Zonneweide Jaagweg Koggenland

De provincie Noord-Holland stelt haar grond langs de Jaagweg in de gemeente Koggenland beschikbaar voor een zonneweide. Om klimaatverandering tegen te gaan zet de provincie in op duurzame energiebronnen en biedt het ruimte aan zonne-akkers.

De grond wordt verpacht (verhuurd) aan een partij die het beste invulling geeft aan het plan om een zonneweide te bouwen en te exploiteren. De gemeente Koggenland staat hier positief tegenover als er sprake is van een goede landschappelijke inpassing. Ook inwoners worden betrokken, via inwonersbijeenkomsten.

Kaart locatie Jaagweg in de gemeente Koggenland

Marktconsultatie

Marktpartijen, zoals aannemers en projectontwikkelaars, konden tussen 29 mei 2020 en 22 juni 2020 hun ideeën aandragen tijdens een marktconsultatie. De provincie vroeg hen mee te denken welke informatie en voorwaarden een projectontwikkelaar nodig heeft, voordat zij meedoet aan de aanbestedingsprocedure. Denk daarbij aan welke besluiten er nodig zijn, welke informatie zij nodig heeft over het stuk grond, over hoe de participatie georganiseerd moet worden en hoe inwoners financieel deel kunnen nemen in de zonneweide. De resultaten van de marktconsultatie is te lezen in het verslag.

Intentieovereenkomst 

De provincie en de gemeente Koggenland gaan een intentieovereenkomst aan. Hierin spreken beide partijen in hoofdlijnen af onder welke voorwaarden de zonneweide gebouwd mag worden. Denk bijvoorbeeld aan hoe de zonneweide ingepast moet worden in het landschap, over de inrichting van het beschikbare stuk grond en dat de grond maximaal 25 jaar verpacht mag worden. Ook is in de intentieovereenkomst aandacht voor de biodiversiteit rond het zonnepark, de manier waarop de ruimte dubbel gebruikt kan worden (bijvoorbeeld voor natuur en recreatie) en hoe inwoners en bedrijven in de omgeving financieel kunnen deelnemen aan het project. In de intentieovereenkomst worden geen afspraken gemaakt over hoe de zonneweide er precies uit komt te zien, maar wel dat de omgeving hierbij betrokken wordt. 

Planning

De concept-intentieovereenkomst (pdf, 379kB) wordt door het college van B&W van gemeente Koggenland eerst met haar raad besproken voordat hij ondertekend wordt. De uitgangspunten die zijn opgenomen in de intentieovereenkomst worden verder uitgewerkt voor de aanbestedingsprocedure. Tijdens deze procedure wordt de beste marktpartij gekozen die de zonneweide uiteindelijk gaat bouwen en exploiteren. Na de aanbestedingsprocedure gaat de marktpartij aan de slag voor een ontwerp. Deze partij betrekt de omgeving daar actief bij. 

Informatie actief openbaar

Vanaf februari 2021 gaat de provincie maandelijks zoveel mogelijk informatie openbaar maken op de website over het project zonneweide Jaagweg. Dit naar aanleiding van de Wet open overheid (Woo) die de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) in de tweede helft van 2021 zal vervangen. De Woo spoort overheden aan om actiever informatie openbaar te maken en stelt het actief openbaar maken van 11 categorieën documenten zelfs verplicht. Om te kunnen voldoen aan deze verplichting, start de provincie Noord-Holland met een proef waarbij gekeken wordt hoe deze informatie binnen één project openbaar gemaakt kan worden. Op de pagina Pilot actieve openbaarmaking zijn de documenten te vinden die maandelijks gepubliceerd worden. 

Duurzaam

Innovatie en duurzaamheid staan in dit project voorop. Daarom wil de provincie dat de partijen die de zonneweide gaan bouwen en exploiteren rekening houden met randvoorwaarden zoals:

  • Ruimte voor onderzoek naar nieuwe vormen van opwek en/of opslag van zonne-energie op de beschikbaar gestelde grond.
  • Aandacht voor, en eventueel vergroten, van de biodiversiteit.
  • Participatie van inwoners in de bouw of de opbrengst van de zonneweide. Bijvoorbeeld als deelnemer in een energiecoöperatie.

Bestemming grond

De huidige bestemming van de grond is bedrijventerrein. Het plan is om na de bouw van een zonneweide de bestemming van de grond te veranderen naar agrarisch.

Contact

Voor vragen over de zonneweide Jaagweg kunt u contact opnemen met de projectorganisatie via e-mail: zonneweide@noord-holland.nl