Reacties op participatie-inbreng groen staal Tata Steel

De deelnemers aan de eerste fase van de participatie in het project Heracless-Groen Staal van Tata Steel ontvangen een reactie op hun inbreng. De provincie reageert op ingebrachte onderwerpen zoals gezondheid en gezondere leefomgeving, de rolverdeling tussen de provincie Noord-Holland en Tata Steel en dat er onvoldoende randvoorwaarden worden gesteld zoals voor de reductie van PAK, zware metalen of NOx.

In maart en april vond de eerste fase van de participatie van het project groen staal plaats, na het besluit van de provincie Noord-Holland om de projectprocedure voor het project Heracless-Groen Staal te starten. Tata Steel is initiatiefnemer van het project Heracless-Groen Staal en wil hiermee naar een duurzame productie van staal op basis van waterstof in plaats van kolen.

Fabriek Tata Steel

De provincie is de procedure gestart, omdat het project bijdraagt aan vermindering van de uitstoot van CO2 en stikstof en aan een gezondere leefomgeving in de IJmond. De provincie vindt het belangrijk dat de omwonenden op een juiste manier worden betrokken. Hiervoor heeft Tata Steel een participatieplan opgesteld in lijn met de ‘Uitgangspunten voor participatie’ van de provincie Noord-Holland.

Reacties van Tata Steel, provincie Noord-Holland en OD NZKG

Tata Steel heeft in de eerste participatiefase een aantal participatiebijeenkomsten georganiseerd, waarbij ook de provincie Noord-Holland en de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied aanwezig waren. Belangstellenden konden op deze bijeenkomsten en per email en brief vragen, zorgen, en opmerkingen meegeven zowel aan Tata Steel als aan de provincie Noord-Holland en de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.

De provincie Noord-Holland en de Omgevingsdienst zijn bevoegd gezag en besluiten over de verlening van vergunningen. Zij reageren nu op de inbreng van participanten, die aan hen is gericht. Download een overzicht hiervan (450 kB).

Tata Steel is initiatiefnemer van het project Heracless-Groen Staal en ontwerpt en bouwt de fabrieken op hun terrein. Het staalbedrijf heeft voor de uitvoering toestemming van het bevoegd gezag nodig. Het merendeel van de inbreng van participanten is aan Tata Steel om te reageren. De reactie van Tata Steel op de inbreng is te vinden op de website van Tata Steel .

Gezondheid

1 van de punten die meerdere keren uit de inbreng naar voren komt is gezondheid en gezondere leefomgeving. In de reactie wordt toegelicht dat met gezondere leefomgeving wordt bedoeld dat door het project Heracless-Groen Staal de invloed van Tata Steel op de leefomgeving minder wordt op het gebied van de aspecten grof stof, fijn stof, zeer zorgwekkende stoffende (waaronder PAK en zware metalen), stikstofdioxiden, geur, geluid, omgevingsveiligheid en licht.

Randvoorwaarden

De provincie geeft aan dat als randvoorwaarde is opgenomen dat een oplossing voor de manier waarop Heracless-Groen Staal kan worden gerealiseerd een positieve impact moet hebben op de leefomgeving in de IJmond door een verdere reductie van de uitstoot van onder meer fijnstof, PAK, stikstof, geur en zeer zorgwekkende stoffen.

Tata Steel mag nu al staal maken binnen de huidige wet- en regelgeving. Het bevoegd gezag beoordeelt uiteindelijk de vergunningaanvraag van Tata Steel voor de nieuwe fabrieken en toets deze aan de wet. Het staat aan Tata Steel vrij om op eigen initiatief andere varianten voor verduurzaming aan te dragen.

Vervolg

De volgende stap in het project groen staal is dat Tata Steel een Notitie Reikwijdte en Details (NRD) opstelt, als eerste fase van de procedure voor een Milieueffectrapport (MER). De verwachting is dat in de NRD ook het effect van de participatie-inbreng is terug te zien.

In de MER verwerkt Tata Steel reacties die tijdens de volgende participatiefase over de Notitie Reikwijdte en Details worden ingediend bij de OD NZKG.

Download de brief aan PS over de voortgang participatietraject Heracless-Groen Staal (juli 2023) (pdf, 4 MB) en het overzicht beantwoording participatie (pdf, 450 kB).