Agrarische sector Groene Uitweg Noord-Holland, subsidie

De regeling is opengesteld in de periode van 1 februari 2023 tot en met 31 december 2023.
Aanvragen ontvangen vóór 1 februari 2023 of ná 31 december 2023 worden niet in behandeling genomen.

Per 1 februari 2022 ketenmachtiging verplicht voor intermediairs bij gebruik online diensten
Bent u intermediair en wilt u namens een andere organisatie digitaal een aanvraag voor subsidie indienen? Per 1 februari 2022 kunt u geen gebruik meer maken van een machtigingsformulier als bijlage bij de aanvraag. In plaats daarvan regelt u ketenmachtiging waarmee u via eHerkenning inlogt. 

Meer informatie over het gebruik van eHerkenning en ketenmachtiging staat in de Handreiking DigiD en e-Herkenning.

Doel
Het Groene Uitweggebied duurzaam, open en groen, divers en recreatief aantrekkelijk maken.

Doelgroep

 • Kleine of middelgrote ondernemingen die actief zijn in de primaire productie van landbouwproducten.

Let op: u dient een jaarlijkse opbrengst te realiseren van tenminste € 25.000,- standaardopbrengst op basis van NSO-typering 2014. Daarvoor stuurt u een NSO-rapport bedrijfsomvang in standaardopbrengst (SO) op basis van NSO-typering 2014 mee met uw subsidieaanvraag.

Activiteiten
De provincie geeft subsidie voor:

 • verbreding van de agrarische sector
 • structuurverbetering in de agrarische sector
 • verduurzaming van de agrarische sector

In de uitvoeringsregeling staat in artikel 3 precies welke activiteiten hieronder vallen.

Berekening subsidie
40% van de noodzakelijke kosten tot maximaal € 60.000,-.

Subsidieplafond
Voor deze regeling is in 2023 totaal € 750.000,- (het subsidieplafond) beschikbaar.
Dit plafond is opgesplitst in 3 deelplafonds:

 • a. € 250.000,- voor subsidies voor verbreding van de agrarische sector (art. 3, lid 1, onder a. van de uitvoeringsregeling)
 • b. € 150.000,- voor subsidies voor structuurverbetering in de agrarische sector (art. 3, lid 1, onder b. van de uitvoeringsregeling)
 • c. € 350.000,- voor subsidies voor verduurzaming van de agrarische sector (art. 3, lid 1, onder c. van de uitvoeringsregeling)

Voorwaarden

Belangrijkste weigeringsgronden
De provincie geeft géén subsidie als:

 • met de uitvoering van de activiteit is begonnen* voordat de aanvraag is ingediend
 • de activiteit niet plaatsvindt in het Groene Uitweg-gebied zoals begrensd op de kaart behorende bij het uitvoeringsprogramma;
 • voor dezelfde activiteit reeds subsidie is verkregen op grond van een voorganger van deze of een andere uitvoeringsregeling;
 • de aanvrager een onderneming in moeilijkheden is.

* het 'begonnen zijn' wordt (mede) bepaald door hetgeen in de Verordening (EU) Nr. 702/2014 van de Commissie van 25 juni 2014 is aangegeven. Als bij de aanvraag een getekende offerte zit, heeft een project al de status 'begonnen'!

Subsidies voor verduurzaming van agrarische sector (art 3 lid 1c en art 3 lid 2) zijn bedoeld voor activiteiten voor eigen gebruik, waarvan het primaire doel verduurzaming is en die op het gebied van duurzaamheid een toevoeging zijn voor de sector. Hierbij kan gedacht worden aan het aanbrengen van onroerende zaken als zonnepanelen. De subsidies zijn bijvoorbeeld niet bedoeld voor reguliere vervanging van materieel, dat een ander primair doel kent, door duurzamer materieel.

Aanpak

Volgorde van ontvangst
Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Moet u aanvullende informatie indienen? De ontvangstdatum van de aanvullende informatie geldt dan als ontvangstdatum.

Openstelling
De regeling staat van 1 februari 2023 tot en met 31 december 2023.

Let op
Als uw aanvraag voor of na bovengenoemde periode door ons wordt ontvangen, wordt deze niet in behandeling genomen.

Indienen subsidieaanvraag
STAP 1:
Maak eerst de BIJLAGEN gereed. Welke bijlagen u moet meesturen, staat in het ‘Subsidieaanvraagformulier’ (zie de rechterkolom van deze webpagina). Zorg dat u alle benodigde bijlagen met de aanvraag meestuurt. Wij kunnen besluiten om onvolledige aanvragen buiten behandeling te laten (bij een tender), of pas in behandeling te nemen wanneer de aanvraag volledig is (bij volgorde van ontvangst).

Het ‘Subsidieaanvraagformulier’ is één van de verplichte bijlagen bij uw subsidieaanvraag. Wij adviseren u om dit pdf-formulier eerst op te slaan op uw computer, vervolgens te openen in Adobe Acrobat Reader en het daarna pas in te vullen.

STAP 2:
Log in op eHerkenning (via de link in de rechterkolom van deze webpagina) met uw eHerkenningsaccount.

De gegevens zoals bekend bij het handelsregister van de KvK worden automatisch aangevuld in het formulier. Vul de rest aan. Hierna kunt u de bijlagen uploaden en de aanvraag verzenden. Wij verzoeken u om geen zipbestanden te uploaden als bijlage.

Nodig:
E-Herkenning
Dienst: Digitaal Loket van de provincie Noord-Holland
Beveiligingsniveau: EH2+

Let op: per 1 februari 2022 ketenmachtiging verplicht voor intermediairs bij gebruik online diensten
Bent u intermediair en wilt u namens een andere organisatie digitaal een aanvraag voor subsidie indienen? Per 1 februari 2022 kunt u geen gebruik meer maken van een machtigingsformulier als bijlage bij de aanvraag. In plaats daarvan regelt u ketenmachtiging waarmee u via eHerkenning inlogt. 

Meer informatie over het gebruik van eHerkenning en ketenmachtiging staat in de Handreiking DigiD en e-Herkenning.

PER POST/AFLEVEREN: U kunt het formulier ‘Subsidie aanvragen per post’ (voorzien van alle bijlagen) invullen, uitprinten en opsturen. Dit kunt u ook afleveren bij de balie van Houtplein 33 te Haarlem.

De provincie stuurt u een ontvangstbevestiging. Geen ontvangstbevestiging gehad? Misschien hebben wij uw aanvraag niet ontvangen. Neem contact op met het Servicepunt.

Termijn

U ontvangt binnen 16 weken de beslissing op uw subsidieaanvraag (de beschikking).

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Contact

Voor vragen over deze subsidieregeling en ondersteuning bij het indienen van een aanvraag kunt u contact opnemen met de Gebiedscoördinator Verbrede Landbouw Groene Uitweg en Amstelland:
Maike van der Maat
Tel: 06-23285225
Email: maike@consultopmaat.nl
Website: www.consultopmaat.nl 

Voor overige vragen:
Servicepunt Provincie Noord-Holland: tel. 0800 0200 600 (gratis), e-mail: servicepunt@noord-holland.nl.

Bezwaar & beroep

Bezwaar maken? Zie de informatie op het Digitaal Loket over bezwaar maken bij de provincie.