Provincie zet belangrijke stap in besluitvormingsprocedure verduurzaming staalproductie Tata Steel

De provincie Noord-Holland wil inzetten op gecoördineerde en snelle besluitvorming over de verduurzaming van de staalproductie door Tata Steel. Dit is belangrijk om de vergunningen zorgvuldig, met aandacht voor de effecten op gezondheid en zo snel mogelijk te kunnen verlenen.

De provincie loopt daarbij vooruit op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 juli 2023. De provincie Noord-Holland heeft Tata Steel laten weten dat zij hiervoor een projectbesluit wil nemen.

Tata Steel

De provincie hecht belang aan voortgang in het proces om te komen tot een groene staalproductie met als doel minder uitstoot van CO2, Polycylische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK) en zware metalen voor een gezondere en veilige leefomgeving in de IJmond. 

Jeroen Olthof, gedeputeerde Leefomgeving, Milieu en Gezondheid: “Voor de provincie is een gezondere leefomgeving in de IJmond een zeer belangrijke reden om voor HeraCless en de route naar groen staal een gecoördineerde besluitvormingsprocedure toe te passen. Wij vinden het als provincie belangrijk dat HeraCless en groen staal aantoonbaar bijdragen aan een gezondere leefomgeving in de IJmond en het ministerie van IenW de effecten van de toekomstplannen van Tata Steel op de gezondheid onafhankelijk en transparant in beeld brengt. En we vinden het belangrijk dat de besluitvormingsprocedures bij de overheid zorgvuldig en voortvarend worden gevoerd. Dit, ondanks dat er nog onzekerheid is of op 1 juli 2023 nieuwe wetgeving in werking treedt. Daarom bereiden we ons voor langs 2 sporen: volgens de nieuwe en de huidige wetgeving.”

Omgevingswet

Naar verwachting zal Tata Steel in december 2023 een aanvraag bij de provincie Noord-Holland indienen voor de belangrijkste vergunningen voor de nieuwe installaties van het project HeraCless. De provincie Noord-Holland is het bevoegd gezag voor het afgeven van de belangrijkste vergunningen voor het project HeraCless. HeraCless is de eerste stap naar groen staalproductie door Tata Steel. Met HeraCless moeten vóór 2030 de Kooks- en Gasfabriek 2 en Hoogoven 7 worden gesloten. 

Naar verwachting treedt de Omgevingswet op 1 juli 2023 in werking. Omdat de aanvraag van de vergunning door Tata Steel wordt verwacht op het moment dat deze wet van kracht is, wordt een provinciaal projectbesluit om het project HeraCless ruimtelijk mogelijk te maken in de geest van deze wet voorbereid. Naar verwachting begin 2023 worden de voorbereidende stappen in de besluitvormingsprocedure gezet met de kennisgeving voornemen en voorstel participatie (KVVP). Vervolgens worden in de voorbereidende fase onderzoeken uitgevoerd en een Milieu Effect Rapportage (MER) opgesteld.

Het opstellen van een ontwerp-projectbesluit vindt in 2024 plaats en naar verwachting wordt begin 2025 een definitief projectbesluit genomen. Gedeputeerde Staten (GS) besluiten over het projectbesluit.

Terugvaloptie

Omdat het moment van inwerkintreding van de Omgevingswet nog onzeker is, bereidt de provincie de besluitvorming ook onder de huidige wetgeving, de Wet ruimtelijke ordening, voor. Op verzoek van Tata Steel stelt de provincie voor om de provinciale coördinatieregeling (PCR) toe te passen bij de vergunningen die nodig zijn voor HeraCless. Bij de PCR wordt de vergunningverlening in samenhang gecoördineerd. Provinciale Staten (PS) besluiten over de provinciale coördinatieregeling. Om voortgang in de besluitvormingsprocedure te houden, ook als de Omgevingswet niet op 1 juli 2023 in werking treedt, stellen GS aan PS voor om de provinciale coördinatieregeling toe te passen op het project HeraCless.

Lees de brieven aan Provinciale Staten en Tata Steel (pdf, 6,46 MB).