Uitweg op provinciale weg

De Omgevingsverordening schrijft voor dat het verboden is om zonder omgevingsvergunning een uitweg te maken, te hebben of te veranderen of het gebruik daarvan te veranderen.
Omdat uitwegen potentieel gevaarlijke locaties zijn, dienen deze zoveel mogelijk voorkomen te worden. 

Voor een uitweg heeft u vergunning nodig ingevolge de Omgevingsverordening Noord-Holland 2022. Dit doet u via het Omgevingsloket welke onderdeel is van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).
U kunt ons aanvraagformulier vinden op de website van het Omgevingsloket door in de zoekbalk ‘‘zoek uw activiteiten’ het volgende in te vullen: Activiteit langs een provinciale weg.

De provincie heeft een voorkeur voor alternatieve oplossingen, zoals ontsluiting via het wegennet van een lagere orde c.q. parallelvoorziening of een gemeenschappelijke uitweg. 

Voor een duurzaam veilig wegennet is het belangrijk dat de vormgeving van wegen eenduidig en herkenbaar zijn. Daarom moet het aantal categorieën voor weggebruikers beperkt zijn. Hiervoor bestaan 3 categorieën:

 1. Stroomwegen
  Stroomwegen zijn gericht op een zo veilig en betrouwbaar mogelijke afwikkeling van relatief grote hoeveelheden verkeer met een hoge gemiddelde snelheid. Zowel op de wegvakken als de kruispunten wordt prioriteit gegeven aan doorstromen. Dit vereist onder andere gescheiden rijrichtingen, ontbreken van overstekend en kruisend verkeer en in- en uitvoegend verkeer bij aansluitingen.
 1. Gebiedsontsluitingswegen
  Gebiedsontsluitingswegen zijn gericht op het stromen op de wegvakken, terwijl het uitwisselen plaats vindt op kruispunten. De gebiedsontsluitingsweg vormt de verbindende schakel tussen stroomwegen en erftoegangswegen. In de praktijk zijn de meeste provinciale wegen een gebiedsontsluitingsweg. Binnen de bebouwde kom vormen de belangrijke gemeentelijke wegen gebiedsontsluitingswegen.

 2. Erftoegangswegen
  Erftoegangswegen zijn gericht op het toegankelijk maken van erven. Dit betreft alle manoeuvres die nodig zijn voor het bereiken van particuliere percelen, openbare percelen, het in- en uitstappen en het laden en lossen van goederen. Op zowel de wegvakken als de kruispunten is sprake van uitwisseling en moet de snelheid laag zijn.

Voorwaarden

De volgende belangrijkste voorwaarden zijn opgenomen in de Omgevingsverordening:

 1. Een omgevingsvergunning voor een nieuwe uitweg of wijziging van een uitweg of het gebruik daarvan wordt niet verleend, tenzij sprake is van een groot maatschappelijk belang of dringende noodzaak gelet op de veiligheid van de weg of de bereikbaarheid van een perceel. Ook moet aangetoond zijn dat hiervoor geen alternatieven zijn.
 2. Een omgevingsvergunning voor een nieuwe uitweg wordt ook niet verleend als de aanvrager of diens rechtsvoorganger voorafgaand aan de aanvraag de beschikking heeft of had over een andere uitweg, al dan niet op grond van een zakelijk of persoonlijk recht van gebruik.
 3. In afwijking van punten 1. en 2. kan een omgevingsvergunning voor verplaatsing van een bestaande uitweg worden verleend als door verplaatsing van de uitweg de verkeersveiligheid wordt bevorderd.
 4. punt 1. is onverkort van toepassing op uitwegen die aan een erftoegangsweg zijn gelegen, tenzij een nieuwe uitweg of wijziging van een uitweg geen negatieve gevolgen heeft voor de veiligheid van de weg.
 5. Een omgevingsvergunning voor een nieuwe uitweg of wijziging van een uitweg of het gebruik daarvan wordt alleen verleend onder de voorwaarden dat het zicht op en vanaf de uitweg niet wordt belemmerd en er voldoende ruimte is om de uitweg vooruitrijdend en zonder onderbrekingen op en af te rijden.

Aanpak

Een omgevingsvergunning voor uitwegen wordt aangevraagd via het Omgevingsloket welke onderdeel is van het Digitaal Stelsel Omgevingsloket (DSO).
Voor het verlenen van deze omgevingsvergunning zijn in beginsel Gedeputeerde Staten bevoegd gezag, tenzij het gaat om een meervoudige aanvraag, bijvoorbeeld het aanleggen van een uitweg waarbij ook bomen dienen te worden gekapt. In dat laatste geval zal de desbetreffende gemeente het bevoegd gezag zijn.

Termijn

Enkelvoudige aanvragen:
Indien de werkzaamheden enkel binnen het beheergebied van een provinciale weg valt dan is de provincie Noord-Holland het bevoegd gezag. De wettelijke termijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag is 8 weken.

Meervoudige aanvragen:
Indien de werkzaamheden binnen het beheergebied van een provinciale weg valt en ook in het areaal van derden dan is de desbetreffende gemeente het bevoegd gezag. De wettelijke termijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag is 12 weken.
U kunt ervoor kiezen de meervoudige aanvraag, enkelvoudig aan te bieden bij de desbetreffende instanties.

Meer informatie

Contact

Lukt het niet om een omgevingsvergunning aan te vragen of heeft u andere vragen? We helpen u graag verder. Neem contact met ons op via het Servicepunt via telefoonnummer: 0800 0200 600 of stuur een e-mail naar servicepunt@noord-holland.nl.

Bezwaar & beroep

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag. Bent u het niet eens met de beslissing over uw bezwaar? Dan kunt u binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank.

Kosten

Voor het in behandeling nemen van uw aanvraag zijn legeskosten verschuldigd.