Verkeersveilige Uitwegen, vervallen

Deze pagina is bedoeld voor partijen die subsidie hebben ontvangen en waarbij het project nog niet is afgerond.

Doel
Het bevorderen van de verkeersveiligheid door middel van de aanpassing, vervanging of herinrichting van particuliere uitwegen op Provinciale wegen.

Doelgroep
Eigenaren en erfpachters van onroerende zaken die één of meer uitwegen hebben op een provinciale gebiedsontsluitingsweg buiten de bebouwde kom in de provincie Noord-Holland.

Activiteiten
De provincie geeft subsidie voor:

  • a. de verkeersveilige herinrichting van een bestaande uitweg;
  • b. de verwijdering van één of meer bestaande uitwegen of de vervanging daarvan door één gelijkwaardige verkeersveilige nieuwe uitweg.

Berekening subsidie
90% van de noodzakelijke kosten tot maximaal € 100.000,-.

Subsidieplafond
Voor deze regeling is in 2021 totaal € 700.000,- (het subsidieplafond) beschikbaar.

Wilt u in aanmerking komen voor subsidie? Lees de uitvoeringsregeling zorgvuldig door.

Voorwaarden

Belangrijkste weigeringsgronden
De provincie geeft géén subsidie als:

  • a. reeds eerder subsidie is verleend voor dezelfde activiteiten
  • b. de subsidieverlening minder bedraagt dan € 5.000,-;
  • c. de activiteit financieel niet haalbaar is;
  • d. de uitvoering van de activiteit is gestart voordat de aanvraag is ontvangen**;
  • e. de activiteit voorziet in een vergroting van de capaciteit van de uitweg.

** De start van de activiteit wordt (mede) bepaald door hetgeen in de Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 is aangegeven. Zie artikel 2 lid 23. Als bij de aanvraag een getekende offerte zit, heeft een project al de status 'gestart'!

Subsidie wordt niet verstrekt voor de kosten van grondverwerving en/of zaken die hiermee een directe relatie hebben.

Aanpak

Volgorde van ontvangst
Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Indien meerdere aanvragen op dezelfde dag worden ontvangen en door honorering van deze aanvragen het subsidieplafond wordt overschreden, wordt de aanvraag met de laagste projectkosten als eerste in behandeling genomen. Indien het voorgaande er toe leidt dat aanvragen gelijk eindigen, wordt rangschikking van die aanvragen bepaald door loting.

Moet u aanvullende informatie indienen? De ontvangstdatum van de aanvullende informatie geldt dan als ontvangstdatum.

Openstelling
De regeling staat open van 1 februari 2021, 9.00 uur tot en met 1 oktober 2021, 17.00 uur.

Let op: als uw aanvraag voor of na bovengenoemde periode door ons wordt ontvangen, wordt deze niet in behandeling genomen.

Indienen subsidieaanvraag

STAP 1:
Maak eerst de BIJLAGEN gereed. Welke bijlagen u moet meesturen, staat in het ‘Subsidieaanvraagformulier’ (zie de rechterkolom van deze webpagina). Zorg dat u alle benodigde bijlagen met de aanvraag meestuurt. Wij kunnen besluiten om onvolledige aanvragen buiten behandeling te laten (bij een tender), of pas in behandeling te nemen wanneer de aanvraag volledig is (bij volgorde van ontvangst).

Het ‘Subsidieaanvraagformulier’ is één van de verplichte bijlagen bij uw subsidieaanvraag. Wij adviseren u om dit pdf-formulier eerst op te slaan op uw computer, vervolgens te openen in Adobe Acrobat Reader en het daarna pas in te vullen.

STAP 2:
Log in op eHerkenning (via de link in de rechterkolom van deze webpagina) met uw eHerkenningsaccount.

De gegevens zoals bekend bij het handelsregister van de KvK worden automatisch aangevuld in het formulier. Vul de rest aan. Hierna kunt u de bijlagen uploaden en de aanvraag verzenden.

Nodig:

  • E-Herkenning
  • Dienst: Digitaal Loket van de provincie Noord-Holland (deze dienst is sinds december 2019 gewijzigd in ‘digitaal loket’)
  • Beveiligingsniveau: EH2+

PER POST/AFLEVEREN:
U kunt het formulier ‘Subsidie aanvragen per post’ (voorzien van alle bijlagen) invullen, uitprinten en opsturen. Dit kunt u ook afleveren bij de balie van Houtplein 33 te Haarlem.

De provincie stuurt u een ontvangstbevestiging. Geen ontvangstbevestiging gehad? Misschien hebben wij uw aanvraag niet ontvangen. Neem contact op met het Servicepunt. 

Termijn

U ontvangt binnen 13 weken na ontvangst van de aanvraag de beslissing op uw subsidieaanvraag (de beschikking).

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Contact

Servicepunt provincie Noord-Holland:
tel. 0800 0200 600 (gratis),
e-mail: servicepunt@noord-holland.nl.

Bezwaar & beroep

Bezwaar maken? Zie de informatie op het Digitaal Loket over bezwaar maken bij de provincie.

Uitgelicht

Uitvoeringsinstantie

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland

Postadres

Postbus: 123

2000 MD Haarlem

Contactinformatie

Telefoon: 023 5143 143