Provincie positief over uitkomsten onderzoek haalbaarheid groen staal

(23 november 2021)

De provincie Noord-Holland is positief over de uitkomsten van het onderzoek naar de mogelijkheden voor het produceren van groen staal door Tata Steel.

Het rapport van Roland Berger geeft een beter zicht op de route die Tata Steel voor ogen heeft om staal te produceren met groene waterstof. Deze route is van groot belang voor een duurzaam, schoner en economisch levensvatbaar Tata Steel. 

De provincie Noord-Holland wil in 2050 klimaatneutraal zijn, in 2030 wil zij 49 procent minder CO2 uitstoten. De overgang van het gebruik van fossiele brandstoffen naar waterstof speelt daarbij een belangrijke rol. Als grootverbruiker kan Tata Steel deze omschakeling naar waterstof in het gehele Noordzeekanaalgebied aanjagen. Ook de regio Den Helder profiteert hiervan, als leverancier van waterstof.

Provincie positief over uitkomsten onderzoek haalbaarheid groen staal

Door in te zetten op waterstof wordt niet alleen de CO2-uitstoot verminderd, maar wordt ook bijgedragen aan een schonere lucht en een gezonde leefomgeving in de IJmond. Hier kunnen uitdagingen ontstaan op het gebied van geluid, omgevingsveiligheid en wellicht als verschillende fabrieken/technieken tijdelijk naast elkaar bestaan. 

Voor de provincie Noord-Holland ligt er een belangrijke rol in vergunningverlening en bij het geschikt maken van de regionale infrastructuur voor de energietransitie. Zo moeten ook elektriciteitsnetwerken worden uitgebreid en gasleidingen geschikt worden gemaakt voor waterstof en moet er een hoofdverbinding voor waterstof en elektriciteit tussen het Noordzeekanaalgebied en Den Helder komen.

De provincie waakt ervoor dat de nodige procedures voor vergunningverlening hiervoor en inpassing in de omgeving zorgvuldig en goed verlopen. Die rol pakken wij graag op. Daarbij is steun van en samenwerking met het Rijk en andere betrokkenen essentieel.