Bouwen in landelijk gebied

Vooral bij bouwen in landelijk gebied speelt de provincie een belangrijke rol. Bij bouwen in stedelijk gebied is de gemeente het eerste aanspreekpunt.

Meer informatie over de Omgevingsverordening NH2020 die half november ingaat, vindt u in het nieuwsbericht 'Nieuwe omgevingsverordening beschermt 32 bijzondere landschappen'.

Regels voor bouwen buiten bebouwd gebied

Om te bouwen buiten bestaand stedelijk gebied moeten nut en noodzaak van die bebouwing aangetoond worden. Belangrijk zijn verder: ruimtelijke kwaliteit, locatie en duurzaamheid van het project. De regels voor nieuwbouw in landelijk gebied staan in de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV). De provincie beoordeelt of de gemeentelijke bestemmingsplannen hieraan voldoen en adviseert graag in een vroeg stadium over bestemmingsplannen.

Duurzame energie in landelijk gebied

De provincie stelt regels voor het plaatsen van initiatieven voor duurzame energie in landelijk gebied. Voor het beleid rond windenergie zie Wind op Land. De regels voor opstellingen voor zonne-energie in landelijk gebied ('zonneparken') zijn vastgelegd in artikel 32a van de  Provinciale Ruimtelijke Verordening en de bijbehorende Uitvoeringsregeling zonne-energie in landelijk gebied 2019. In de Kwaliteitsimpuls Zonneparken zijn praktische handvatten uitgewerkt voor het inpassen van zonneparken in het Noord-Hollandse landschap.

Bouwen in natuurgebieden

Bouwen in natuurgebieden is niet toegestaan, tenzij de eigenaar of beheerder van het land kan aantonen dat het landschap erdoor verbetert. In bepaalde gevallen moeten de nadelige effecten op de natuur gecompenseerd worden om te mogen bouwen.

Natuurcompensatie

Het Noord-Hollandse deel van het Natuurnetwerk Nederland (NNN), de natuurbruggen en -verbindingen en de weidevogelleefgebieden zijn planologisch beschermd. Dat betekent dat ze in principe niet mogen worden aangetast door bijvoorbeeld woningbouw, nieuwe infrastructuur of andere ruimtelijke ingrepen. Hierop kan de provincie een uitzondering maken voor ontwikkeling van groot openbaar belang waarvoor geen reële alternatieven zijn. In dat geval moeten de negatieve effecten worden tegengegaan of gecompenseerd worden. Als een ingreep wordt toegestaan, moet de initiatiefnemer de (potentiële) natuurwaarden die verloren gaan, op eigen kosten compenseren. Dit uitgangspunt wordt ‘natuurcompensatie’ genoemd. 

Bekijk de NNN-wijzer voor de provinciale regels voor ruimtelijke ontwikkelingen in het Natuurnetwerk Nederland. 

(Zie ook: Structuurvisie en Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) en Uitvoeringsregeling natuurcompensatie Noord-Holland 2019).

Buitendijks bouwen

Buitendijkse gebieden zijn gebieden die voor de waterkering liggen en dus niet beschermd worden tegen overstroming. Als grondeigenaar bent u verantwoordelijk voor het beheer. De overheid beschermt niet tegen schade door overstroming, afslag of storm. Op verzoek adviseert de provincie samen met de waterbeheerders en gemeente u over bescherming tegen overstromingen. De provincie en de waterbeheerders adviseren over noodzakelijke bescherming ingeval van bouwen in een buitendijks gebied. Voor bouwen in de buurt van een dijk gelden de voorschriften van het waterschap ter plekke. Voor bouwplannen aan het  IJssel- en Markermeer dient u rekening te houden met toekomstige stijgingen van het waterpeil.

Bouwen op boerenerf ('ruimte voor ruimte')

De Uitvoeringsregeling ruimte voor ruimte 2015 is gericht op de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van het landelijk gebied. Dit gebeurt door storende bebouwing van agrarische bedrijven op te ruimen. In ruil hiervoor wordt het bouwen van een of meer compensatiewoningen in het buitengebied mogelijk gemaakt. Hieraan zijn voorwaarden verbonden, zoals omvang van de nieuwbouw, vormgeving en inpassing in het landschap.

Vergunning Ruimte voor ruimte aanvragen

Denkt u voor de regeling in aanmerking te komen? Volg dan de volgende stappen:

  1. Maak een taxatie voor de waarde van de huidige bebouwing voorafgaand aan de sloop.
  2. Bespreek met uw gemeente een herbouwlocatie en het bouwprogramma. De herbouwlocatie hoeft niet in uw eigen gemeente te liggen.
  3. Vul de exploitatieopzet in. Die verschaft u en de gemeente duidelijkheid over de kosten en baten van het project. Eventueel kunt u of de gemeente een adviseur inschakelen die meehelpt met de uitwerking.

Komt u tot overeenstemming met de gemeente? Dan neemt de gemeente de afspraken op in een overeenkomst. Vervolgens wordt er gesloopt. Na de sloop past de gemeente het bestemmingsplan aan en krijgt u een bouwvergunning.

Berekening exploitatieopzet

Om de aard en omvang van het woningbouwprogramma dat de initiatiefnemer en de gemeente voorstellen te kunnen afzetten tegen alle te maken kosten (sloop van oude gebouwen, kosten bouwrijp maken grond en dergelijke) is een exploitatieopzet nodig. De te verwachten vrij-op-naamprijzen van de woningen uit het bouwprogramma zullen alle kosten voldoende compenseren.

Meer informatie, zie: 'rekentool Ruimte voor Ruimte' en 'Handleiding rekentool Ruimte voor Ruimte'.

Heeft u nog vragen? Stuur dan een e-mail naar: ruimtevoorruimte@noord-holland.nl.

Collectieve zelfbouw

Bij zelfbouw bent u zelf opdrachtgever van uw nieuwe of gerenoveerde woning. De provincie stimuleert zelfbouw. Er is een subsidieregeling voor de vorm collectieve zelfbouw. De provincie doet dit omdat collectieven in de startfase kosten maken waarvoor niet of nauwelijks een hypotheekmogelijkheid bestaat. 

Meer informatie?

Zie: collectieve zelfbouw.

Vastgelopen woningbouwproject?

Vastgelopen woningbouwproject kunt u als gemeente voordragen bij het Noord-Hollands Woningbouwberaad (NHWB) voor advies. Voorwaarde is wel dat uw woningbouwproject wordt uitgevoerd volgens overheidsregels.

Ontwikkeling bedrijventerreinen en kantoren

De provincie is betrokken bij de afstemming tussen vraag en aanbod van bedrijventerreinen en kantoren. Omdat er veel kantoren leegstaan, ontmoedigt de provincie nieuwbouw en stimuleert zij vernieuwing en herbestemming van bestaande kantoren. Zie ook: Bedrijventerreinen en kantoren.