Gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid Noord-Holland, subsidie

Let op: U kunt geen aanvragen meer indienen voor deze regeling in 2021.
De lijst van toegekende subsidies voor het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs vindt u rechts op deze pagina.

Aandachtspunten regeling 2021:

 • Uw verkeerseducatieproject moet overeenkomen met de doelgroep en de methodiek zoals is omschreven in de Toolkit Verkeerseducatie van het CROW*.
 • U moet het project uitvoeren zoals het is beoordeeld en getoetst door het CROW.
 • Prioritering, scoring bestaat uit tweetal elementen:
  1. Het aantal punten/sterren dat het project heeft gescoord in de Toolkit van het CROW.
  2. 10 punten extra als het project voldoende aandacht besteedt aan het thema afleiding.

Voor de beoordeling van de punten 1 en 2 is inhoud van de Toolkit verkeerseducatie van het CROW leidend zoals deze luidt in de periode van 18 februari 2021 tot en met 4 maart 2021.

Apart subsidieplafond voor basisonderwijs en voor voortgezet onderwijs.
Wordt het project uitgevoerd in zowel basisonderwijs als voortgezet onderwijs? Dan stuurt u voor allebei een aparte aanvraag in.

*CROW = Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek

Doel
Het doel van de regeling is verkeersveilig gedrag te bevorderen van scholieren in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs.

Doelgroep
De provincie geeft subsidie aan privaatrechtelijke rechtspersonen en publiekrechtelijke rechtspersonen, met uitzondering van de rijksoverheid.

Berekening subsidie
De subsidie is 100% van de noodzakelijke kosten tot maximaal € 75.000,-- per aanvraag.

Te subsidiëren kosten

 • acquisitie, voorbereiding en planning van de uitgevoerde activiteiten
 • lesmateriaal
 • inzet van docenten en andere bij de activiteit noodzakelijke medewerkers
 • reiskosten tot maximaal € 0,19/km tot een maximum van € 50/cursusdag op locatie

N.B.: Subsidie wordt niet verstrekt voor de kosten van het ontwikkelen van het lesmateriaal of lespakketten.

Subsidieplafond
Voor deze regeling is in totaal maximaal € 1.322.000 beschikbaar, dit plafond is opgesplitst in twee deelplafonds:

 • Het subsidieplafond voor het basisonderwijs bedraagt € 793.200
 • Het subsidieplafond voor het voortgezet onderwijs bedraagt € 528.800

Activiteiten
De provincie geeft subsidie voor:

 • Verkeerseducatieprojecten die overeenkomen met de doelgroep en de methodiek zoals is omschreven in de Toolkit Verkeerseducatie van het CROW*.

Wilt u in aanmerking komen voor subsidie? Lees de uitvoeringsregeling door.

Voorwaarden

De activiteiten waarvoor u subsidie vraagt moeten:

 • een educatief karakter hebben, die verkeersveiligheid bevorderen
 • gericht zijn op scholieren in het basisonderwijs of voortgezet onderwijs
 • plaatsvinden in Noord-Holland (buiten het gebied van de Vervoersregio Amsterdam)
 • opgenomen zijn in de Toolkit Verkeerseducatie van het CROW
 • getoetst zijn door het CROW (sterrenscore)
 • uitgevoerd worden zoals beschreven in de Toolkit (wat betreft methodiek en doelgroep)
 • worden uitgevoerd in het schooljaar 2021-2022

Aanpak

Tender
Aanvragen worden tegelijkertijd beoordeeld en geprioriteerd. Aanvragen die voldoen aan de criteria en het hoogst scoren, ontvangen subsidie. Lager scorende aanvragen worden geweigerd bij het bereiken van het subsidieplafond.

Openstelling
De regeling is opengesteld vanaf 1 januari 2021.
Uw aanvraag moet uiterlijk op 18 februari 2021 vóór 17.00 uur door de provincie zijn ontvangen.

Indienen
De aanvraagformulieren en het formulier Projectinformatie staan hiernaast in de rechterkolom.

Termijn

U ontvangt uiterlijk 10 juni 2021 de beslissing op uw subsidieaanvraag (de beschikking).

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Contact

Servicepunt Provincie Noord-Holland: tel. 0800 0200 600 (gratis), e-mail: servicepunt@noord-holland.nl.

Bezwaar & beroep

Bezwaar maken? Zie de informatie op het Digitaal Loket over bezwaar maken bij de provincie.

Uitgelicht

Uitvoeringsinstantie

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, directie Concernzaken, sector Subsidies en Inkoop

Bezoekadres

Houtplein 33

2012 DE Haarlem

Postadres

Postbus: 3007

2001 DA Haarlem

Contactinformatie

Telefoon: 0800 0200600 (gratis)

servicepunt@noord-holland.nl

https://www.noord-holland.nl