Deelnemingen

 • Alliander N.V. (Alliander)

  Alliander verricht activiteiten in het kader van het wettelijke netbeheer zoals aanleg en onderhoud van elektriciteits- en gasnetwerken plus de daarbij behorende taken zoals levering, installatie en beheer van trafo’s en meters. Voor het overige verricht Alliander activiteiten in de vrije markt zoals het ontwerpen, aanleggen en beheren van complexe infrastructuren.

 • N.V. PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland (PWN)

  PWN levert drinkwater aan particulieren, bedrijven en instellingen in Noord-Holland en is verantwoordelijk voor het duinbeheer tussen Zandvoort en Bergen. Tevens zorgt zij voor de zuivering van oppervlaktewater tot drinkwater (onder andere in het duingebied).

 • NV Afvalzorg Holding (Afvalzorg)

  De activiteiten van NV Afvalzorg Holding zijn gericht op de bewerking en hergebruik van afval en op de eindverwerking van afval (het storten van afval). Tevens is NV Afvalzorg Holding belast met het beheer en nazorg van verontreinigde locaties, alsmede met het maken van nieuwe landschappen uit afvalstoffen.

 • Schiphol Area Development Company N.V. (SADC)

  De SADC richt zich op het verkrijgen, ontwikkelen, exploiteren en vervreemden van hoogwaardige bedrijfsterreinen en andere onroerende goederen in de omgeving van de luchthaven Schiphol, ten behoeve van de aan de luchthaven gebonden bedrijven.

 • Regionale Ontwikkelingsmaatschappij voor het Noordzeekanaalgebied N.V. (RON)

  De RON is opgezet om de commerciële taken uit te voeren die voortvloeien uit het Masterplan Noordzeekanaalgebied.

 • Recreatie Noord-Holland N.V. (RNH)

  De activiteiten van RNH zijn gericht op het beheer en de ontwikkeling van een aantal recreatieterreinen in Noord-Holland.

 • Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord N.V. (NHN)

  NHN richt zich op de versterking van de economische structuur in Noord-Holland Noord, op stimulering van de werkgelegenheid in dit gebied door het faciliteren en acquireren van bedrijven.

 • Zeehaven IJmuiden N.V. (Zeehaven)

  Zeehaven is de private beheerder, ontwikkelaar en eigenaar van de havens van IJmuiden.

 • PolanenPark B.V. (PolanenPark)

  PolanenPark is een ontwikkelingsvennootschap van een bedrijventerrein in de metropoolregio Amsterdam.

 • Ontwikkelingsfonds Duurzame Energie Provincie Noord-Holland B.V. (ODENH)

  ODENH biedt kapitaal aan ondernemingen die innovatieve producten of technologieën ontwikkelen op het gebied van duurzame energie. Deze ondernemingen dienen zich te bevinden in de (door)startfase en ontplooien activiteiten - of gaan dat doen - in de provincie Noord-Holland.

 • Zeestad Beheer B.V. (Zeestad)

  Zeestad is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en de uitvoering van de stedelijke vernieuwing in Den Helder.

 • N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

  De BNG is een bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijke belang. Met gespecialiseerde financiële dienstverlening draagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.

 • Life Sciences Fund Amsterdam B.V. (LSFA)

  Het LSFA participeert in startende bedrijven in de life sciences sector in de metropoolregio Amsterdam en Alkmaar.

 • Nederlandse Waterschapsbank N.V. (NWB)

  De NWB is een bank voor gemeenten, provincies, instellingen voor volkshuisvesting, gezondheidszorg, onderwijs en activiteiten op het gebied van water en milieu. Doelstelling van de NWB is het zo gunstig mogelijk en exact op maat aanbieden van de gewenste financieringen.

 • Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland B.V. (PDENH)

  PDENH is een participatiefonds ten behoeve van het stimuleren van duurzame energie en de economische potentie van deze sector. PDENH biedt kapitaal aan ondernemingen in deze sector in de provincie Noord-Holland.

 • Innovatiefonds Noord-Holland B.V. (INH)

  INH richt zich op het verstrekken van (converteerbare) leningen tijdens de zogenoemde Proof-of-Conceptfase van de ontwikkeling van een nieuw innovatief product of proces binnen het midden- en kleinbedrijf in de provincie Noord-Holland. Er is speciale aandacht voor innovaties op het gebied van Circulaire Economie, Duurzame Mobiliteit en Energietransitie.

 • SolaRoad B.V. (SolaRoad)

  SolaRoad B.V. heeft het doel om het SolaRoad concept te commercialiseren. SolaRoad B.V. houdt zich bezig met zonneceltechnologie die kan worden toegepast in elementverharding voor gebruik in weginfrastructuur.

Uitgelicht