Versterken Maatschappelijke Sector Noord-Holland 2021, vervallen

De indieningsperiode voor deze regeling is per 1 augustus 2023 om 17.00 uur gesloten. Een subsidieaanvraag indienen is niet meer mogelijk.

 

 

Doel
De provincie overweegt dat het wenselijk is om

 • de economische en maatschappelijke effecten in Noord-Holland als gevolg van de uitbraak van het coronavirus te verzachten.
 • de expertise van de gemeenten op het eigen maatschappelijk veld te gebruiken;
 • een kader mee te geven waarbinnen gemeenten de ruimte geboden wordt om activiteiten te bepalen die goed passen bij de lokale context;

Doelgroep
Gemeenten in de provincie Noord-Holland.

Activiteiten
De provincie geeft subsidie voor activiteiten die structureel bijdragen aan: 

 • a. het faciliteren, herstellen of vernieuwen van ontmoetingen tussen personen van alle leeftijdsgroepen;
 • b. de financiële gezondheid van maatschappelijke organisaties voor de toekomst, of;
 • c. het versterken of innoveren van de inzet van vrijwilligers.

Berekening subsidie
De subsidie bedraagt 65% van de subsidiabele kosten tot maximaal het bedrag van het subsidieplafond van de betreffende gemeente.

Subsidieplafond
Het subsidieplafond per gemeente is opgenomen in de uitvoeringsregeling.

Wilt u in aanmerking komen voor subsidie? Lees de uitvoeringsregeling en de toelichting op de uitvoeringsregeling zorgvuldig door.

Voorwaarden

Belangrijkste weigeringsgronden
De provincie geeft géén subsidie als:

 1. de uitvoering van een activiteit is afgerond voordat de aanvraag is ontvangen;
 2. de activiteit ziet op het verstrekken van financiële noodhulp of het financieren van tekorten van een maatschappelijke organisatie- of institutionele aanbieder.

Aanpak

Volgorde van ontvangst
Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Moet u aanvullende informatie indienen? De ontvangstdatum van de aanvullende informatie geldt dan als ontvangstdatum.

Openstelling
De regeling staat open van 1 augustus 2021 om 9.00 uur tot en met 1 augustus 2023 om 17.00 uur. 

Let op
Als uw aanvraag voor of na bovengenoemde periode door ons wordt ontvangen, wordt geweigerd.

 

Indienen subsidieaanvraag

STAP 1:
Maak eerst de BIJLAGEN gereed. Welke bijlagen u moet meesturen, staat in het ‘Subsidieaanvraagformulier’ (zie de rechterkolom van deze webpagina). Zorg dat u alle benodigde bijlagen met de aanvraag meestuurt. Wij kunnen besluiten om onvolledige aanvragen buiten behandeling te laten (bij een tender), of pas in behandeling te nemen wanneer de aanvraag volledig is (bij volgorde van ontvangst).

Het ‘Subsidieaanvraagformulier’ is één van de verplichte bijlagen bij uw subsidieaanvraag. Wij adviseren u om dit pdf-formulier eerst op te slaan op uw computer, vervolgens te openen in Adobe Acrobat Reader en het daarna pas in te vullen.

STAP 2:
Log in op eHerkenning (via de link in de rechterkolom van deze webpagina) met uw eHerkenningsaccount.

De gegevens zoals bekend bij het handelsregister van de KvK worden automatisch aangevuld in het formulier. Vul de rest aan. Hierna kunt u de bijlagen uploaden en de aanvraag verzenden.

Nodig:

 • E-Herkenning
 • Dienst: Digitaal Loket van de provincie Noord-Holland (deze dienst is sinds december 2019 gewijzigd in ‘digitaal loket’)
 • Beveiligingsniveau: EH2+

Let op: per 1 februari 2022 ketenmachtiging verplicht voor intermediairs bij gebruik online diensten
Bent u intermediair en wilt u namens een andere organisatie digitaal een aanvraag voor subsidie indienen? Per 1 februari 2022 kunt u geen gebruik meer maken van een machtigingsformulier als bijlage bij de aanvraag. In plaats daarvan regelt u ketenmachtiging waarmee u via eHerkenning inlogt. 
Meer informatie over het gebruik van eHerkenning en ketenmachtiging staat in de Handreiking DigiD en e-Herkenning.

 

PER POST of LANGS BRENGEN
U kunt het formulier ‘Subsidie aanvragen per post’ (voorzien van alle bijlagen) invullen, uitprinten en opsturen. Dit kunt u ook afleveren bij de balie van Houtplein 33 te Haarlem. 

De provincie stuurt u een ontvangstbevestiging. Geen ontvangstbevestiging gehad? Misschien hebben wij uw aanvraag niet ontvangen. Neem contact op met het Servicepunt. 

Termijn

U ontvangt binnen 16 weken de beslissing op uw subsidieaanvraag (de beschikking).

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Contact

Servicepunt provincie Noord-Holland:
tel. 0800 0200 600 (gratis)
e-mail: servicepunt@noord-holland.nl

Bezwaar & beroep

Bezwaar maken? Zie de informatie op het Digitaal Loket over bezwaar maken bij de provincie.