Windenergie

Met de inzet van duurzame energie neemt de CO2-uitstoot af. Zo beperken we de opwarming van de aarde en houden we onze voeten droog. Windenergie levert een belangrijke bijdrage. Windenergie is niet alleen belangrijk vanuit duurzaamheidsoogpunt, maar biedt ook nieuwe werkgelegenheid.

Regionale Energiestrategie

Het opwekken van elektriciteit vraagt ruimte. En omdat ruimte in Noord-Holland schaars is, willen we functies zorgvuldig wegen en op elkaar afstemmen. Dat doen we onder andere in de Regionale Energiestrategieën (RES’en). Daarin wordt onder meer gekeken waar grootschalig duurzame elektriciteit kan worden opgewekt met zonne- en windenergie.

In Noord-Holland stellen we samen met onze partners 2 RES’en op: 1 in de regio Noord en 1 in de regio Zuid. In deze regio’s werken provincie, gemeenten en waterschappen samen met het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en inwoners om voor zoveel mogelijk draagvlak te zorgen. 

RES en Omgevingsverordening NH2020 en NH2022

In de Omgevingsverordening NH2020 en de Omgevingsverordening NH2022 zijn de RES’en leidend voor het opwekken van windenergie op land. De afstandseis van 600 meter en een lijnopstelling van 6 windmolens die eerder golden, gelden niet meer. Uiteraard blijven de landelijke regels voor windturbines zoals voor geluid en veiligheid gelden. Gezondheid maakt een belangrijk onderdeel uit van de vergunning voor een windpark, omdat de provincie wil dat mensen in een gezonde leefomgeving kunnen wonen, werken en recreëren. De vergunningen voor windparken worden verleend door de provincie. 

Buiten de zoekgebieden in de RES’en is een kleine windturbine (tot 15 meter) op agrarische bouwpercelen toegestaan en mogen bestaande windparken worden vervangen of vernieuwd. De provincie vraagt gemeenten bij het plaatsen van de windmolens in het landschap rekening te houden met het landschap en de uitgangspunten die daarover in de Leidraad Landschap en cultuurhistorie staan. De Ruimtelijke handreiking wind op land (pdf, 1 MB) biedt hier handvatten voor. In werelderfgoed De Beemster mogen geen windmolens gebouwd worden. 

Video Jouw Noord-Holland: ruimte voor duurzame energie
Video Jouw Noord-Holland: ruimte voor duurzame energie

Wind op zee

Als het gaat om windenergie hebben windmolens op zee de voorkeur van de provincie Noord-Holland. Rond 2030 moet er ongeveer 21 GW aan windparken op zee staan. Deze leveren dan 16% van alle energie in Nederland en 75% van het huidige elektriciteitsverbruik. Het Rijk is verantwoordelijk voor de aanleg van windparken op zee. Noord-Holland is een belangrijke schakel voor het aan land komen van de energie van de windparken op zee.

De ontwikkelingen op het gebied van zonne-energie worden door de provincie gemonitord in het dasboard energietransitie.