Vergunning, toezicht en handhaving

De provincie en gemeenten verlenen milieuvergunningen aan bedrijven en organiseren het toezicht op die vergunningen. De Omgevingsdienst(en) voeren dat toezicht uit. Als een bedrijf zich niet aan de vergunningseisen houdt, treedt de Omgevingsdienst namens de gemeenten en provincie op.

Binnen het stelsel van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH-stelsel) is de provincie het wettelijk bevoegde gezag (vergunningverlener, toezichthouder en handhaver) voor Tata Steel. Het VTH-stelsel is zo ingericht dat de uitvoering van de milieutaken wordt gedaan door omgevingsdiensten. Voor Tata Steel wordt dit namens de provincie in mandaat gedaan door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG). Dit betekent dat de OD NZKG de bevoegdheid heeft om in naam van de provincie te handelen.

Vergunning Tata Steel

Tata Steel heeft een vergunning en moet zich daaraan houden. Daar wordt met toezicht op gecontroleerd en zo nodig op gehandhaafd. De OD NZKG voert haar werkzaamheden uit binnen de wettelijke kaders van Europese en landelijke wet- en regelgeving in opdracht en mandaat van de provincie Noord-Holland. De gemeenten hebben een adviesrol bij belangrijke vergunningen die aan Tata Steel worden verleend. Deze adviesrol wordt voor de IJmondgemeenten vervuld door de Omgevingsdienst IJmond.

Bij de uitvoering van de VTH-taken is de OD NZKG gebonden aan wet- en regelgeving. Hierin is opgenomen wat wettelijk en afdwingbaar is. Vergunningverlening, handhaving en toezicht zijn effectieve instrumenten om – indien nodig – maatregelen van bedrijven af te dwingen. Ook kunnen overheden bestuurlijke en beleidsmatige instrumenten ontwikkelen en inzetten. Hierbij moet bijvoorbeeld gedacht worden aan het bestuurlijke gesprek met een bedrijf.

Vragen of klachten over Tata Steel

De OD NZKG is, namens de provincie, verantwoordelijk voor vragen over bijvoorbeeld de vergunning van Tata Steel, klachten, verzoeken tot handhaving en signalen die voor inzet van toezicht en handhaving relevant kunnen zijn.

  • Klachten over Tata Steel/Harsco Metals kunnen worden ingediend via het klachtenformulier op de website van de OD NZKG. Om de oorzaak van de overlast te achterhalen is het van belang dat u uw klacht zo goed mogelijk omschrijft met vermelding van het tijdstip van de overlast.
  • Voor vragen over Tata Steel/Harsco Metals kunt u via het contactformulier contact opnemen met de OD NZKG.