Wet- en regelgeving

Op weg naar een circulaire economie is een verandering van wet- en regelgeving nodig. Enerzijds om de transitie te stimuleren en anderzijds om belemmeringen die bestaande wet- en regelgeving nog opwerpen, weg te nemen. De provincie Noord-Holland zet daarvoor een gerichte lobby in.

In 2021 wordt hiervoor een lobby-agenda opgesteld, met standpunten en concrete acties. De provincie werkt samen met regionale partners, gemeenten, waterschappen, MRA, IPO èn Europese netwerken, om de lobbypunten bij het Rijk en in Europa te agenderen. 

Videostill ChainCraft
Video: 'ChainCraft – Een hoogwaardige bestemming voor organische reststromen'

Stimuleren van de circulaire economie

Er zijn veel onderwerpen die stimulerende wet- en regelgeving nodig hebben. De provincie zet zich de komende tijd in op specifiek 3 onderwerpen:

  • Een verschuiving van de belasting op arbeid naar een belasting op grondstoffen, zodat bedrijven zuiniger omgaan met primaire grondstoffen en vaker kiezen voor hergebruik
  • Een verplichting om een minimum percentage recyclaten (bijvoorbeeld plastics en textiel) in nieuwe producten toe te passen, waardoor grotere marktkansen voor hergebruik van grondstoffen worden gecreëerd
  • Aanvullende regels op het gebied van circulaire bouw, zodat circulair bouwen een stimulans krijgt

Videostill Freement
Video: 'Freement - Van sloopbeton terug naar grondstof'

Wegnemen belemmeringen 

Circulaire initiatieven en innovaties worden soms nog geremd door regels die gericht zijn op de 'oude' economie. Voor de lobby verzamelt de provincie daarom gemiste kansen en gevonden knelpunten. Het is belangrijk dat bedrijven die hier tegenaan lopen, dit melden bij het MRA meldpunt Aanpak belemmerende wetgeving en beleid, waarvan de provincie onderdeel is. Bedrijven kunnen dit ook ter sprake brengen tijdens de deelname aan een CIRCO-track. De omgevingsdiensten zijn eveneens gevraagd knelpunten te signaleren en te bespreken bij vergunningaanvragen en bedrijfsbezoeken. 

Om als provincie een effectieve lobby bij het Rijk en in Europa te kunnen voeren zijn deze signalen met concrete voorbeelden, onmisbaar.