Verbetering kwaliteit zwemwater Noord-Holland, subsidie

Het budget van de Uitvoeringsregeling Verbetering kwaliteit zwemwater Noord-Holland 2022 is op. Het is daarom niet meer mogelijk om een subsidieaanvraag in te dienen.

 Let op: per 1 februari 2022 ketenmachtiging verplicht voor intermediairs bij gebruik online diensten

Bent u intermediair en wilt u namens een andere organisatie digitaal een aanvraag voor subsidie indienen? Per 1 februari 2022 kunt u geen gebruik meer maken van een machtigingsformulier als bijlage bij de aanvraag. In plaats daarvan regelt u ketenmachtiging waarmee u via eHerkenning inlogt. 

Meer informatie over het gebruik van eHerkenning en ketenmachtiging staat in de Handreiking DigiD en e-Herkenning.

 

Doel
Het aanpakken van zwemplekken waar problemen zijn met bepaalde bacteriën of met terugkerende overlast van blauwalgen.

Voor wie
Waterbeheerders en locatiehouders van zwemwaterlocaties of potentiële zwemwaterlocaties in Noord-Holland.

Activiteiten
De provincie geeft subsidie voor

  1. Gebiedsonderzoek;
  2. Beheermaatregelen;
  3. Investeringsmaatregelen

Deze activiteiten moeten gericht zijn op het duurzaam verbeteren van de bacteriologische kwaliteit van het (potentieel)zwemwater of op de structurele vermindering van de blauwalgenproblematiek.

Berekening subsidie

De subsidie is 75% van de subsidiabele kosten, en:

  • voor onderzoek tot maximaal € 15.000,-;
  • 75% van de subsidiabele kosten voor beheermaatregelen tot maximaal € 75.000,-;
  • 75% van de subsidiabele kosten voor investeringsmaatregelen tot maximaal € 75.000,-.

Subsidieplafond
Voor deze regeling is in totaal € 200.000,- (het subsidieplafond) beschikbaar.

Wilt u in aanmerking komen voor subsidie? Lees de uitvoeringsregeling door. 

Voorwaarden

Belangrijkste weigeringsgronden

De provincie geeft géén subsidie als:

  • De provincie geeft géén subsidie als:
  • De activiteit financieel niet haalbaar is;
  • De uitvoering van de activiteit is gestart voordat de aanvraag is ontvangen;

Voor de desbetreffende (potentiële) zwemwaterlocatie of potentiële zwemwaterlocatie en hetzelfde type onderzoek, beheer- of investeringsmaatregeling als een subsidie op grond van deze regeling of op grond van de een uitvoeringsregeling subsidie verbetering zwemwaterkwaliteit is verstrekt.

Aanpak

Volgorde van ontvangst
Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Moet u aanvullende informatie indienen? De ontvangstdatum van de aanvullende informatie geldt dan als ontvangstdatum.

Openstelling
De regeling staat open van 7 februari 2022 tot en met 1 oktober 2022, 24:00 uur 

STAP 1: Maak eerst de BIJLAGEN gereed:

bijlage 1          subsidieaanvraagformulier
bijlage 2          kopie bankafschrift
bijlage 3          machtigingsverklaring
bijlage 4          brief van locatiehouder
bijlage 5          brief van waterbeheerder
bijlage 6          onderbouwing
bijlage 7          structurele vermindering blauwalgenproblematiek
bijlage 8          andere bijlage(n)

STAP 2:
Log in op het formulier met uw eHerkenningsaccount.
De gegevens zoals bekend bij het handelsregister van de KvK worden automatisch aangevuld. Hierna kunt u de bijlagen uploaden en verzenden.

Nodig:
E-Herkenning

Dienst: Digitaal Loket van de provincie Noord-Holland
Beveiligingsniveau: EH2+

LET OP: Heeft u al een eHerkenningsaccount voor de provincie? Dit is veranderd.
Uw E-Herkenningsaccount moet nu gemachtigd zijn voor de dienst 'Digitaal Loket' van de dienstverlener provincie Noord-Holland. Vraag zo nodig de beheerder van uw account de machtiging voor deze dienst toe te voegen.

Termijn

U ontvangt binnen 16 weken de beslissing op uw subsidieaanvraag (de beschikking).

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Contact

Servicepunt Provincie Noord-Holland, tel. 0800 0200 600 (gratis), e-mail servicepunt@noord-holland.nl.

Bezwaar & beroep

Bezwaar maken? Zie de informatie op het Digitaal Loket over bezwaar maken bij de provincie.

Uitgelicht