Onderzoek fysieke uitvoeringsprojecten klimaatadaptatie Noord-Holland, vervallen

Deze pagina is bedoeld voor partijen die subsidie hebben ontvangen en waarbij het project nog niet is afgerond en de subsidie nog niet is vastgesteld.

Doel:
De provincie Noord-Holland wil de schade die gepaard kan gaan met klimaatverandering beperking, en de kansen die de klimaatverandering biedt, benutten. Daarom kunnen gemeenten een aanvraag indienen voor een onderzoek voor fysieke uitvoeringsprojecten voor klimaatadaptatie. Dit onderzoek kan leiden tot een fysieke uitvoeringsproject klimaatadaptieve maatregelen.

Voor wie:
Noord-Hollandse gemeenten en waterschappen werkzaam in Noord-Holland kunnen een aanvraag indienen.

Activiteiten:
De provincie geeft subsidie voor onderzoek dat kan leiden tot een subsidieaanvraag voor een fysiek uitvoeringsproject ten behoeve van klimaatadaptieve maatregelen.

Berekening subsidie:
100 % van de noodzakelijke kosten tot maximaal € 10.000,-.

Subsidieplafond:
Voor deze regeling is in totaal € 100.000,- (het subsidieplafond) beschikbaar.

Wilt u in aanmerking komen voor subsidie? Lees de uitvoeringsregeling door.

Voorwaarden

Belangrijkste weigeringsgronden:

De provincie geeft géén subsidie als:

a) De aanvraag is ontvangen buiten de periode, bedoeld in artikel 7;

b) De aanvraag niet is afgestemd binnen de werkregio en niet aantoonbaar is bevestigd dat de andere gemeenten binnen de werkregio bekend met de aanvraag;

c) De activiteit financieel niet haalbaar is;

d) De uitvoering van de activiteit is gestart voordat de aanvraag is ontvangen;

e) De aanvrager reeds een aanvraag op grond van deze regeling heeft ingediend.

Onderdeel b, is niet van toepassing indien de werkregio uit één gemeente bestaat. 

Aanpak

Volgorde van ontvangst
Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Moet u aanvullende informatie indienen? De ontvangstdatum van de aanvullende informatie geldt dan als ontvangstdatum.

Openstelling:
De regeling staat open van 1 januari 2021 tot 25 november 2021, 17.00 uur.


Indienen subsidieaanvraag
STAP 1:
Maak eerst de BIJLAGEN gereed. Welke bijlagen u moet meesturen, staat in het ‘Subsidieaanvraagformulier’ (zie de rechterkolom van deze webpagina). Zorg dat u alle benodigde bijlagen met de aanvraag meestuurt. Wij kunnen besluiten om onvolledige aanvragen buiten behandeling te laten (bij een tender), of pas in behandeling te nemen wanneer de aanvraag volledig is (bij volgorde van ontvangst).

Het ‘Subsidieaanvraagformulier’ is één van de verplichte bijlagen bij uw subsidieaanvraag. Wij adviseren u om dit pdf-formulier eerst op te slaan op uw computer, vervolgens te openen in Adobe Acrobat Reader en het daarna pas in te vullen.

STAP 2:
Log in op eHerkenning (via de link in de rechterkolom van deze webpagina) met uw eHerkenningsaccount.
De gegevens zoals bekend bij het handelsregister van de KvK worden automatisch aangevuld in het formulier. Vul de rest aan. Hierna kunt u de bijlagen uploaden en de aanvraag verzenden.

Nodig:
E-Herkenning
Dienst: Digitaal Loket van de provincie Noord-Holland (deze dienst is sinds december 2019 gewijzigd in ‘digitaal loket’)
Beveiligingsniveau: EH2+

PER POST/AFLEVEREN: U kunt het formulier ‘Subsidie aanvragen per post’ (voorzien van alle bijlagen) invullen, uitprinten en opsturen. Dit kunt u ook afleveren bij de balie van Houtplein 33 te Haarlem.

De provincie stuurt u een ontvangstbevestiging. Geen ontvangstbevestiging gehad? Misschien hebben wij uw aanvraag niet ontvangen. Neem contact op met het Servicepunt.

Termijn

U ontvangt binnen 13 weken de beslissing op uw subsidieaanvraag (de beschikking).

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Contact

Servicepunt provincie Noord-Holland:
tel. 0800 0200 600 (gratis)
e-mail: servicepunt@noord-holland.nl

Bezwaar & beroep

Bezwaar maken? Zie de informatie op het Digitaal Loket over bezwaar maken bij de provincie.

Uitgelicht