Wateroverlast en watertekort

Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten werken samen om overlast van, of tekort aan, grond- en oppervlaktewater te beperken.

Grondwater

Het grondwaterbeheer in Nederland is een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. Naast de overheden hebben ook perceel-/gebouweigenaren een eigen verantwoordelijkheid om te zorgen voor de goede staat van hun perceel en de werken en gebouwen op dat perceel (zie: grondwateroverlast).  

Wateroverlast

Het watersysteem in Noord-Holland is bedoeld om pieken in neerslag op te vangen en wateroverlast te voorkomen. Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten hebben afspraken gemaakt over onder meer overstromingsrisico's.

Wateroverlast Kennemerduinen 

Veel gebieden rondom de Kennemerduinen kampen met wateroverlast, zoals ondergelopen kelders, kruipruimtes en tuinen, maar ook lastig begaanbare fiets- en wandelpaden.  

De problemen ontstonden door de extreme regenval van het afgelopen jaar. Volgens het KNMI waren het “de natste 12 maanden aaneen ooit gemeten" en zullen dergelijke omstandigheden vaker voorkomen. Metingen laten zien dat lange periodes van neerslag afgewisseld worden met lange periodes van droogte. Met deze periodes moeten overheden en grondeigenaren in de toekomst rekening houden.

Om de overlast tegen te gaan, zijn op een aantal plaatsen initiatieven genomen voor veelal tijdelijke maatregelen. Problemen, oplossingsrichtingen en verantwoordelijkheden verschillen daarbij per locatie. Om tot structurele maatregelen te komen en te werken aan een samenhangende aanpak van de grondwaterproblemen, nodigt de provincies alle betrokken overheden uit.  

Technische briefing  

De afgelopen maanden zijn veel vragen gesteld over de drinkwaterwinning en de wateroverlast in en rond de duinen. Provinciale Staten zijn hierover met een technische briefing geïnformeerd. 

Watertekort

In Noord-Holland is er op dit moment voldoende zoet water voor bijvoorbeeld natuur, landbouw en industrie. Maar door klimaatverandering, bodemdaling en zeespiegelstijging komt de zoetwatervoorziening steeds meer onder druk te staan.

De provincie heeft samen met het Rijk, waterbeheerders en -gebruikers een strategie uitgewerkt om zoetwatertekort in de toekomst zoveel mogelijk te beperken (zie: Deltaprogramma Zoetwater). Daarnaast stimuleert de provincie bewustwording, waterbesparing en waterbuffering bij de gebruikers. Onder regie van de provincie treffen overheden en gebruikers maatregelen om zoetwatertekort te beperken in het hoofdwatersysteem, op regionaal niveau en bij gebruikers zelf.