Agrarische sector Groene Uitweg Noord-Holland, subsidie

LET OP: De nieuwe openstellingsperiode is vanaf 3 februari 2020 tot en met 31 december 2020.
Graag per project een aanvraag indienen; dus niet meerdere projecten op een formulier vermelden.

LET OP: bij het invullen van uw IBAN nummer in Bijlage 1 is het belangrijk dat u het formaat "AA99 AAAA 9999 9999 99" aanhoudt, anders krijgt u een foutmelding!

STAP 1: Maak eerst de BIJLAGEN gereed:
bijlage 1 Subsidieaanvraagformulier (verplicht) Let op: Sla het formulier op, open het in Adobe Acrobat Reader en vul het daarna pas in.
bijlage 2 Kopie bankafschrift
bijlage 3 Machtigingsverklaring (verplicht indien uw aanvraag door een gemachtigde wordt ingediend)
bijlage 4 NSO-rapport bedrijfsomvang in standaardopbrengst op basis van NSO-typering 2014 (verplicht)
bijlage 5 Locatieaanduiding op kaart (met de locatie van de te subsidiëren activiteit en met, indien van toepassing, exact ingetekend de plekken van de te subsidiëren kavelpaden, dammen en bruggen) (verplicht)
bijlage 6 Offerte(s) (in ieder geval verplicht bij subsidieaanvraag voor (huur)koop of machines of uitrusting)
bijlage 7 Vergunning(en) en/of ontheffine(en) (indien van belang)
bijlage 8 Planning/begroting/kasritme (indien er te weinig ruimte is op het subsidieaanvraagformulier)

STAP 2:
Log in op het formulier met uw eHerkenningsaccount. De gegevens zoals bekend bij het handelsregister van de KvK worden automatisch aangevuld. Hierna kunt u de bijlagen uploaden en verzenden.

Nodig:
E-Herkenning
Dienst: Digitaal Loket van de provincie Noord-Holland
Beveiligingsniveau: EH2+ 

LET OP: Heeft u al een eHerkenningsaccount voor de provincie? Dit is veranderd.
Uw E-Herkenningsaccount moet nu gemachtigd zijn voor de dienst 'Digitaal Loket' van de dienstverlener provincie Noord-Holland. Vraag zo nodig de beheerder van uw account de machtiging voor deze dienst toe te voegen.

PER POST: U kunt het formulier ‘Subsidie aanvragen per post’ (voorzien van alle bijlagen) invullen, uitprinten en opsturen. Dit kunt u ook afleveren bij de balie van Houtplein 33 te Haarlem.

Doel
Het Groene Uitweggebied duurzaam, open en groen, divers en recreatief aantrekkelijk maken.

Doelgroep
Kleine of middelgrote ondernemingen die actief zijn in de primaire productie van landbouwproducten.
Let op: u dient een jaarlijkse opbrengst te realiseren van tenminste 25.000 standaardopbrengst op basis van NSO-typering 2014. Daarvoor stuurt u een NSO-rapport bedrijfsomvang in standaardopbrengst (SO) op basis van NSO-typering 2014 mee met uw subsidieaanvraag.

Activiteiten
De provincie geeft subsidie voor:

  • verbreding van de agrarische sector
  • structuurverbetering in de agrarische sector
  • verduurzaming van de agrarische sector


In de uitvoeringsregeling staat in artikel 3 precies welke activiteiten hieronder vallen.

Berekening subsidie
40% van de noodzakelijke kosten tot maximaal € 60.000,-.

Subsidieplafond
Voor deze regeling is in totaal € 750.000,- (het subsidieplafond) beschikbaar.
Dit plafond is opgesplitst in 3 deelplafonds:

  • Subsidieplafond verbreding € 250.000,-
  • Subsidieplafond structuurverbetering € 250.000,-
  • Subsidieplafond verduurzaming € 250.000,-

Voorwaarden

Belangrijkste weigeringsgronden
De provincie geeft géén subsidie als:

  • met de uitvoering van de activiteit is begonnen voordat de aanvraag is ingediend
  • de activiteit niet plaatsvindt in het Groene Uitweg-gebied zoals begrensd op de kaart behorende bij het uitvoeringsprogramma;
  • voor dezelfde activiteit reeds subsidie is verkregen op grond van een voorganger van deze of een andere uitvoeringsregeling;
  • de aanvrager een onderneming in moeilijkheden is.

Aanpak

Volgorde van ontvangst
Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Hierbij geldt de dag van binnenkomst, het tijdstip op die dag is niet van belang.
Als meerdere aanvragen op dezelfde dag worden ontvangen en door honorering van deze aanvragen het subsidieplafond wordt overschreden, wordt de aanvraag met de hoogste projectkosten als eerste in behandeling genomen (zie artikel 8).
Moet u aanvullende informatie indienen? De ontvangstdatum van de aanvullende informatie geldt dan als ontvangstdatum.

Openstelling
De regeling staat open van 3 februari 2020 tot en met 31 december 2020.

Indienen subsidieaanvraag
De formulieren staan hiernaast in de rechterkolom. 

Bij digitaal indienen
U gebruikt voor de ondertekening uw eHerkenning-account. Zie ‘Toelichting (digitaal) aanvragen subsidie’.

De provincie stuurt u een ontvangstbevestiging. Geen ontvangstbevestiging gehad? Misschien hebben wij uw aanvraag niet ontvangen. Neem contact op met het Servicepunt.

 

Termijn

U ontvangt binnen 16 weken de beslissing op uw subsidieaanvraag (de beschikking).

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Contact

Voor vragen over deze subsidieregeling en ondersteuning bij het indienen van een aanvraag kunt u contact opnemen met de Gebiedscoördinator Verbrede Landbouw Groene Uitweg en Amstelland:
Maike van der Maat
Tel: 06-23285225
Email: maike@consultopmaat.nl
Website: www.consultopmaat.nl 

Voor overige vragen:
Servicepunt Provincie Noord-Holland: tel. 0800 0200 600 (gratis), e-mail: servicepunt@noord-holland.nl.

Bezwaar & beroep

Bezwaar maken? Zie de informatie op het Digitaal Loket over bezwaar maken bij de provincie.

Uitgelicht

Uitvoeringsinstantie

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, directie Concernzaken, sector Subsidies en Inkoop

Bezoekadres

Houtplein 33

2012 DE Haarlem

Postadres

Postbus: 3007

2001 DA Haarlem

Contactinformatie

Telefoon: 0800 0200600 (gratis)

servicepunt@noord-holland.nl

https://www.noord-holland.nl