Zonneweide Jaagweg Koggenland

De provincie Noord-Holland stelt haar grond langs de Jaagweg in de gemeente Koggenland beschikbaar voor een zonneweide. Om klimaatverandering tegen te gaan zet de provincie in op duurzame energiebronnen en biedt het ruimte aan zonne-akkers.

De grond wordt verpacht (verhuurd) aan een partij die het beste invulling geeft aan het plan om een zonneweide te bouwen en te exploiteren. De gemeente Koggenland staat hier positief tegenover als er sprake is van een goede landschappelijke inpassing. Ook inwoners worden betrokken, via inwonersbijeenkomsten.

Kaart locatie Jaagweg in de gemeente Koggenland

Marktconsultatie

Marktpartijen, zoals aannemers en projectontwikkelaars, konden tussen 29 mei 2020 en 22 juni 2020 hun ideeën aandragen tijdens een marktconsultatie. De provincie vroeg hen mee te denken welke informatie en voorwaarden een projectontwikkelaar nodig heeft, voordat zij meedoet aan de aanbestedingsprocedure. Denk daarbij aan welke besluiten er nodig zijn, welke informatie zij nodig heeft over het stuk grond, over hoe de participatie georganiseerd moet worden en hoe inwoners financieel deel kunnen nemen in de zonneweide. De resultaten van de marktconsultatie is te lezen in het verslag.

Planning

De provincie en de gemeente Koggenland gaan een intentieovereenkomst aan. Hierin spreken beide partijen in hoofdlijnen af onder welke voorwaarden de zonneweide gebouwd mag worden. Denk aan afspraken over de manier waarop de zonneweide ingepast moet worden in het landschap, het grondgebruik en hoe lang de grond verpacht (verhuurd) mag worden. In de intentieovereenkomst worden geen afspraken gemaakt over hoe de zonneweide er precies uit komt te zien. Na een aanbestedingsprocedure gaat een marktpartij aan de slag voor een ontwerp. Deze partij betrekt de omgeving daar actief bij. 

Eerst volgt een concept-intentieovereenkomst die door zowel door het college van B&W van gemeente Koggenland alsook door Gedeputeerde Staten van provincie Noord-Holland wordt vastgesteld. Daarna bespreekt het college van B&W van gemeente Koggenland het concept met de gemeenteraad. Als het nodig is, wordt de intentieovereenkomst aangepast en definitief vastgesteld. De verwachting is dat de concept-intentieovereenkomst in februari 2021 besproken wordt door Gedeputeerde Staten en het college van B&W en in maart door de gemeenteraad van Koggenland. 

Informatie actief openbaar

Vanaf februari 2021 gaat de provincie maandelijks zoveel mogelijk informatie openbaar maken op de website over het project zonneweide Jaagweg. Dit naar aanleiding van de Wet open overheid (Woo) die de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) in de tweede helft van 2021 zal vervangen. De Woo spoort overheden aan om actiever informatie openbaar te maken en stelt het actief openbaar maken van 11 categorieën documenten zelfs verplicht. Om te kunnen voldoen aan deze verplichting, start de provincie Noord-Holland met een proef waarbij gekeken wordt hoe deze informatie binnen één project openbaar gemaakt kan worden. 

Duurzaam

Innovatie en duurzaamheid staan in dit project voorop. Daarom wil de provincie dat de partijen die de zonneweide gaan bouwen en exploiteren rekening houden met randvoorwaarden zoals:

  • Ruimte voor onderzoek naar nieuwe vormen van opwek en/of opslag van zonne-energie op de beschikbaar gestelde grond.
  • Aandacht voor, en eventueel vergroten, van de biodiversiteit.
  • Participatie van inwoners in de bouw of de opbrengst van de zonneweide. Bijvoorbeeld als deelnemer in een energiecoöperatie.

Bestemming grond

De huidige bestemming van de grond is bedrijventerrein. Het plan is om na de bouw van een zonneweide de bestemming van de grond te veranderen naar agrarisch.

Contact

Voor vragen over de zonneweide Jaagweg kunt u contact opnemen met de projectorganisatie via e-mail: zonneweide@noord-holland.nl