Grondwater

Grondwater is niet zichtbaar, maar overal aanwezig. Grondwater wordt gebruikt voor bijvoorbeeld gewassen besproeien, industriële processen, om gebouwen te koelen of te verwarmen, om drinkwater te maken en om de natuur te behouden. Het is dus belangrijk dat het grondwater van goede kwaliteit is en op een goed niveau blijft.

Wonen in een grondwaterbeschermingsgebied

Blauwe bordje grondwaterbeschermingsgebiedWoont u in, of in de buurt van, een ‘grondwaterbeschermingsgebied’ (herkenbaar aan de blauwe bordjes)? Dan is het extra belangrijk om de bodem (en daarmee het grondwater) niet te vervuilen. De gevolgen zijn hier extra groot. 

  • Was uw auto in een autowasstraat met een milieukeurmerk.
  • Breng verfresten, geneesmiddelen, batterijen en ander chemisch afval naar de chemokar.
  • Gebruik geen bestrijdingsmiddelen en strooi alleen mest in de groeiperiode.
  • Laat geen olie, benzine of andere brandstoffen in de bodem of riolering terechtkomen.
  • Meld iedere verontreiniging direct bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG), via grondwater@odnzkg.nl.

Grondwaterbescherming voor drinkwater

Het drinkwater in Noord-Holland wordt gewonnen uit oppervlaktewater (de Rijn en het IJsselmeer) en grondwater (met pompputten). Om vervuiling tegen te gaan, beschermt de provincie de bodem waaruit het grondwater gewonnen wordt. De provincie heeft dossiers opgesteld, waarin de (mogelijke) risico’s van specifieke gebieden staan. 

Op basis van de informatie uit deze dossiers zijn afspraken gemaakt over het tegengaan en aanpakken van verontreinigingen. Zo is boren in de grond niet, of alleen onder strenge voorwaarden, toegestaan. 

Vergunning grondwateronttrekking

Als u grondwater wilt onttrekken of water wilt infiltreren, heeft u mogelijk een watervergunning nodig op grond van de Omgevingswet. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) verleent in opdracht van de provincie vergunningen voor:

  • bodemenergiesystemen (met een pompcapaciteit van meer dan 10 m3 per uur) 
  • industriële onttrekkingen groter dan 150.000 m3 per jaar 
  • de openbare drinkwatervoorziening

Een vergunning vraagt u aan bij de OD NZKG, e-mail: grondwater@odnzkg.nl. Voor overige onttrekkingen van grondwater of infiltraties verleent het waterschap of hoogheemraadschap de watervergunning. In sommige gevallen hoeft u alleen een melding te doen. 

Meer informatie over vergunningen en meldingen

Grondwatermeetnet

De kwaliteit van het grondwater wordt in (met name) het platteland gecontroleerd door de provincie. Dit doet de provincie door in verschillende meetpunten het grondwater te monitoren en te beoordelen. Op die manier wordt de kwaliteit van het grondwater gevolgd en worden maatregelen genomen als dat nodig is. De provincie meet de grondwaterstand op 600 plaatsen.

De meetresultaten over grondwaterstanden en grondwaterkwaliteit worden landelijk opgeslagen in het Basisregistratie Ondergrond (BRO)-loket. U kunt de resultaten kosteloos opvragen via www.broloket.nl.

Meer informatie

Met vragen kunt u contact opnemen met de provincie Noord-Holland, telefoon: 0800 - 0200 600 of email: servicepunt@noord-holland.nl.