschapsplan aan UNESCO door minister OCW


Bij een positief besluit door Provinciale Staten en de minister van OCW wordt gestart met het opstellen van een Provinciaal Inpassingsplan (PIP) en een Tracébesluit (TB). 

Periode Omschrijving

Medio 2022

Opstellen Provinciaal Inpassingsplan / Tracébesluit

Medio 2024

Inspraak op ontwerp Provinciaal Inpassingsplan

Medio 2025

 

Vaststellen definitief Provinciaal Inpassingsplan door PS

Vaststellen definitief Tracébesluit door minister I&W

Medio 2025

Mogelijkheid tot beroep bij Raad van State

Vanaf medio 2025

Realisatie

 

Uitgelicht