Ondersteuning aanvragen Europese projectsubsidie Noord-Holland 2023, subsidie

De regeling staat open van 8 januari 2024 vanaf 9:00 uur tot en met 22 december 2026 voor 17:00 uur.

Let op
Als uw aanvraag voor of na bovengenoemde periode door ons wordt ontvangen, wordt deze niet in behandeling genomen.

Vraag van tevoren een advies van het steunpunt van de provincie Noord-Holland voor het project waarvoor u een aanvraag voor Europese subsidie op wil laten stellen. Neem hiervoor contact op met ons Adviespunt Europese Subsidies:europesesubsidies@noord-holland.nl.
Kansen voor West 3: tessa.de.boer1@noord-holland.nl
JTF-IJmond: soldaati@noord-holland.nl

Doel
De provincie Noord-Holland wil het opstellen en indienen van een aanvraag voor Europese subsidie ondersteunen en stimuleren; Met deze regeling wordt de drempel voor met name het MKB weggenomen om een aanvraag op te laten stellen voor een subsidie op grond van de Europese programma’s Kansen voor West 3 provincie Noord-Holland (KvW3) en Just Transition Fund IJmond (JTF-IJmond) .

Doelgroep
De provincie verleent subsidie aan een rechtspersoon die een aanvraag voor een projectsubsidie in het kader van Kansen voor West 3 Noord-Holland (KvW3) of Just Transition Fund IJmond (JTF-IJmond) gaat opstellen en indienen.

Activiteiten
1. De provincie geeft subsidie voor het opstellen en indienen van een aanvraag die op tijd is (binnen de periode van openstelling), die inhoudelijk en financieel volledig is en die voldoet aan de door het betreffende Europese programma gestelde eisen van indiening, voor een projectsubsidie op grond van de volgende Europese programma’s:
a. Kansen voor West 3 provincie Noord-Holland; of
b. Just Transition Fund-IJmond.
2.  De uitvoering van de activiteiten van de projectsubsidie zal in Noord-Holland plaatsvinden of ten goede komen aan Noord-Holland.

Berekening subsidie
100% van de noodzakelijke kosten tot maximaal € 10.000,-.

Subsidieplafond
Voor deze regeling is in totaal € 420.000 (het subsidieplafond) beschikbaar.

Wilt u in aanmerking komen voor subsidie? Lees de uitvoeringsregeling door.

Voorwaarden

Belangrijkste weigeringsgronden

De provincie geeft géén subsidie als:

  • de activiteit financieel niet haalbaar is;
  • de uitvoering van de activiteit is gestart voordat de aanvraag is ontvangen;
  • de aanvrager een onderneming is die in moeilijkheden verkeert als bedoeld in paragraaf 2.2 van de Communautaire richtsnoeren inzake reddings -en herstructureringssteun aan niet-financiële ondernemingen in moeilijkheden (PbEU, 2014/C 249/01;
  • tegen de aanvrager een terugvorderingsbevel is gegeven omdat eerdere steun onrechtmatig en onverenigbaar is verklaard met de interne markt;
  • reeds subsidie is verstrekt aan de aanvrager voor dezelfde activiteit;
  • het steunpunt van de provincie Noord-Holland geen positief advies heeft gegeven op het ingediende projectidee.
  • de aanvraag voor subsidie minder dan € 5.000,- bedraagt.

Aanpak

Volgorde van ontvangst
Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Indien meerdere aanvragen  op dezelfde dag worden ontvangen en door honorering van deze aanvragen het subsidieplafond wordt overschreden, wordt rangschikking van die aanvragen bepaald door loting.

Moet u aanvullende informatie indienen? De ontvangstdatum van de aanvullende informatie geldt dan als ontvangstdatum.

Openstelling
De regeling staat open van 8 januari 2024 vanaf 9:00 uur tot en met 22 december 2026 voor 17:00 uur.

Let op
Als uw aanvraag voor of na bovengenoemde periode door ons wordt ontvangen, wordt deze niet in behandeling genomen.

Indienen subsidieaanvraag
STAP 1:
Maak eerst de BIJLAGEN gereed. Welke bijlagen u moet meesturen, staat in het ‘Subsidieaanvraagformulier’ (zie de rechterkolom van deze webpagina). Zorg dat u alle benodigde bijlagen met de aanvraag meestuurt. Wij kunnen besluiten om onvolledige aanvragen buiten behandeling te laten (bij een tender), of pas in behandeling te nemen wanneer de aanvraag volledig is (bij volgorde van ontvangst).

Het ‘Subsidieaanvraagformulier’ is één van de verplichte bijlagen bij uw subsidieaanvraag. Wij adviseren u om dit pdf-formulier eerst op te slaan op uw computer, vervolgens te openen in Adobe Acrobat Reader en het daarna pas in te vullen.

 STAP 2:
Log in op eHerkenning (via de link in de rechterkolom van deze webpagina) met uw eHerkenningsaccount. De gegevens zoals bekend bij het handelsregister van de KvK worden automatisch aangevuld in het formulier. Vul de rest aan. Hierna kunt u de bijlagen uploaden en de aanvraag verzenden. Wij verzoeken u om geen zipbestanden te uploaden als bijlage.

Nodig:
E-Herkenning
Dienst: Digitaal Loket van de provincie Noord-Holland
Beveiligingsniveau: EH2+

Ketenmachtiging verplicht voor intermediairs
Bent u intermediair en wilt u namens een andere organisatie digitaal een aanvraag voor subsidie indienen? Dan is gebruik van ketenmachtiging verplicht.
Meer informatie over het gebruik van eHerkenning en ketenmachtiging staat in de Handreiking DigiD en e-Herkenning.

PER POST/AFLEVEREN: U kunt het formulier ‘Subsidie aanvragen per post’ (voorzien van alle bijlagen) invullen, uitprinten en opsturen. Dit kunt u ook afleveren bij de balie van Houtplein 33 te Haarlem.

De provincie stuurt u een ontvangstbevestiging. Geen ontvangstbevestiging gehad? Misschien hebben wij uw aanvraag niet ontvangen. Neem contact op met het Servicepunt.

Termijn

U ontvangt binnen 13 weken de beslissing op uw subsidieaanvraag (de beschikking).

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Contact

Servicepunt provincie Noord-Holland: tel. 0800 0200 600 (gratis), e-mail: servicepunt@noord-holland.nl.

Bezwaar & beroep

Bezwaar maken? Zie de informatie op het Digitaal Loket over bezwaar maken bij de provincie.