Windenergie

Met de inzet van duurzame energie neemt de CO2-uitstoot af. Zo beperken we de opwarming van de aarde en houden we onze voeten droog. Windenergie levert een belangrijke bijdrage aan de CO2-reductie. Windenergie is niet alleen belangrijk vanuit duurzaamheidsoogpunt, maar biedt ook nieuwe werkgelegenheid.

Regionale Energiestrategie

Het opwekken van elektriciteit vraagt ruimte. En omdat ruimte in Noord-Holland schaars is, willen we functies zorgvuldig wegen en op elkaar afstemmen. Dat doen we onder andere in de Regionale Energiestrategieën (RES’en). Daarin wordt onder meer gekeken waar grootschalig duurzame elektriciteit kan worden opgewekt met zonne- en windenergie.

In Noord-Holland hebben we samen met onze partners 2 RES’en opgesteld: 1 in de regio Noord en 1 in de regio Zuid. In deze regio’s werken provincie, gemeenten en waterschappen samen met het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en inwoners om voor zoveel mogelijk draagvlak te zorgen. 

RES en Omgevingsverordening NH2020 en NH2022

In de Omgevingsverordening NH2020 en de Omgevingsverordening NH2022 zijn de RES’en leidend voor het opwekken van windenergie op land. De afstandseis van 600 meter en een lijnopstelling van 6 windmolens die eerder golden, gelden niet meer. Gemeenten mogen binnen de RES-zoekgebieden windturbines in hun omgevingsplannen opnemen als er zorgvuldig wordt gekeken naar hoe deze passen in de omgeving.  Zolang er nog geen nieuwe landelijke regels voor windturbines zijn, moeten ervoor een windpark eigen, locatie-specifieke normen voor geluid en veiligheid worden opgesteld. Gezondheid maakt een belangrijk onderdeel uit bij de beoordeling voor het toestaan van een windpark, omdat de provincie wil dat mensen in een gezonde leefomgeving kunnen wonen, werken en recreëren. De vergunningen voor windparken worden verleend door de provincie. 

Buiten de zoekgebieden in de RES’en is een kleine windturbine (tot 15 meter) op agrarische bouwpercelen toegestaan en mogen bestaande windparken worden vervangen of vernieuwd. De provincie toetst bij het toestaan van de windturbines aan de uitgangspunten die daarover in de Leidraad Landschap en cultuurhistorie en vraagt dit ook van gemeenten bij het opstellen van een omgevingsplan. De Ruimtelijke handreiking wind op land (pdf, 1 MB) biedt hier handvatten voor. In werelderfgoed De Beemster mogen geen windturbines gebouwd worden.

Toestaan windturbines op een locatie

Zowel gemeenten als de provincie kunnen windturbines op een locatie goedkeuren. Vanaf de inwerkingtreding van de Omgevingswet geldt dat gemeenten dit via (het aanpassen van) een omgevingsplan kunnen doen en de provincie via een projectbesluit. Zie ook Toelaten windturbines op een locatie | Informatiepunt Leefomgeving (iplo.nl). Voor meer informatie over het projectbesluit zie: Provinciaal projectbesluit, inzage.
Aanvragen voor een projectbesluit kunnen bij de Omgevingsdienst NZKG worden ingediend. Voor meer informatie hierover zie windturbines omgevingsvergunningen.

Bevoegd gezag windturbines

Voor windparken tot 5 megawatt zijn gemeenten bevoegd om een vergunning voor windturbines op een toegestane locatie te verlenen. Van 5 tot 100 megawatt is dat de provincie. Zie ook Toelaten windturbines op een locatie | Informatiepunt Leefomgeving (iplo.nl).

Kleine windturbines en natuur

Voor het opwekken van energie op eigen terrein kunnen zonnepanelen en kleine windmolens (erfturbines) worden geplaatst. De gemeente is het eerste aanspreekpunt voor vergunningen voor erfturbines. Lees meer op de pagina Kleine windturbines en natuur.  

Video Jouw Noord-Holland: ruimte voor duurzame energie
Video Jouw Noord-Holland: ruimte voor duurzame energie