Een circulaire economie

In 2050 wil de provincie Noord-Holland volledig circulair zijn en in 2030 wil zij halverwege deze opgave zijn. Dit is een belangrijke sleutel om de klimaatverandering en uitputting van onze aarde tegen te gaan.

Door de stijgende bevolkingsgroei en de manier waarop wij in onze huidige economie produceren, consumeren en vervolgens vaak vernietigen, raken belangrijke grondstoffen op. Dat heeft grote gevolgen voor het milieu. Maar dat niet alleen, ons hele economische systeem loopt vast als we niet ingrijpen. Als provincie zetten we ons daarom volop in voor een versnelling van de transitie naar een circulaire economie.

Videostill Wieland Textiles
Video: 'Een 2e leven voor kleding bij Wieland Textiles'

Wat is een circulaire economie?

In een circulaire economie gebruiken we producten steeds langer en grondstoffen steeds opnieuw.

Zo verspillen we samen zo weinig mogelijk grondstoffen en gebruiken zo min mogelijk primaire grondstoffen, zoals mineralen, metalen, olie, gas en steenkool. Om dat te bereiken worden grondstoffen, materialen en producten op een zo hoogwaardig mogelijke manier in de keten behouden. Hoogwaardig betekent: producten bij voorkeur zo lang mogelijk gebruiken, repareren en opnieuw gebruiken, of anders recyclen (uit elkaar halen, demonteren en de grondstoffen opnieuw gebruiken). In een circulaire economie komen nieuwe grondstoffen zoveel mogelijk van natuurlijke, hernieuwbare bronnen. 

R-ladder
Bekijk de R-ladder met verschillende strategieën van circulariteit
(pdf, 1Mb). De R-ladder omschrijft de verschillende strategieën die toegepast kunnen worden om het gebruik van grondstoffen te verminderen. De 6 fases van de R-Ladder beginnen allemaal met de letter R: Refuse & Rethink, Reduce, Reuse, Repair en Remanufacturing, Recycling en tot slot Recover.  

Wat levert een circulaire economie op? 

Iedereen heeft belang bij een gezonde en duurzame maatschappij en economie. Ondernemers die circulair ondernemen kunnen lagere kosten krijgen. Bijvoorbeeld omdat er minder grondstoffen ingekocht hoeven te worden, door het ontstaan van nieuwe economische kansen en verdienmodellen en door een verminderde afhankelijkheid van import van grondstoffen. Een circulaire economie levert ook een belangrijke bijdrage aan de klimaatdoelstellingen. Als we meer grondstoffen hergebruiken, daalt de CO2-uitstoot door de afname van het delven van grondstoffen.

Videostill SADC
Video: 'SADC – Gebiedsontwikkeling vanuit de principes van een circulaire economie'

Wat zijn de knelpunten

Er worden al veel stappen gezet om de overgang naar een circulaire economie te versnellen, maar we zijn er nog lang niet. Noord-Holland heeft aansprekende koplopers op het gebied van circulair ondernemen. Voor een 100 % circulaire economie zijn echter alle ondernemers nodig. Er bestaan nog barrières die circulair ondernemen in de weg staan. De urgentie wordt nog niet gevoeld, er zijn nog te weinig positieve prikkels, bestaande wet- en regelgeving stimuleert circulair ondernemen niet, belemmert het soms en er is meer kennis nodig. De provincie spant zich in om deze barrières weg te nemen.