Zonneweide Jaagweg Koggenland

De provincie Noord-Holland wil dat op haar grond langs de Jaagweg in de gemeente Koggenland een zonneweide komt. Eerder was hier het bedrijventerrein Distriport gepland. Eind 2017 heeft de provincie, als eigenaar van de grond, besloten dat hier definitief geen bedrijventerrein komt.

De provincie wil ruimte bieden aan zonne-akkers en proberen de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen zoveel mogelijk te verminderen door de energiebehoefte zo laag mogelijk te houden, zoveel mogelijk in te zetten op duurzame energie en fossiele energie zo efficiënt mogelijk te gebruiken.

In mei 2017 besloten Gedeputeerde Staten om haar grond langs de Jaagweg definitief niet als bedrijventerrein te laten ontwikkelen en op deze plek een zonneweide te laten realiseren. Dat past in het duurzaamheidsbeleid van de provincie en levert een mooie bijdrage aan de opwekking van duurzame energie in Noord-Holland.

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Koggenland staat positief tegenover de nieuwe plannen onder voorwaarde van, onder andere, een goede landschappelijke inpassing en mogelijkheden tot participatie/deelneming van inwoners van Koggenland.

Inloopbijeenkomst 5 februari 2019

Als eerste stap in dat proces organiseerde de provincie op 5 februari 2019 een informatiemarkt om enerzijds de omgeving te informeren over de mogelijkheden en anderzijds om een eerste indruk te krijgen van de wensen en ideeën over de aan te leggen zonneweide. Ongeveer 200 direct omwonenden bezochten deze informatiemarkt.

Bezoekers konden in gesprek gaan met gedeputeerde Jaap Bond, wethouder Caroline van de Pol, ambtenaren en experts over alle aspecten die bij de realisatie van een zonneweide komen kijken. Ook kon men zich bij stands laten informeren over het ontwerpen van een zonneweide, over het zelf deelnemen aan een zonneweide en in hoeverre opbrengsten uit een zonneweide ten goede kunnen komen aan de gemeenschap.

Tractoren
Voor de deur van café De Ridder, waar de informatiemarkt was, maakten een aantal boeren duidelijk dat zij de grond liever als agrarische grond in gebruik houden.

Verdere procedure

De volgende stap is dat het nieuwe college van Gedeputeerde Staten op basis van alle input een aantal uitgangspunten formuleert en die voorlegt aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Koggenland.

Testgebied voor nieuwe ontwikkelingen

De provincie overweegt om een deel van de gewenste zonneweide beschikbaar te stellen voor onderzoek naar de effecten van zonneweides, de mogelijkheden voor gelijktijdig ander gebruik van de gronden (door bijvoorbeeld boeren) en het testen van nieuwe mogelijkheden om zonne-energie op te wekken en/of op te slaan. Deze gedachte zou één van de uitgangspunten in de aanbesteding kunnen worden.

Geen bedrijventerrein Distriport

In 2007 maakte de provincie met regionale projectontwikkelaars afspraken over de ontwikkeling van een bedrijventerrein aan de Jaagweg bij Berkhout. Onderdeel daarvan was het door de provincie tijdelijk overnemen van gronden van de betrokken ontwikkelaars. Tot teruglevering van de gronden aan Distriport CV is het echter niet gekomen. De samenwerking strandde en het geschil mondde in 2011 uit in een aantal juridische procedures.

Inmiddels is in de regio West-Friesland geen behoefte meer aan een dergelijk bedrijventerrein en besloot de provincie in 2017 om hier een zonneweide te laten realiseren.

Begin 2019 besloten alle betrokken partijen het geschil te beëindigen en bereikten zij daarover een schikking. Zonder schikking had het nog lang geduurd voordat er zekerheid zou zijn over een definitieve uitkomst van alle procedures en of de schade in de toekomst verhaald kon worden. Redenen voor de provincie om het geschil te beëindigen.