Status onderzoek intrekking vergunning Kooks- en gasfabrieken Tata Steel

(12 juli 2023)

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) heeft de provincie geïnformeerd over de stand van zaken van het onderzoek naar mogelijkheden voor intrekking van de vergunning voor de kooks- en gasfabrieken (KGF) van Tata Steel.

De OD NZKG geeft aan dat zij er als toezichthouder alles aan doet om de milieubelasting en de overlast van de KGF-en tegen te gaan. Daar maken verscherpt toezicht, cameratoezicht en meerdere Lasten onder Dwangsom (LOD) onderdeel van uit.

Tata Steel en windmolen

De OD ONZKG vindt dat het steeds verder opvoeren van toezicht en handhaving, het steeds vaker constateren van ‘ongewone voorvallen’ en het steeds vaker in onderhoud nemen van de KGF-en geen structurele oplossing biedt. De veroudering van de installatie(s) zorgt voor een optelsom van tekortkomingen, waardoor het lastig wordt om het beschermen van en staan voor een duurzame, veilige en gezonde leefomgeving te garanderen.

Onderzoek naar mogelijkheid van intrekking van de vergunning

De OD NZKG schrijft dat intrekking van de vergunning van de KGF-en juridisch ingewikkeld is. Eventuele intrekking van de vergunning van 1 of beide KGF-en vormt een juridisch verstrekkend besluit dat zorgvuldig moet worden overwogen, onder meer vanuit het oogpunt van proportionaliteit en juridische houdbaarheid. Zo is het juridisch lastig om op basis van 1 soort overtreding (bijvoorbeeld ongare kooks) de vergunning voor een installatie van een dergelijke omvang en belang in te trekken. De OD NZKG bekijkt in haar onderzoek niet alleen de mogelijkheden van intrekking van de vergunning op basis van ongare kooks, maar onderzoekt alle mogelijkheden en neemt in het onderzoek ook de staat van de algehele veroudering van de KGF-en mee.

De OD NZKG benadrukt in haar brief dat de noodzaak tot beëindiging van de problematiek urgent is vanwege het belang van een duurzame, veilige en gezonde leefomgeving in de IJmond. Daarom worden alle mogelijkheden tot het intrekken van de vergunning zorgvuldig onderzocht en lopen de verschillende sporen parallel aan elkaar.

De resultaten van het onderzoek worden vooralsnog het vierde kwartaal van dit jaar verwacht.

Meer informatie

Lees voor meer informatie het nieuwsbericht van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.