Samen slimmer

Werken aan een slim, schoon en veilig Noord-Holland, dat doet de provincie Noord-Holland samen met veel andere private en publieke partijen. Ook vindt de provincie het ontzettend belangrijk om haar opgedane kennis over te brengen aan collega-wegbeheerders die voor dezelfde uitdagingen staan.

Hoe zorgen we dat onze provincie goed bereikbaar blijft? Dat de infrastructuur klaar is voor toekomst? Hoe zorgen we voor een gezonde leefomgeving? Hoe kan Smart Mobility hieraan bijdragen? En welk effect heeft dat op Noord-Holland, Nederland en zelfs op Europees niveau (denk aan wet- en regelgeving)? Samen ben je slimmer. Daarom werkt de provincie met veel partijen samen. 

Projecten

Project Scale-up: bezoekersstromen spreiden

De provincie zoekt naar oplossingen om drukte in de openbare ruimte tegen te gaan. Denk bijvoorbeeld aan drukte op het strand, in de stad of het park. Samen met de provincie Flevoland, gemeente Amsterdam en Vervoerregio Amsterdam daagt Noord-Holland de markt hiervoor uit met het project Scale-up. Welke oplossing hebben zij om bezoekersstromen te voorspellen en gedrag van mensen te beïnvloeden? Zodat het daardoor mogelijk wordt om bezoekersstromen te spreiden? Drukke plekken zoals het strand van Zandvoort en de Kalverstraat in Amsterdam lenen zich goed voor dit project. 

Logistiek en transport

Logistiek en transport, een belangrijke sector. De bereikbaarheid bij grote mainports zoals Schiphol, Greenport of de haven van Amsterdam staat onder druk. De toenemende goederenstromen vragen om een efficiencyslag. Met slimme, Smart Mobility, maatregelen wil de provincie bijdragen aan het optimaliseren van deze goederenstromen. Dat is uiteindelijk gunstig voor de bereikbaarheid en het milieu en voor transporteurs levert het bijvoorbeeld tijdwinst op.

Daarom werkt de provincie mee aan het Amsterdam Logistics programma, waaronder Connected Transport Corridors. Dat doet de provincie samen met Amsterdam Airport Schiphol, Port of Amsterdam, Royal FloraHolland/ Greenport Aalsmeer, Vervoerregio Amsterdam, Gemeente Haarlemmermeer, SADC en Hogeschool van Amsterdam. Deze samenwerking versterkt elkaar en voorkomt overlap bij vernieuwingen.  
 

MRA-platform Smart Mobility

Door de groei van het aantal toeristen, bedrijven en bewoners neemt de druk op de bestaande infrastructuur in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) toe. Maar er is steeds minder ruimte om die infrastructuur en het aanbod aan openbaar vervoer uit te breiden. Met smart mobility-toepassingen houden we de MRA bereikbaar, duurzaam en economisch sterk. Dit platform verbindt activiteiten op het gebied van smart mobility en verspreidt kennis waardoor de MRA straks voorbereid is op de mobiliteit van de toekomst. 

Praktijkproef Amsterdam

In de Praktijkproef Amsterdam werkten de gemeente Amsterdam, de provincie Noord-Holland, de Vervoerregio Amsterdam, Rijkswaterstaat en NDW in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat samen aan een serie grootschalige praktijktesten gericht op het integreren van innovatieve systemen in de auto en op de weg. Na 10 jaar samenwerking zijn de resultaten van de Praktijkproef Amsterdam gedocumenteerd in de Verantwoording Praktijkproef Amsterdam. De resultaten zijn samengevat in 7 lessen. Zoals: je kunt beter goed reageren dan slecht voorspellen. En: voor nieuwe, slimme oplossingen voor mobiliteit in stedelijke regio’s is standaardisatie op internationaal schaalniveau een randvoorwaarde. Alle 7 lessen staan in de verantwoording.

Concorda

Het Concorda project bereidt Europa voor op geautomatiseerd rijden en truck platooning. Hiervoor zijn niet alleen slimme voertuigen nodig, maar ook een hoogwaardige en digitale weginfrastructuur die niet bij de grens ophoudt. De communicatietechnologie om de uitwisseling tussen autonome voertuigen en weginfrastructuur (zoals camera's, verkeerslichten en matrixborden) mogelijk te maken, werd getest tijdens pilots van Concorda in België, Duitsland, Frankrijk, Spanje en op de provinciale wegen in Nederland (N201 en N205 bij Schiphol). Het bijzondere is dat de testritten zowel plaatsvonden op de snelweg, provinciale weg (N205 en N201) als in de stad. Met de gedachte: als het in Amsterdam werkt, dan werkt het overal in de wereld. 

Concorda is onderdeel van Praktijk Proef Amsterdam en werkt samen met overheden, de automotive industrie (BMW en Fiat Chrysler), navigatie- en serviceproviders en ITS bedrijven. 

Socrates2.0

Socrates is erop gericht de mobiliteit van het verkeer te verbeteren door een schone, efficiënte en veilige verkeersstroom te bevorderen. Dit is mogelijk dankzij de ontwikkeling van slimme verkeersinformatie- en navigatiediensten. Het doel is weggebruikers via navigatiediensten op maat en tijdig te informeren en adviseren in het geval van bijvoorbeeld files, wegwerkzaamheden, evenementen of milieuzones. Dit leidt tot sneller, groener en veiliger verkeer.

Dit is een Europees project vanuit de Praktijk Proef Amsterdam met een unieke samenstelling van publieke- en private partijen zoals wegbeheerders, service providers en autofabrikanten. 

Blauwe Golf

De Blauwe Golf ontsluit real-time gegevens over geopende bruggen en beschikbare ligplaatsen in havens. Informatie waarmee schippers en weggebruikers hun reis en aankomst beter kunnen plannen, met minder hinder en ergernis en zonder onnodig brandstofverbruik en uitstoot van uitlaatgassen. Blauwe Golf biedt deze gegevens voor een groot aantal regio's in Nederland en breidt deze diensten steeds verder uit over heel het land.

Blauwe Golf is een samenwerkingsverband tussen de provincie Noord-Holland, Rijkswaterstaat, Hoogheemraadschap Rijnland, Waternet en de gemeenten Amsterdam, Alkmaar, Haarlem, Haarlemmermeer, Purmerend en Zaanstad. Word jij ook partner? Ga dan naar blauwegolfverbindend.nl voor meer informatie. 

Smart Shipping

Innovatieproject NOVIMAR

Het Europese innovatieproject NOVIMAR, afkorting voor NOVel Inland waterways transport and MARitime transport concepts, richt zich op onderzoek naar de Vessel Train. Deelnemers aan het NOVIMAR-project onderzoeken en ontwikkelen in vier jaar tijd een geheel nieuw transportconcept voor vervoer over water gebaseerd op platooning (kleine konvooien van voertuigen die geautomatiseerd rijden); de Vessel Train. Daarbij wordt ook onderzoek gedaan naar de wisselwerking tussen de Vessel Train en de Blauwe Golf. 

SMASH!

De provincie Noord-Holland is ook aangesloten bij SMASH!. SMASH! is de afkorting van smart shipping: het verregaand gautomatiseerd varen op zee en op binnenwateren. SMASH! is de plek waar kennis en kunde over smart shipping samenkomt.

Het programma Smart Shipping is opgezet door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Met het programma faciliteren we innovaties op het gebied van smart shipping ten behoeve van de concurrentiekracht, veiligheid en duurzaamheid van de scheepvaartsector.

Uitgelicht