Gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid Noord-Holland 2020, subsidie

U KUNT EEN AANVRAAG INDIENEN VOOR DEZE REGELING NA DE OPENSTELLING OP 1 JANUARI 2020!

STAP 1: Maak eerst de BIJLAGEN gereed:
bijlage 1 subsidieaanvraagformulier (verplicht) Let op: Sla het formulier op, open het in Adobe Acrobat Reader en vul het daarna pas in.
bijlage 2 kopie bankafschrift (indien van toepassing)
bijlage 3 machtigingsverklaring (indien van toepassing)
bijlage 4 akte van oprichting of statuten (indien van toepassing)
bijlage 5 deminimisverklaring (indien van toepassing)
bijlage 6 evt. eigen projectplan
bijlage 7 evt. offertes
bijlage 8 overig

STAP 2:
Log in op het formulier met uw eHerkenningsaccount.
De gegevens zoals bekend bij het handelsregister van de KvK worden automatisch aangevuld. Hierna kunt u de bijlagen uploaden en verzenden.

Nodig:
E-Herkenning
Dienst: Digitaal Loket van de provincie Noord-Holland
Beveiligingsniveau: EH2+

LET OP: Heeft u al een eHerkenningsaccount voor de provincie? Dit is veranderd. Uw E-Herkenningsaccount moet nu gemachtigd zijn voor de dienst 'Digitaal Loket' van de dienstverlener provincie Noord-Holland. Vraag zo nodig de beheerder van uw account de machtiging voor deze dienst toe te voegen.

PER POST: U kunt het formulier ‘Subsidie aanvragen per post’ (voorzien van alle bijlagen) invullen, uitprinten en opsturen. Dit kunt u ook afleveren bij de balie van Houtplein 33 te Haarlem. 

Aandachtspunten regeling 2020:

  • Uw verkeerseducatieproject moet overeenkomen met de doelgroep en de methodiek zoals is omschreven in de Toolkit Verkeerseducatie van het CROW*.
  • U moet het project uitvoeren zoals het is beoordeeld en getoetst door het CROW.
  • Prioritering, scoring bestaat uit tweetal elementen:
  1. Het aantal punten/sterren dat het project heeft gescoord in de Toolkit van het CROW.
  2. 10 punten extra als het project voldoende aandacht besteedt aan het thema afleiding.
  • Apart subsidieplafond voor basisonderwijs en voor voortgezet onderwijs.**

 *CROW = Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek
** Wordt het project uitgevoerd in zowel basisonderwijs als voortgezet onderwijs? Dan stuurt u voor allebei een aparte aanvraag in.

Doel
Het doel van de regeling is verkeersveilig gedrag te bevorderen van scholieren in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs.

Doelgroep
De provincie geeft subsidie aan privaatrechtelijke rechtspersonen en publiekrechtelijke rechtspersonen, met uitzondering van de rijksoverheid.

Berekening subsidie
De subsidie is 100% van de noodzakelijke kosten tot maximaal € 75.000,-- per aanvraag.

Te subsidiëren kosten
• acquisitie, voorbereiding en planning van de uitgevoerde activiteiten
• lesmateriaal
• inzet van docenten en andere bij de activiteit noodzakelijke medewerkers
• reiskosten tot maximaal € 0,19/km tot een maximum van € 50/cursusdag op locatie

Subsidieplafond
Voor deze regeling is in totaal maximaal € 1.320.000 beschikbaar, dit plafond is opgesplitst in twee deelplafonds:
• Het subsidieplafond voor het basisonderwijs bedraagt € 792.000
• Het subsidieplafond voor het voortgezet onderwijs bedraagt € 528.000

Activiteiten
De provincie geeft subsidie voor:
• Verkeerseducatieprojecten die overeenkomen met de doelgroep en de methodiek zoals is omschreven in de Toolkit Verkeerseducatie van het CROW*.

Wilt u in aanmerking komen voor subsidie? Lees de uitvoeringsregeling door. 

Voorwaarden

De activiteiten waarvoor u subsidie vraagt moeten:
• een educatief karakter hebben, die verkeersveiligheid bevorderen
• gericht zijn op scholieren in het basisonderwijs of voortgezet onderwijs
• plaatsvinden in Noord-Holland (buiten het gebied van de Vervoersregio Amsterdam)
• opgenomen zijn in de Toolkit Verkeerseducatie van het CROW
• getoetst zijn door het CROW (sterrenscore)
• uitgevoerd worden zoals beschreven in de Toolkit (wat betreft methodiek en doelgroep)
• worden uitgevoerd in het schooljaar 2020-2021 

Aanpak

Tender
Aanvragen worden tegelijkertijd beoordeeld en geprioriteerd. Aanvragen die voldoen aan de criteria en het hoogst scoren, ontvangen subsidie. Lager scorende aanvragen worden geweigerd bij het bereiken van het subsidieplafond.

Openstelling
De regeling is opengesteld vanaf 1 januari 2020.
Uw aanvraag moet uiterlijk op 20 februari 2020 vóór 17.00 uur door de provincie zijn ontvangen.

Indienen
De aanvraagformulieren en het formulier Projectinformatie staan hiernaast in de rechterkolom. 

Termijn

U ontvangt uiterlijk 11 juni 2020 de beslissing op uw subsidieaanvraag (de beschikking).

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Contact

Servicepunt Provincie Noord-Holland: tel. 0800 0200 600 (gratis), e-mail: servicepunt@noord-holland.nl.

Bezwaar & beroep

Bezwaar maken? Zie de informatie op het Digitaal Loket over bezwaar maken bij de provincie.