Impuls innovatie cultuur- en erfgoedorganisaties Noord-Holland, subsidie

Het subsidieplafond voor de Uitvoeringsregeling subsidie impuls innovatie cultuur- en erfgoedorganisaties Noord-Holland 2023 is bereikt. Het is daarom niet meer mogelijk om een aanvraag in te dienen.

Doel
Ondersteuning van innovatieve projecten van professionele cultuur- en erfgoedorganisaties gelegen in Noord-Holland.

Doelgroep
Rechtspersoon die eigenaar of exploitant is van een cultuur- of erfgoedorganisatie gevestigd binnen de grenzen van de provincie Noord-Holland en behoort tot een van onderstaande categorieën:

 1. archief dat is opgenomen in bijlage 1 behorende bij deze regeling;
 2. filmtheater; groot of klein filmtheater conform de vermelding op de ledenlijst Nederlandse Vereniging Bioscopen en Filmhuizentheaters dat lid is van de Nederlandse Vereniging Bioscopen en Filmtheaters;
 3. museum dat op het moment van de subsidieaanvraag is opgenomen in het Museumregister of lid is van de Museumvereniging;
 4. presentatie-instelling die is aangesloten bij De Zaak Nu;
 5. gemeentelijk Centrum voor Beeldende Kunst;
 6. poppodium dat is aangesloten bij de Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals.
 7. theater, schouwburg of concertgebouw dat lid is van de Vereniging van Schouwburg- en Concertzaaldirecties;
 8. theater-, muziek(theater)-, dans- of urban arts-gezelschap dat is aangesloten bij de Nederlandse Associatie voor de Podiumkunsten;
 9. orkest dat lid is van De Vereniging van Nederlandse Orkesten;
 10. bibliotheek die is aangesloten bij de Vereniging Openbare Bibliotheken;
 11. een gemeentelijk, provinciaal of rijksmonument dat tenminste 2 keer en tenminste 16 uur per maand voor publiek toegankelijk is, alsmede een molen die tenminste 4 maal en tenminste 32 uur per jaar toegankelijk is voor het publiek;
 12. centrum voor de kunsten of muziekschool die lid is van de Vereniging Cultuurconnectie;
 13. productiehuis dat is aangesloten bij de Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten;
 14. theater- of muziekproducent die is aangesloten bij de Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten of de Vereniging voor Vrije Theaterproducenten;
 15. broedplaats die wordt erkend door de gemeente waarbinnen de broedplaats actief is;
 16. multidisciplinaire cultuurorganisatie die wordt erkend door de gemeente waarbinnen de organisatie actief is.

Activiteiten
De provincie geeft subsidie voor nieuwe, niet bestaande, activiteiten van de aanvrager die de toekomstbestendigheid van de cultuur- of erfgoedorganisatie versterken of die de werkgelegenheid in de culturele sector in de provincie Noord-Holland versterken.

Het gaat hierbij om activiteiten die:

 • het verdienvermogen van de organisatie versterken of vernieuwen; of
 • het publieksbereik van de organisatie vergroten of vernieuwen; of
 • een nieuwe werkmethode voor de organisatie introduceren en verankeren.

Subsidie wordt verstrekt voor de kosten die naar het oordeel van Gedeputeerde Staten noodzakelijk zijn en rechtsreeks voortvloeien uit de activiteit.

Subsidie wordt niet verstrekt voor de kosten van:

 • reguliere of covid-gerelateerde apparaatskosten[i] van de aanvrager;
 • bestaande activiteiten van de aanvrager;
 • de bouw, het onderhoud of andere fysieke investeringen in en aan onroerende zaken;
 • investeringen in of aan inboedel zoals meubilering en stoffering.

Voorbeelden van activiteiten kunnen zijn;

 • Alternatieve nieuwe (digitale) vormen van presentatie;
 • Investeringen voor het maken van videoregistraties waarmee een ander of nieuw publiek bereikt kan worden via livestreams;
 • Produceren of realiseren van voorstellingen door nieuwe makers ter versterking en vernieuwing van regulier aanbod;
 • Activiteiten om (nieuwe) vrijwilligers aan uw organisatie te binden;
 • Het verkennen van nieuwe werkwijzen en methoden die u niet eerder toepaste waaronder de toepassing van nieuwe (digitale) middelen;
 • Vernieuwende marketing concepten.

Berekening subsidie
De subsidie bedraagt maximaal 80 % van de subsidiabele kosten tot maximaal € 100.000,-.

Subsidies van minder dan € 5.000,- worden niet verstrekt.

Subsidieplafond
Voor deze regeling is in totaal € 1.000.000,- (het subsidieplafond) beschikbaar.

Wilt u in aanmerking komen voor subsidie? Lees de uitvoeringsregeling door.

[i] Apparaatskosten (ofwel organisatiekosten) zijn de noodzakelijke financiële middelen voor het inzetten van personeel (salarissen), organisatie-, huisvestings-, materieel-, automatiseringskosten e.d. voor de uitvoering van de organisatorische taken. Apparaatskosten zijn dus alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie.

Voorwaarden

Belangrijkste weigeringsgronden

De provincie geeft géén subsidie als:

 • voor de activiteit op grond van deze of een andere provinciale regeling reeds subsidie is verstrekt;
 • de activiteit financieel niet haalbaar is;
 • de uitvoering van de activiteit is gestart voordat de aanvraag is ontvangen;
 • de aanvrager een onderneming is die in moeilijkheden verkeert als bedoeld in paragraaf 2.2 van de Communautaire richtsnoeren inzake reddings- en herstructureringssteun aan niet-financiële ondernemingen in moeilijkheden (PbEU, 2014/C 249/01);
 • tegen de aanvrager een terugvorderingsbevel is gegeven omdat eerdere steun onrechtmatig en onverenigbaar is verklaard met de interne markt.
 • de aanvrager een positieve subsidiebeschikking heeft ontvangen voor de Uitvoeringsregeling subsidie impuls innovatie cultuur- en erfgoedorganisaties Noord-Holland 2022.

Aanpak

Volgorde van ontvangst
Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Moet u aanvullende informatie indienen? De ontvangstdatum van de aanvullende informatie geldt dan als ontvangstdatum.

Openstelling
De regeling staat open van 1 april 2023 09.00 tot en met 31 december 2023 tot 17.00 uur.

Let op
Als uw aanvraag voor of na bovengenoemde periode door ons wordt ontvangen, wordt deze niet in behandeling genomen.

Indienen subsidieaanvraag

STAP 1:
Maak eerst de BIJLAGEN gereed. Welke bijlagen u moet meesturen, staat in het ‘Subsidieaanvraagformulier’ (zie de rechterkolom van deze webpagina). Zorg dat u alle benodigde bijlagen met de aanvraag meestuurt. Wij kunnen besluiten om onvolledige aanvragen buiten behandeling te laten (bij een tender), of pas in behandeling te nemen wanneer de aanvraag volledig is (bij volgorde van ontvangst).

Het ‘Subsidieaanvraagformulier’ is één van de verplichte bijlagen bij uw subsidieaanvraag. Wij adviseren u om dit pdf-formulier eerst op te slaan op uw computer, vervolgens te openen in Adobe Acrobat Reader en het daarna pas in te vullen.

STAP 2:
Log in op eHerkenning (via de link in de rechterkolom van deze webpagina) met uw eHerkenningsaccount.

De gegevens zoals bekend bij het handelsregister van de KvK worden automatisch aangevuld in het formulier. Vul de rest aan. Hierna kunt u de bijlagen uploaden en de aanvraag verzenden. Wij verzoeken u om geen zipbestanden te uploaden als bijlage.

Nodig:

 • E-Herkenning
 • Dienst: Digitaal Loket van de provincie Noord-Holland
 • Beveiligingsniveau: EH2+

Let op: per 1 februari 2022 ketenmachtiging verplicht voor intermediairs bij gebruik online diensten

Bent u intermediair en wilt u namens een andere organisatie digitaal een aanvraag voor subsidie indienen? Per 1 februari 2022 kunt u geen gebruik meer maken van een machtigingsformulier als bijlage bij de aanvraag. In plaats daarvan regelt u ketenmachtiging waarmee u via eHerkenning inlogt. 

Meer informatie over het gebruik van eHerkenning en ketenmachtiging staat in de Handreiking DigiD en e-Herkenning.

PER POST/AFLEVEREN: U kunt het formulier ‘Subsidie aanvragen per post’ (voorzien van alle bijlagen) invullen, uitprinten en opsturen. Dit kunt u ook afleveren bij de balie van Houtplein 33 te Haarlem.

De provincie stuurt u een ontvangstbevestiging. Geen ontvangstbevestiging gehad? Misschien hebben wij uw aanvraag niet ontvangen. Neem contact op met het Servicepunt.

Termijn

U ontvangt binnen 13 weken de beslissing op uw subsidieaanvraag (de beschikking).

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Contact

Servicepunt provincie Noord-Holland
tel. 0800 0200 600 (gratis)
e-mail: servicepunt@noord-holland.nl.

Bezwaar & beroep

Bezwaar maken? Zie de informatie op het Digitaal Loket over bezwaar maken bij de provincie.