Detailhandel

De provincie streeft naar een aantrekkelijk winkelaanbod, stimuleert nieuwe ontwikkelingen binnen de detailhandel en gaat leegstand van winkelpanden tegen.

Goede winkelvoorzieningen maken steden, dorpen en wijken aantrekkelijk. Daarnaast is detailhandel belangrijk voor de werkgelegenheid. In Noord-Holland werken ongeveer 120.000 mensen in de detailhandel; 9% van het totaal aantal banen in de provincie.
De provincie zet zich daarom in voor een aantrekkelijk winkelaanbod waarbij rekening wordt gehouden met nieuwe ontwikkelingen.

Aantrekkelijk winkelaanbod door regionale afstemming

Om een aantrekkelijk en gevarieerd winkelaanbod te creëren en om leegstand tegen te gaan, zijn gemeenten in Noord-Holland verplicht om regionaal afgestemde detailhandelsvisies op te stellen. De provincie verzamelt jaarlijks informatie over ontwikkelingen in de detailhandel om beleid te onderbouwen. De meest recente Monitor Detailhandel (pdf, 13,2 MB) (2022 - 2023) staat in de kolom beleidsdocumenten.

Ook de laatste versie van het dashboard Detailhandel is beschikbaar. Dit interactieve instrument geeft inzicht in de cijfers en ontwikkelingen van de detailhandel op provinciaal, regionaal en gemeentelijk niveau en op het niveau van de winkelcentra zelf. 

In 2018 is, in samenwerking met de provincies Zuid-Holland en Utrecht, het Randstad Koopstromenonderzoek uitgevoerd. Daaruit blijkt onder andere dat bijna de helft (44%) van de winkelende consumenten in de Randstad het winkelen combineert met een bezoek aan een horecagelegenheid of met persoonlijke verzorging (bijvoorbeeld de kapper of de nagelstylist). De voorbereidingen voor het Koopstromenonderzoek 2021 zijn gestart. Het onderzoek wordt in september 2021 gehouden, de resultaten worden begin 2022 verwacht.

Daarnaast zijn sinds maart 2018 de resultaten van het marktruimteonderzoek detailhandel bekend. Belangrijkste conclusie hieruit is dat er tot 2025 bij de meeste Noord-Hollandse gemeenten meer plannen voor nieuwe winkels in voorbereiding zijn dan dat er behoefte is aan nieuwe winkels.

De provincie heeft 2 Regionale Adviescommissies Detailhandel ingesteld (de ADZ voor Noord-Holland Zuid en de RAC NHN voor Noord-Holland Noord). Nieuwe plannen voor detailhandel en regionale visies worden door deze adviescommissies bovenregionaal afgestemd en getoetst aan de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) en het provinciaal Detailhandelsbeleid 2015-2020.

  • De regionale adviescommissie Noord-Holland Noord is bereikbaar via Mark Streuer (streuer@vnoncw-mkb.nl), 06 - 51 35 76 34
  • De regionale adviescommissie Noord-Holland Zuid is bereikbaar via Tim Putting (info@cie-adz.nl), 06 - 38 28 09 35

Sinds 16 april 2018 is het voor gemeenten, winkeliers en vastgoedeigenaren mogelijk om subsidie aan te vragen voor winkelgebieden via de regeling HIRB+ Toekomstbestendige winkelgebieden.

Wonen voor Winkels

Eind 2020 is de provincie gestart met het Wonen voor Winkels traject. Dit is een instrumentenmix vanuit economie en wonen die gemeenten kunnen helpen hun transformatie op te starten en te versnellen. Bedoeld om bijvoorbeeld aanloopstraten van winkelgebieden deels te verkleuren naar woningen en zo een vitaal en compact winkelgebied over te houden. Het transformeren van goed lopende kernwinkelgebieden of panden hierin is nadrukkelijk niet de bedoeling, de economische functie van de gebieden staat voorop.

Er is een onderzoek uitgevoerd naar de Noord-Hollandse winkelgebieden met de meeste potentie voor transformatie. Ook zijn er mogelijkheden voor cofinanciering voor transformatieplannen vanuit de uitvoeringsregeling toekomstbestendige winkelgebieden en de versnelling woningbouw gemeenten Noord-Holland subsidie. Daarnaast is aanjager transformatie Janneke den Oude gestart die kan helpen het gesprek met eigenaren of ondernemers vorm te geven. Een overzicht van de verschillende instrumenten staat op de routekaart. Lees meer in het interview Wonen voor Winkels waaronder een uitleg over de verschillende trajecten.

Meer weten over dit traject? Neem dan contact op met Michel van Wijk (wijkm@noord-holland.nl of 06-18609430).