Programma Tata Steel 2024-2030

Provincie Noord-Holland, gemeente Beverwijk, gemeente Heemskerk en gemeente Velsen hebben samen het ‘Programma Tata Steel 2024-2030: Een gezondere en veilige IJmond door een schoner en duurzamer Tata Steel’ opgesteld.

Voor een gezondere en veilige leefomgeving in de IJmond is een brede aanpak nodig. Het Programma Tata Steel 2024-2030 (pdf, 1.119 kB) bestaat uit een samenhangend pakket van bestaande en nieuwe maatregelen. Zowel voor de korte (periode 2024-2026) als voor de lange termijn (2030 en verder). 

Het programma in het kort:

  • Meer en intensiever toezicht
  • Aangescherpte vergunningen
  • Continu onderzoek naar de gezondheid en de leefomgeving
  • Betere monitoring
  • Betere communicatie met de omwonenden
  • Werken aan meer vertrouwen in de overheid
  • Nu doen wat nodig is voor de transitie naar een innovatieve en duurzame staalproductie

Gedeputeerde Jeroen Olthof: “Er is een toekomst voor een schoner en duurzamer Tata Steel in een gezondere en veilige IJmond. De nadelige gevolgen voor de gezondheid en de leefomgeving  moeten zoveel mogelijk worden verminderd. Daar moeten alle partijen, Tata Steel voorop, mee aan de slag. Met dit plan laten de provincie en IJmond gemeenten opnieuw zien hoe wij daarin gezamenlijk onze rol pakken.”

Tot stand komen Programma Tata Steel 2024-2030

Het ‘Programma Tata Steel 2024-2030 Een gezondere en veilige IJmond door een schoner en duurzamer Tata Steel’ is een actualisatie van het ‘Programma Tata Steel 2020-2050 Samenwerken aan een gezondere en veilige IJmond’ dat in 2020 is vastgesteld. Het geactualiseerde programma is in januari 2024 vastgesteld door de provincie Noord-Holland en de 3 IJmondgemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen. 

Overheden werken intensief samen

De provincie is verantwoordelijk voor de vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) van de activiteiten die zich op en rond het Tata-terrein afspelen. Bij het programma hoort een Uitvoeringsprogramma VTH Tata Steel 2024-2026, dat wordt opgesteld door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. De gemeenten dragen de eerste verantwoordelijkheid voor de volksgezondheid onder de inwoners en werken aan een Omgevingsoverleg met bewoners, Tata Steel, overheden en andere partijen.

Plan van aanpak Ministerie van I&W

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) heeft een plan van aanpak voor een gezonde leefomgeving rond Tata Steel opgesteld. Het plan van aanpak van het ministerie van I&W 'Op naar een gezondere leefomgeving in de IJmond: Aanpak voor het beperken van de luchtverontreinigende emissies van Tata Steel Nederland' is in nauwe samenspraak met de provincie Noord-Holland tot stand gekomen.

Roadmap Plus van Tata Steel

Tata Steel heeft een Roadmap Plus voor een betere leefomgeving opgesteld. Daarin staat een pakket aan maatregelen, die het bedrijf wil realiseren om emissies en door omwonenden ervaren overlast te verminderen. Lees meer over Roadmap Plus.

Naar groen staal

Tata Steel heeft besloten om groen staal te maken door versneld over te stappen op eerst aardgas en later waterstof en gebruik te maken van de Direct Reduced Iron (DRI) technologie. Dat is een technologie waarmee ijzer wordt gemaakt op basis van aardgas of waterstof in plaats van kolen, uitgevoerd in combinatie met elektrische ovens. Deze technologie is minder belastend voor de omgeving en vervangt het hoogovenproces. Voor de DRI’s zijn bovendien geen kooks uit de kooksfabrieken of sinter uit de sinterfabriek meer nodig. 

Het staalbedrijf heeft aangegeven dat Kooksgasfabriek 2 en Hoogoven 7 uiterlijk 2030 worden gesloten en worden vervangen door de DRI-technologie. Na 2030 worden ook Kooksgasfabriek 1 en Hoogoven 6 te vervangen door de DRI-technologie. Lees meer over groen staal.

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) werkt aan maatwerkafspraken om de groen staal plannen van Tata Steel te ondersteunen. De provincie en IJmondgemeenten willen dat in de maatwerkafspraken van het Rijk met Tata Steel ook aanvullende bovenwettelijke (milieu)maatregelen voor een gezondere leefomgeving worden opgenomen.