Commissaris van de Koning

Arthur van Dijk is op 7 januari 2019 geïnstalleerd als commissaris van de Koning voor de provincie Noord-Holland. Sinds 1814 gingen 16 anderen de heer Van Dijk voor in de functie van commissaris van de Koning. Een commissaris wordt voor een periode van 6 jaar benoemd. De periode kan steeds met 6 jaar worden verlengd. Als de commissaris 70 jaar wordt, moet hij met pensioen.

Provinciale taken

De commissaris van de Koning (cvdK) is in de eerste plaats een provinciaal orgaan. De cvdK is voorzitter van zowel Provinciale Staten als Gedeputeerde Staten. Hij vertegenwoordigt de provincie en is gastheer bij bezoeken van leden van het Koninklijk Huis. Voor zijn provinciale taken legt hij verantwoording af aan Provinciale Staten. Daarnaast maakt de cvdK deel uit van het college van Gedeputeerde Staten en heeft hij in die hoedanigheid, net zoals de gedeputeerden, zijn eigen portefeuille.

Arthur van Dijk is te volgen op Twitter en Instagram.

Jaarverslag 2023

Wat deed de cvdK in 2023? Een blik op zijn activiteiten in 2023.

Rijkstaken

De commissaris van de Koning heeft ook enkele taken en bevoegdheden als Rijksorgaan, waaronder:

  • Het adviseren bij (her)benoemingen en ontslag van burgemeesters.
  • Het benoemen van waarnemend burgemeesters.
  • Het adviseren en bemiddelen bij verstoorde bestuurlijke verhoudingen binnen een gemeente.
  • Het adviseren en bemiddelen als de bestuurlijke integriteit van een gemeente in het geding is.
  • Het regelmatig bezoeken van gemeenten.
  • Gevraagd en ongevraagd adviseren van de regering.
  • Het adviseren aan het Kapittel over Koninklijke onderscheidingen.
  • Het bevorderen van de door de cvdK noodzakelijk geachte samenwerking tussen de rijksambtenaren werkzaam binnen de provincie en tussen hen en de besturen van de provincie, waterschappen en gemeenten. In geval van (dreigende) crisis kan de cvdK rijksambtenaren aanwijzingen geven over die samenwerking.
  • Erop toezien dat het bestuur van een veiligheidsregio passende maatregelen neemt als zij in hun taakuitvoering tekort schiet. Tijdens een crisis kan de cvdK, indien nodig, aanwijzingen geven over de samenwerking binnen een regionaal beleidsteam en aan de voorzitter van de veiligheidsregio over het te voeren beleid.

De cvdK is als Rijksorgaan een verlengstuk van de regering, met name van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de minister van Veiligheid en Justitie. De cvdK legt over deze rijkstaken dus geen verantwoording af aan Provinciale Staten, maar aan de minister.

Zie ook: vacatures burgemeesters

Verzoeken tot bemiddeling of hulp

De cvdK ontvangt regelmatig e-mails of brieven van inwoners van Noord-Holland. Zij vragen hem daarin om hulp of bemiddeling bij een geschil met een gemeente of andere overheidsinstantie. De cvdK denkt graag mee met de aanvrager, maar heeft vaak niet de bevoegdheid of mogelijkheid om zelf te helpen. Wel probeert hij de aanvrager door te verwijzen naar instanties die in dat specifieke geval wel kunnen helpen.

Volg het stappenplan achter deze link.  In de meeste gevallen ziet u meteen bij welke instantie u terecht kunt.

Vragen aan de commissaris van de Koning

Ook als u een vraag heeft aan de commissaris van de Koning kunt u het stappenplan volgen.