Gezondere leefomgeving staat centraal in milieueffectrapport Tata Steel

De provincie Noord-Holland vindt dat een gezondere leefomgeving een centrale plek moet krijgen in het milieueffectrapport(MER) over groen staal.

Dit adviseert de provincie als bevoegd gezag voor de verlening van vergunningen voor de groen staalinstallaties aan Tata Steel.

Gezondere leefomgeving staat centraal in milieueffectrapport Tata Steel

De provincie Noord-Holland hanteert al sinds de start van de procedure voor het groen staalproject als belangrijke voorwaarde een gezondere leefomgeving in de IJmond. In het MER worden de milieugevolgen van het project en de impact daarvan op de leefomgeving in beeld gebracht. Gezondheidsaspecten worden zoveel mogelijk in het MER meegenomen. Het opstellen van het MER wordt uitgevoerd in opdracht van Tata Steel. Het staalbedrijf heeft laten weten het MER eind 2024 te willen opleveren.

Het afgeronde MER kan ook als bouwsteen worden gebruikt voor een op te stellen Gezondheidseffectrapportage (GER).

Jeroen Olthof, gedeputeerde Gezonde leefomgeving en Milieu: "Ik vind het belangrijk dat een gezondere leefomgeving een centrale plek krijgt in het MER en dat in het MER concrete en waar mogelijk kwantificeerbare aspecten voor een gezondere leefomgeving worden meegenomen."

Reikwijdte en detailniveau van het MER

Eind januari van dit jaar is de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) gepubliceerd. Daarin staan de reikwijdte en het detailniveau van wat Tata Steel laat onderzoeken in het MER. In de notitie is de inbreng van de participatie verwerkt. De provincie Noord-Holland heeft, mede aan de hand van adviezen van onder meer de IJmondgemeenten, Inspectie Leefomgeving en Transport, de GGD Kennemerland, de Expertgroep Gezondheid IJmond en de Commissie mer, nu advies uitgebracht aan Tata Steel over het op te stellen MER.

Gezondere leefomgeving centraal

Meerdere ontwikkelingen maken het mogelijk om een gezondere leefomgeving een centrale plek in het MER te geven. Belangrijk daarbij zijn het RIVM rapport van september 2023 ‘De bijdrage van Tata Steel Nederland aan de gezondheidsrisico’s van omwonenden en de kwaliteit van hun leefomgeving’, de adviezen van de Expertgroep Gezondheid IJmond en het advies van de Commissie MER.

In het advies van de provincie staat op welke wijze zij van Tata Steel verwacht dat inzichtelijk wordt gemaakt wat de invloed is van het project groen staal op de leefomgeving. Duidelijk moet worden op welke aspecten de leefomgeving gezonder wordt.

Het MER als bouwsteen voor een Gezondheids Effect Rapport (GER)

Het Rijk werkt aan de verdere ontwikkeling van een GER zoals geadviseerd door de Expertgroep Gezondheid IJmond. Op dit moment is een GER geen formeel bestaand instrument en is het geen wettelijk onderdeel van een projectbesluit of de vergunningverlening. De provincie kan als bevoegd gezag voor de verlening van vergunningen, het houden van toezicht en handhaving in de verdere formele procedure hier niet op handelen. Het afgeronde MER kan wel als bouwsteen worden gebruikt voor een GER.

Het MER kijkt naar de verandering van de uitstoot (emissies) en wat daarvan in de leefomgeving te merken is (immissie en depositie). In een GER kan vervolgens de vertaling plaatsvinden naar verandering in ziektelast in de omgeving, bijvoorbeeld in aantal aandoeningen en effect op de levensduur. Het GER kan worden gebruikt om te onderzoeken welke verbeteringen verder nodig zijn naast de Roadmap+, Heracless-Groen Staal en de maatwerkafspraken. Ook geeft de GER meer informatie voor omwonenden.

Participatie

Tata Steel zal het MER laten opstellen. Daarbij biedt het staalbedrijf volgens het eerder vastgestelde participatieplan ook in deze fase de gelegenheid voor omwonenden en belangstellende te participeren. Informatie over participatiebijeenkomsten van Tata Steel vindt u op de website van Tata Steel.

U kunt hier het advies van de provincie Noord-Holland aan Tata Steel over het opstellen van de MER via deze link (pdf, 98 MB) downloaden.

Via deze link (pdf, 5,75 MB) kunt u de brief aan Provinciale Staten downloaden.