Adaptief landelijk gebied

Klimaatadaptatie verweven met andere opgaven in het landelijk gebied

Bij landelijk gebied gaat het om de landelijke omgeving buiten de bebouwde omgeving, waarin een goede balans is tussen agrifood, natuur en het watersysteem. In het landelijk gebied zijn de gevolgen van klimaatverandering duidelijk zichtbaar en voelbaar. Naast wateroverlast is het de vraag of er in tijden van droogte nog voldoende schoon zoetwater beschikbaar is. De toenemende watervraag door nieuwe economische ontwikkelingen heeft ook gevolgen voor die beschikbaarheid. 

Streven naar een gezonde leefomgeving staat voorop. Daarbij zijn natuur, biodiversiteit, water én rekening houden met de gevolgen van klimaatverandering allemaal voorwaarden. Juist hier is het van belang dat integraal wordt gewerkt aan een programma voor natuur, landbouw, cultuurhistorie, landschap, recreatie en de relatie met de bebouwde omgeving. De gevolgen van de klimaatverandering in het gebied bepalen uiteindelijk voor een groot deel waar en hoe de toekomstige gebruiksfuncties kunnen bestaan.

Uitgangspunten

  1. Klimaatadaptatie is onderdeel van het provinciale beleid voor het landelijk gebied, inclusief de randzones van de bebouwde omgeving.
  2. Nieuwe ontwikkelingen worden getoetst aan de effecten van klimaatverandering.
  3. Bij projecten en programma’s in het landelijk gebied wordt klimaatadaptatie meegenomen in het zoveel mogelijk combineren van functies.
  4. De provincie besteedt een groot deel van de extra middelen voor klimaatadaptatie uit het coalitieakkoord aan projecten waarbij meerdere provinciale doelen worden bereikt, zoals natuur, recreatie, biodiversiteit en landbouw.
  5. Klimaatadaptatie in het landelijke gebied komt, waar nodig, op de agenda bij relevante partners.
  6. Wateroverlast is een thema waarop de provincie haar rol opnieuw bekijkt.

Wat doet de provincie concreet?

Lees meer in Klimaatadaptatie Noord-Holland: Bouwstenen voor de provinciale aanpak (pdf, 2MB) op pagina 25 en 26.

Uitgelicht