Wedstrijden op de weg

Wilt u een wedstrijd organiseren op de openbare weg? U moet hiervoor een ontheffing aanvragen. U krijgt de ontheffing alleen als u kunt aantonen dat de deelnemers en organisatoren zijn verzekerd. U vraagt de ontheffing aan bij de beheerder van de weg. Meestal is dat de gemeente, de provincie of Rijkswaterstaat.

De provincie is eigenaar van diverse (openbare) wegen. Als u met betrekking tot een openbare weg wedstrijden met voertuigen wilt houden, bent u verplicht ontheffing aan te vragen van het verbod zoals genoemd in artikel 10, lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994. Er is sprake van een wedstrijd, zodra prestaties worden vastgesteld en met elkaar worden vergeleken, zoals bijvoorbeeld bij een autopuzzeltocht, of het onderdeel “fietsen” van een triatlon.

Voorwaarden

U kunt ontheffing aanvragen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • U wilt een wedstrijd organiseren waarbij gebruik wordt gemaakt van een openbare weg;
  • bij de wedstrijd zijn meerdere gemeenten betrokken;
  • u kunt aantonen dat maatregelen zijn getroffen in de vorm van een WA-verzekering voor aansprakelijkheid met betrekking tot mogelijke schade.

 De ontheffing kan worden aangevraagd bij:

  • De regionale directie van Rijkswaterstaat indien de aanvraag betrekking heeft op wegen die onder beheer van het Rijk vallen;
  • de gemeente wanneer het gebied waarop de aanvraag betrekking heeft beperkt is tot één gemeente;
  • de provincie wanneer de aanvraag betrekking heeft op het grondgebied van meerdere gemeenten en/of de provinciale wegen.

Aanpak

Aanvragen kunt u digitaal of per post indienen. 

Digitaal: U logt in op het formulier. Als particulier maakt u hierbij gebruik van DigiD. Als organisatie maakt u gebruik van eHerkenning. De gegevens zoals bekend in de Basisregistratie Personen of het Handelsregister van de KvK worden automatisch ingevuld. Hierna kunt u de overige gegevens invullen, de bijlagen uploaden en deze verzenden. U ontvangt een automatisch gegenereerde digitale ontvangstbevestiging. 

Heeft u nog geen DigiD of eHerkenning? Vraag deze dan aan voordat u begint met de digitale aanvraag. Voor eHerkenning heeft u een middel nodig waarmee u voor uw organisatie gemachtigd bent voor:

Dienstverlener: Provincie Noord-Holland
Dienst: Digitaal Loket
Betrouwbaarheidsniveau: minimaal EH2+

Bent u intermediair en wilt u namens een andere organisatie een aanvraag indienen? Per 1 februari 2022 kunt u geen gebruik meer maken van een machtigingsformulier als bijlage. In plaats daarvan regelt u ketenmachtiging waarmee u via eHerkenning inlogt.

Meer informatie staat in de handreiking gebruik DigiD en eHerkenning.

Per post: U kunt het aanvraagformulier invullen, uitprinten en (voorzien van alle bijlagen en een natte handtekening) opsturen. Ook kunt u de aanvraag afleveren bij onze ontvangstbalie, Houtplein 33 te Haarlem. 

 

Termijn

De aanvraag dient uiterlijk 12 weken voor de geplande startdatum te zijn ontvangen. Het besluit zal binnen deze termijn genomen worden. Verzoeken om aanvulling of wijziging van de gegevens kunnen zorgen voor vertraging van de behandelingstermijn van uw aanmelding.

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Bezwaar & beroep

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Bent u het niet eens met de uitspraak? U heeft dan nog 6 weken de tijd om beroep aan tekenen bij de rechtbank.

Kosten

Voor het in behandeling nemen van uw aanvraag zijn legeskosten verschuldigd.