Planning

De provincie werkt aan een betere verbinding tussen de A8 en A9.

 

Periode Omschrijving

2014           
 

Start planstudie

  • Inspraak op Notitie Reikwijdte en Detailniveau
  • PlanMER studie in 2 fasen
  • Inspraak op resultaten PlanMER

Mei 2018           

Gedeputeerde Staten kiezen Golfbaanalternatief als voorkeursalternatief

(voor een goede inpassing in het gebied van de Stelling van Amsterdam wordt een landschapsplan opgesteld)

Vanaf 2019           

Opstellen landschapsplan

  • wijzigingen in aanpak nav nieuwe coalitie (najaar 2019)
2020           

Separaat onderzoek naar leefbaarheidsmaatregelen N203 Krommenie

  • participatie van omwonenden (voorjaar en najaar 2020)
2020         Separaat onderzoek naar aansluiting van Krommenie en Assendelft op openbaar vervoer
Begin 2021            Besluit Gedeputeerde Staten over eindrapportages leefbaarheidsmaatregelen N203 en aansluiting op openbaar vervoer 
Eind 2021            Besluit door Gedeputeerde Staten over Landschapsplan Verbinding A8-A9
Begin 2022            Besluit door Provinciale Staten over Landschapsplan Verbinding A8-A9


De provincie gaat in gesprek met het Rijk en de partners om te komen tot een strategie voor de financiering van het project. Uitgangspunt is dat er zicht moet zijn op de financiering voordat gestart wordt met de planuitwerkingsfase.  

Periode Omschrijving
nog onbekend   

Start Planuitwerkingsfase, waaronder opstellen Provinciaal Inpassingsplan 

nog onbekend   

Inspraak op ontwerp Provinciaal Inpassingsplan

nog onbekend   

 

Vaststellen definitief Provinciaal Inpassingsplan door PS

Vaststellen definitief Tracébesluit door minister I&W

nog onbekend   

Mogelijkheid tot beroep bij Raad van State

nog onbekend   

Realisatie

 

Uitgelicht