Reactie provincie Noord-Holland op RIVM-meting PAK en metalen in IJmondregio

Het tweede depositieonderzoek van het RIVM naar de neergedaalde stoffen (depositie) in de IJmond bevestigt dat er meer stoffen neerslaan in de IJmond dan elders in Nederland.

De provincie Noord-Holland blijft inzetten op maatregelen om de uitstoot van stoffen door Tata Steel te beperken, ten behoeve van een gezondere en veilige leefomgeving in de IJmond.

Depositieonderzoek voorjaar 2022

Na het eerste depositieonderzoek in 2020 heeft het RIVM aanbevolen om gedurende enkele jaren de hoeveelheid depositie van PAK (Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen) en metalen in de IJmond herhaaldelijk te meten om inzicht te geven in de mogelijke trends van deze neerslag. Daarop heeft het RIVM in opdracht van de provincie Noord-Holland en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat het tweede onderzoek uitgevoerd in het voorjaar van 2022. Download het depositie onderzoek IJmond voorjaar 2022 (pdf, 7MB). Of bekijk hier de video van het RIVM (YouTube) over de resultaten van dit onderzoek.

Weersomstandigheden

De resultaten van het onderzoek laten zien dat net als in het eerste onderzoek in de IJmond meer PAK en metalen neerslaan dan elders in Nederland. De metingen laten verder een wisselend beeld zien, waarschijnlijk ten gevolge van weersomstandigheden en variaties in de uitstoot (emissie) van bronnen op het terrein van Tata Steel en elders in de IJmond.

Vanwege het wisselende beeld en de onzekerheden kan het RIVM geen uitspraak doen over een af- en toename van de emissies van PAK en metalen zoals lood als gevolg van de bedrijfsactiviteiten van Tata Steel sinds de metingen in 2020. Om trends en ontwikkelingen in de neerslag van stoffen te kunnen vaststellen, moeten de depositiemetingen over langere tijd meerdere malen worden herhaald.

Zorg over neerslag stoffen

Jeroen Olthof, gedeputeerde Leefomgeving, Milieu en Gezondheid: ‘Ik deel de zorg van de inwoners van de IJmond over het hoge niveau van stoffen die in het onderzoek zijn gemeten. Metingen over een langere periode zijn nodig om trends te kunnen vaststellen. Vooral maatregelen in de komende 2 jaar moeten leiden tot een aanzienlijke verlaging van uitstoot van PAK en metalen.’ Lees hier de brief van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten.

Maatregelen om uitstoot stoffen te verminderen

De provincie heeft sinds de start van het ‘Programma Tata Steel 2020-2050 Samenwerken aan een gezondere en veilige IJmond’ diverse maatregelen opgelegd en acties uitgevoerd om de emissies vanaf het terrein van Tata Steel te verminderen en de kwaliteit van de leefomgeving in de IJmond te verbeteren. Een aantal maatregelen zijn genomen, maar de belangrijkste maatregelen voor de reductie van stofuitstoot worden nog gerealiseerd. De vergunning voor de Pelletfabriek wordt aanzienlijk aangescherpt; dit betekent dat de uitstoot van stof en Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) fors vermindert. Bij beide hoogovens komen ‘Smidse kappen’, bij de Oxystaalfabriek wordt afzuiging geïnstalleerd en rond de kolen- en ertsopslagen komen stofschermen.

De provincie verwacht dat met de maatregelen, die de komende anderhalf tot 2 jaar worden gerealiseerd, flinke stappen kunnen worden gezet in de reductie van emissie van stoffen door Tata Steel.

Meer informatie

Meer informatie over het onderzoek is te vinden op de website van het RIVM. Of download het depositie onderzoek IJmond voorjaar 2022 (pdf, 7MB).