Organisatie

De organisatie van de provincie bestaat uit de directie, de provinciale ambtenaren en het bestuur. De directie is de schakel tussen het bestuur (Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten) en de ambtenaren. De directie bestaat uit een algemeen directeur en 3 directeuren. Samen geven zij leiding aan de ambtenaren. De ambtenaren adviseren het college van Gedeputeerde Staten (GS), bereiden besluiten voor, vertalen de ambities uit het Coalitieakkoord naar concreet beleid en projecten en voeren het beleid van de provincie uit.

De kerntaken van de provincie zijn:

  • duurzame ruimtelijke ontwikkeling & waterbeheer
  • milieu, energie & klimaat
  • vitaal platteland, natuurbeheer & ontwikkeling natuurgebieden
  • regionale bereikbaarheid & regionaal openbaar vervoer
  • regionale economie
  • culturele infrastructuur & monumentenzorg
  • kwaliteit van het openbaar bestuur

Op al die beleidsterreinen maakt de provincie beleid, beheert en onderhoudt en verstrekt subsidies en ontheffingen.

Directie Beleid

De directie Beleid maakt realistisch, uitvoerbaar beleid op diverse gebieden, zoals duurzame ruimtelijke ontwikkeling, waterbeheer, milieu, regionale economie en monumentenzorg. Binnen deze gebieden spelen altijd meerdere belangen. De provincie zorgt voor samenhang en houdt rekening met de verschillende belangen.

Directie Beheer en Uitvoering (B&U)

Beheer en Uitvoering (B&U) is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van (vaar-)wegen, bodem, groen, en openbaar vervoersnetwerken. Ook legt B&U nieuwe wegen en vaarwegen aan. Deze directie werkt voortdurend aan verbetering van de doorstroming van het verkeer. Innovatie is hierbij een belangrijk aandachtspunt.

Directie Concernzaken

Concernzaken adviseert en ondersteunt het bestuur en de directies om hun doelen te realiseren. Bijvoorbeeld op het gebied van financiën, personeelszaken, juridische zaken en communicatie. Deze directie gaat ook over subsidieverstrekking.

Zie ook onderstaand organogram van de provincie Noord-Holland.

Organogram5
Klik op de afbeelding voor een download van het organogram

 

Contactgegevens directie

   

mw. M.J.H. van Kuijk

Provinciesecretaris / Algemeen Directeur
Bezoekadres: Dreef 3, Haarlem
miriam.van.kuijk@noord-holland.nl
Telefoon: (023) 514 43 41

Miriam van Kuijk

dhr. drs. H. J. Schartman

Directeur Beleid
Bezoekadres: Houtplein 33, Haarlem
schartmanh@noord-holland.nl
Telefoon: (023) 514 47 60

H.J. Schartman, waarnemend Provinciesecretaris/Algemeen directeur

dhr. drs. H. R. van der Stelt

Directeur Concernzaken
Bezoekadres: Houtplein 33, Haarlem
hans.van.der.stelt@noord-holland.nl
Telefoon: (023) 514 45 07

Hans van der Stelt

mw. L. Molenkamp

Directeur Beheer & Uitvoering
Bezoekadres: Houtplein 33, Haarlem
molenkampl@noord-holland.nl
Telefoon: (023) 514 34 83

mw. L. Molenkamp, Directeur Beheer & Uitvoering