Wateroverlast en watertekort

Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten werken samen om overstromingsrisico's te beperken en tekorten aan zoet water te voorkomen.

Wateroverlast

Het watersysteem in Noord-Holland vangt pieken in neerslag op en voorkomt wateroverlast. Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten hebben afspraken gemaakt over onder meer overstromingsrisico's (zie: Nationaal Bestuursakkoord Water).

Watertekort

In Noord-Holland is er op dit moment voldoende zoet water voor bijvoorbeeld natuur, landbouw en industrie. Maar door klimaatverandering, bodemdaling en zeespiegelstijging komt de zoetwatervoorziening steeds meer onder druk te staan.

De provincie heeft samen met het Rijk, waterbeheerders en -gebruikers een strategie uitgewerkt om zoetwatertekort in de toekomst zoveel mogelijk te beperken (zie: Deltaprogramma Zoetwater). Daarnaast stimuleert de provincie bewustwording, waterbesparing en waterbuffering bij de gebruikers. Onder regie van de provincie treffen overheden en gebruikers maatregelen om zoetwatertekort te beperken in het hoofdwatersysteem, op regionaal niveau en bij gebruikers zelf.