Detailhandel

De provincie streeft naar een aantrekkelijk winkelaanbod, stimuleert nieuwe ontwikkelingen binnen de detailhandel en gaat leegstand van winkelpanden tegen.

Goede winkelvoorzieningen maken steden, dorpen en wijken aantrekkelijk. Daarnaast is detailhandel belangrijk voor de werkgelegenheid. In Noord-Holland werken ongeveer 120.000 mensen in de detailhandel; 9% van het totaal aantal banen in de provincie.
De provincie zet zich daarom in voor een aantrekkelijk winkelaanbod waarbij rekening wordt gehouden met nieuwe ontwikkelingen.

Aantrekkelijk winkelaanbod door regionale afstemming

Om een aantrekkelijk en gevarieerd winkelaanbod te creëren en om leegstand tegen te gaan zijn gemeenten in Noord-Holland verplicht om regionaal afgestemde detailhandelsvisies op te stellen. De provincie verzamelt jaarlijks informatie over ontwikkelingen in de detailhandel. De meest recente Monitor Detailhandel (2018) is te vinden in de kolom downloads.

In 2016 is, in samenwerking met de provincies Zuid-Holland en Utrecht, het Randstad Koopstromenonderzoek uitgevoerd. Daaruit blijkt dat inwoners van de Randstad bijna 12% van hun totale uitgaven besteden aan producten bij webwinkels. Het world wide web is daarmee het grootste winkelcentrum van de Randstad.

Daarnaast zijn sinds maart 2018 de resultaten van het marktruimteonderzoek detailhandel bekend. Belangrijkste conclusie hieruit is dat er tot 2025 bij de meeste Noord-Hollandse gemeenten meer plannen voor nieuwe winkels in voorbereiding zijn dan dat er behoefte is aan nieuwe winkels.

De provincie heeft 2 Regionale Adviescommissies Detailhandel ingesteld (de ADZ voor Noord-Holland Zuid en de RAC NHN voor Noord-Holland Noord). Nieuwe plannen voor detailhandel en regionale visies worden door deze adviescommissies bovenregionaal afgestemd en getoetst aan de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) en het provinciaal Detailhandelsbeleid 2015-2020.

  • De regionale adviescommissie Noord-Holland Noord is bereikbaar via Dirk de Bie (dirk.de.bie@mkb-amsterdam.nl), 06-1135 1694
  • De regionale adviescommissie Noord-Holland Zuid is bereikbaar via Suzanne Jeurissen (info@cie-adz.nl), 06-8362 7475

Sinds 16 april 2018 is het voor gemeenten, winkeliers en vastgoedeigenaren mogelijk om subsidie aan te vragen voor winkelgebieden via de Uitvoeringsregeling toekomstbestendige winkelgebieden.