Nieuws

 • Schonere zwemplekken in Noord-Holland

  10 januari 2019 Schonere zwemplekken in Noord-Holland De provincie gaat beheerders van zwemwater helpen hun locaties te verbeteren. Het gaat om het aanpakken van zwemplekken waar problemen zijn met bepaalde bacteriën of met terugkerende overlast van blauwalgen. De provincie wil dat uiterlijk in 2021 bij alle officiële zwemplekken in Noord-Holland de kwaliteit van het zwemwater ‘goed’ of ‘uitstekend’ is.
 • Provincie op koers met aanpak vervuilde gronden

  20 december 2018 Provincie op koers met aanpak vervuilde gronden De provincie Noord-Holland pakt al jaren vervuilde gronden aan door deze te saneren. Dit jaar zijn er 92 spoedlocaties vastgesteld.
 • Baggerwerk Oostelijke Vechtplassen prioriteit

  13 december 2018 Baggerwerk Oostelijke Vechtplassen prioriteit De omvangrijke baggerwerkzaamheden in de Loosdrechtse plassen en de Drecht (Loosdrecht) worden zo vlot mogelijk uitgevoerd.
 • Subsidie voor verbetering Noord-Hollands water

  06 december 2018 Subsidie voor verbetering Noord-Hollands water Grondeigenaren, zoals landbouwers, die maatregelen willen nemen om de waterkwaliteit of –kwantiteit in Noord-Holland te verbeteren kunnen daarvoor subsidie aanvragen. Projecten moeten het watersysteem beter bestand maken tegen de gevolgen van klimaatverandering, de waterkwaliteit verbeteren of de biodiversiteit in het water versterken. In totaal is € 800.000 beschikbaar.
 • Waddenfonds investeert € 17 miljoen in Waddenregio

  26 november 2018 Waddenfonds investeert € 17 miljoen in Waddenregio Het Waddenfonds draagt bijna € 17 miljoen subsidie bij aan 6 grootschalige projecten van het Investeringskader Waddengebied (IKW).
 • Versterking Markermeerdijken kan van start

  31 oktober 2018 Versterking Markermeerdijken kan van start De versterking van de Markermeerdijken kan starten. Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland hebben het dijkversterkingsplan (Projectplan Waterwet) van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier goedgekeurd.
 • Projectplan Waterwet Markermeerdijken overgedragen aan provincie Noord-Holland

  21 september 2018 Projectplan Waterwet Markermeerdijken overgedragen aan provincie Noord-Holland Het Algemeen Bestuur van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft op 19 september het Projectplan Waterwet Markermeerdijken vastgesteld. Op 21 september heeft het hoogheemraadschap het Projectplan Waterwet overgedragen aan de provincie Noord-Holland.
 • Provincie pakt verontreinigd grondwater aan

  12 september 2018 Provincie pakt verontreinigd grondwater aan De provincie Noord-Holland gaat de vervuilde grond in Nederhorst den Berg (bij de Dammerweg) saneren.
 • Versterking Markermeerdijken stap dichterbij

  29 augustus 2018 Versterking Markermeerdijken stap dichterbij Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland willen een omgevingsvergunning verlenen aan het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier voor de versterking van de Markermeerdijken tussen Hoorn en Amsterdam. GS hebben aan Provinciale Staten (PS) gevraagd hiervoor een ‘verklaring van geen bedenkingen' af te geven.
 • Denk mee over de dijkversterking Den Helder – Den Oever

  22 augustus 2018 Denk mee over de dijkversterking Den Helder – Den Oever Afbeelding De provincie Noord-Holland legt de zogenoemde Notitie Reikwijdte en Detailniveau m.e.r. (NRD) voor de dijkversterking tussen Den Helder en Den Oever 6 weken ter inzage vanaf 12 september 2018.
 • Werkzaamheden Prins Hendrikzanddijk gestart

  25 juli 2018 Werkzaamheden Prins Hendrikzanddijk gestart De werkzaamheden aan de 3 kilometerslange zandige versterking van de Prins Hendrikzanddijk zijn gestart. Gedeputeerde Cees Loggen goot samen met andere bestuurders zand in een grote zandloper.
 • Pas op voor blauwalg

  19 juli 2018 Pas op voor blauwalg Het aanhoudende warme en droge weer is heerlijk voor veel mensen, maar leidt ook tot problemen met de kwaliteit van het oppervlaktewater.
 • Vismigratierivier Afsluitdijk in september de markt op

  10 juli 2018 Vismigratierivier Afsluitdijk in september de markt op Afbeelding Na de zomer kunnen geïnteresseerde aannemers inschrijven op de bouw van de Vismigratierivier door de Afsluitdijk. De aanbesteding start in september.
 • Provincie stimuleert recreatieve vaarverbindingen

  23 mei 2018 Provincie stimuleert recreatieve vaarwegen De provincie Noord-Holland ziet kansen voor het personenvervoer over water naar recreatieve bestemmingen.
 • Partijen tekenen voor versterking IJsselmeergebied

  17 mei 2018 Partijen tekenen voor versterking IJsselmeergebied Het IJsselmeer is een icoon van de Nederlandse waterwerken en ook van onschatbare waarde voor recreatie, onze natuur en de economie.
 • Dijk rond Marken wordt veiliger en aantrekkelijker

  16 mei 2018 Dijk rond Marken wordt veiliger en aantrekkelijker Op en rond de omringdijk van Marken wordt het zwemstrand, de aanlegstranden en het straatmeubilair opgeknapt. Ook wordt het aantal wandelroutes uitgebreid en komt er extra natuur. Dit gebeurt tegelijkertijd met de dijkversterking. Rijkswaterstaat, provincie Noord-Holland, gemeente Waterland en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier hebben dat afgesproken.
 • Beantwoording zienswijzen Markermeerdijken vraagt meer tijd

  04 mei 2018 Beantwoording zienswijzen Markermeerdijken vraagt meer tijd Het ontwerp-projectplan voor de versterking van de Markermeerdijken en de daarvoor benodigde (ontwerp)vergunningen lagen van 14 december tot en met 24 januari ter inzage.
 • Noord-Holland wil bodemdaling bestrijden

  26 april 2018 Noord-Holland wil bodemdaling bestrijden In veenweidegebieden worden de slootpeilen laag gehouden voor de landbouw. De veehouders hebben dit nodig om het land te kunnen bewerken, voldoende grasgroei te verkrijgen en het land niet te laten vertrappen door het vee.
 • Kom zwemmen in Noord-Hollands water

  20 april 2018 Kom zwemmen in Noord-Hollands water Op dinsdag 1 mei 2018 is de officiële start van het zwemseizoen in Noord-Holland. Op de ruim 150 officiële zwemplekken in de provincie wordt vanaf dan de veiligheid en waterkwaliteit regelmatig gecontroleerd. Actuele informatie staat ook dit zwemseizoen weer op www.zwemwater.nl.
 • Onderzoek met discovisjes

  20 april 2018 Onderzoek met discovisjes Dit voorjaar vindt een grootschalig onderzoek plaats naar de intrek van driedoornige stekelbaars en glasaal (jonge paling) in het Noordzeekanaalgebied. Hierbij worden duizenden visjes gevangen bij IJmuiden en na het aanbrengen van een kleurmerk in groepen weer uitgezet.
 • Regioaanbod voor aanpak waterplantenoverlast

  28 maart 2018 Regioaanbod voor aanpak waterplantenoverlast De enorme groei van waterplanten in het Markermeer, het IJmeer en de Randmeren wordt aangepakt. De aanpak bestaat voor 2018 uit het maaien van de waterplanten in het Markermeer en het IJmeer (400 à 500 ha) en het uitbreiden van het maaien in het Randmeer naar ongeveer 600 ha. Ook wordt een webapp voor waterrecreanten ontwikkeld met informatie over de actuele locaties van de waterplanten. Daarbij vraagt de regio aan het Rijk te komen met aanvullende maatregelen, zoals extra recreatie-betonning en het uitdiepen van recreatievaargeulen en vaarroutes.
 • Rond zomer duidelijkheid aanpassingen Versterkingsplan Markermeerdijken

  15 februari 2018 Rond zomer duidelijkheid aanpassingen Versterkingsplan Markermeerdijken Tegen de documenten die ter inzage hebben gelegen om de ‘Versterking Markermeerdijken’ mogelijk te maken, zijn 140 zienswijzen ingediend. De zienswijzen worden bestudeerd en beantwoord.

Uitgelicht