Veiligheid

De provincie zorgt samen met het Rijk, gemeenten, bedrijven en hulpverleners voor veiligheid in de provincie. Door toezicht te houden op een goede voorbereiding op rampen. Maar ook door de veiligheid bij bedrijven te controleren en vergunningen te verlenen.

Voorbereiding crisisbeheersing

De provincie is betrokken bij het beheersen van rampen en crises. Noord-Holland is verdeeld in 5 veiligheidsregio’s: Amsterdam-Amstelland, Gooi en Vechtstreek, Kennemerland, Noord-Holland Noord en Zaanstreek-Waterland. Zij bereiden de crisisbeheersing voor. De commissaris van de Koning houdt toezicht op de voorbereiding. Hij bevordert ook de afstemming tussen rijksdiensten en decentrale overheden, zowel tijdens de voorbereiding als tijdens een echte crisis. Ook kan de commissaris van de Koning tijdens een crisis aanwijzingen geven aan de voorzitter van de veiligheidsregio en aan rijksfunctionarissen. De commissaris van de Koning voert deze taken uit namens het Rijk.

Uitvoering crisisbeheersing

Bij een ramp of crisis is de burgemeester verantwoordelijk voor de beheersing ervan. Als de ramp of crisis de gemeentegrens overstijgt, is de voorzitter van de veiligheidsregio verantwoordelijk. Wie precies waarvoor verantwoordelijk is, ziet u in de Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing (2018). De provincie heeft deze kaarten gemaakt en sinds 2013 beheert het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) de kaarten.

Rampenzender: NH Nieuws

De overheid zendt officiële mededelingen bij een ramp uit via de regionale omroep NH Nieuws.

Strenge veiligheidseisen voor bedrijven

De provincie verleent (milieu-)vergunningen en controleert de veiligheid van grote bedrijven en vuurwerkbedrijven. Bij risicovolle bedrijven stelt de provincie strenge veiligheidseisen die ze regelmatig controleert. Zie: Milieu.