Gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid Noord-Holland, subsidie

De regeling is opengesteld tot 18 februari 2019, 17:00 uur.

Wijzigingen regeling 2019:

 • Uw verkeerseducatieproject moet overeenkomen met de doelgroep en de methodiek zoals is omschreven in de Toolkit Verkeerseducatie van het Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek (CROW).
 • U moet het project uitvoeren zoals het is beoordeeld en getoetst door het CROW.
 • Gewijzigde prioritering, scoring bestaat uit tweetal elementen:
  1. Het aantal punten/sterren dat het project heeft gescoord in de Toolkit van het CROW.
  2. 10 punten extra als het project voldoende aandacht besteedt aan het thema afleiding.
 • Apart subsidieplafond voor basisonderwijs en voor voortgezet onderwijs.*
 • Maximale subsidie verlaagd naar € 75.000 per aanvraag.


* Uitvoering project in basis- én voortgezet onderwijs? Stuur voor beide een aparte aanvraag in!

 

Doel
Verkeersveilig gedrag bevorderen van scholieren in het basis- en voortgezet onderwijs.

Doelgroep
Privaatrechtelijke rechtspersonen en publiekrechtelijke rechtspersonen, met uitzondering van de rijksoverheid.

Berekening subsidie
100% van de noodzakelijke kosten tot maximaal € 75.000,-- per aanvraag.

Te subsidiëren kosten

 • Acquisitie, voorbereiding en planning van de uitgevoerde activiteiten
 • Lesmateriaal
 • Inzet van docenten en andere bij de activiteit noodzakelijke medewerkers
 • Reiskosten tot maximaal € 0,19/km tot een maximum van € 50/cursusdag op locatie


Subsidieplafond
Voor deze regeling is in totaal maximaal € 1.333.000 beschikbaar, dit plafond is opgesplitst in 2deelplafonds:

 • Subsidieplafond basisonderwijs € 799.800
 • Subsidieplafond voortgezet onderwijs € 533.200

 
In aanmerking komen voor subsidie? Lees de uitvoeringsregeling door.

 

Voorwaarden

De activiteiten waarvoor u subsidie vraagt moeten:

 • een educatief karakter hebben, die verkeersveiligheid bevorderen
 • gericht zijn op scholieren in het basisonderwijs of voortgezet onderwijs
 • plaatsvinden in Noord-Holland (buiten het gebied van de Vervoersregio Amsterdam)
 • opgenomen zijn in de Toolkit Verkeerseducatie van het CROW
 • getoetst zijn door het CROW (sterrenscore)
 • uitgevoerd worden zoals beschreven in de Toolkit (wat betreft methodiek en doelgroep)
 • worden uitgevoerd in het schooljaar 2019-2020

 

Aanpak

Tender
Aanvragen worden tegelijkertijd beoordeeld en geprioriteerd. Aanvragen die voldoen aan de criteria en het hoogst scoren, ontvangen subsidie. Lager scorende aanvragen worden geweigerd bij het bereiken van het subsidieplafond.

Openstelling
De regeling gaat open vanaf 1 januari 2019.
Uw aanvraag moet uiterlijk op 18 februari 2019 om 17.00 uur door de provincie zijn ontvangen.

Indienen
De aanvraagformulieren en het formulier Projectinformatie staan hiernaast in de rechterkolom.

Bij digitaal indienen
Bedrijven, gemeenten, organisaties en andere niet-privépersonen gebruiken hun eHerkenning-account. Zie ‘Toelichting (digitaal) aanvragen subsidie’.

Verplichte bijlagen bij subsidieaanvraag:

 • Formulier Projectinformatie
 • Kopie recent (digitaal) bankafschrift (verplicht als u in de afgelopen 2 jaar geen subsidie heeft ontvangen van de provincie Noord-Holland)
 • Machtigingsverklaring (verplicht indien subsidieontvanger wordt vertegenwoordigd door een gemachtigde.
 • Voor vereniging of stichting: akte van oprichting of statuten (als u voor het eerst bij ons subsidie aanvraagt of bij gewijzigde statuten sinds de laatste subsidieaanvraag)
 • De-minimisverklaring (verplicht indien u afgelopen drie jaar de-minimissteun heeft ontvangen)
 • Offerte(s) (indien van belang)


De provincie stuurt u een ontvangstbevestiging. Geen ontvangstbevestiging gehad? Misschien hebben wij uw aanvraag niet ontvangen. Neem contact op met het Servicepunt.

 

Termijn

U ontvangt uiterlijk 10 juni 2019 de beslissing op uw subsidieaanvraag (de beschikking).

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Contact

Servicepunt Provincie Noord-Holland: tel. 0800 0200 600 (gratis), e-mail: servicepunt@noord-holland.nl.

Bezwaar & beroep

Bezwaar maken? Zie de informatie op het Digitaal Loket over bezwaar maken bij de provincie.