Waterveiligheid met ruimtelijke kwaliteit

Continueren werken aan ruimtelijke kwaliteit van lijn naar zone

Noord-Holland is omgeven door water en ligt voor een groot deel onder N.A.P. Beschermen tegen overstromingen is daarom van groot belang. In onze Omgevingsvisie Noord Holland 2050 is aangegeven dat de bescherming die onze kusten (duinen en dijken) geven aan het achterland van groot belang zijn, maar ook om die te benutten voor andere ontwikkelingen zoals recreatie en natuur. 

De keringen die de provincie beschermen voor het buitenwater (primaire keringen) maken deel uit van een heel systeem aan beschermingsinstrumenten. In de Europese Richtlijn Overstromingsrisico is bepaald dat de provincies een belangrijke wettelijke taak hebben op het gebied van de regionale waterveiligheid. Zo is de provincie verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de regionale overstromingskaarten en normeren we de regionale keringen. Ook heeft de provincie een rol in de preventieve fase. 

Dit thema is goed belegd en er bestaan heldere en goede afspraken, die de overheden gezamenlijk hebben gemaakt. Er zijn goede afspraken met partners. Gezamenlijk wordt geïnventariseerd   welke mogelijkheden er zijn om door te bouwen aan robuuste en veilige dijken en aan kwalitatief hoogwaardige Noord-Hollandse kusten.

Uitgangspunten

  1. De provincie voert haar wettelijke taken op het gebied van waterveiligheid uit.
  2. De provincie ziet haar kusten als een brede zone die voor beschermingen tegen overstromingen zorgt in combinatie met extra natuur en recreatie.
  3. De provincie draagt bij aan protocollen voor evacuatiestrategieën bij overstromingen en we maken onze data beter toegankelijk voor inwoners en bedrijven.
  4. Samen met partners brengen we de gevolgen van de zeespiegelstijging en de nieuwe klimaatscenario’s (2021) in beeld.
  5. De provincie blijft ook de borging van waterveiligheid in de ruimtelijke ordening van belang vinden; zij zorgt met haar partners voor geschikte voorbeeldprojecten en maatwerkoplossingen.
  6. De provincie is partner in projecten over waterveiligheid en agenderen het regionale en provinciale belang daar waar nodig bij het Rijk.

Wat doet de provincie concreet?

Lees meer in Klimaatadaptatie Noord-Holland: Bouwstenen voor de provinciale aanpak (pdf, 2MB) op pagina 31 en 32.

Uitgelicht