Agribusiness

De agrarische sector (inclusief visserij) staat aan het begin van de hoogwaardige, innovatieve en veelzijdige 'agribusiness'-keten. Die keten omvat alles wat te maken heeft met de productie, verwerking en consumptie van agrarische producten en alles wat daar tussen zit (opslag, transport, bewerking, verwerking en verkoop van agrarische producten).

De agribusiness heeft te maken met megatrends en maatschappelijke ontwikkelingen waar ze gebruik van kan maken en op moet inspelen:

  • groei wereldbevolking en dus meer vraag naar voedsel en energie 
  • toename welvaart, toename dierlijke eiwitconsumptie en toename vraag naar veevoer
  • afname landbouwgrond
  • wens tot verminderde afhankelijkheid fossiele energie en toename vraag naar bio-energie
  • klimaatverandering

De hoofdopgaven voor de agribusiness zijn:

  • verduurzamen
  • vernieuwen om de concurrentiepositie te behouden en te versterken

De provincie stimuleert duurzame (teelt) en ruimtelijk-economische projecten die onderdeel zijn van de uitvoeringsprogramma’s van de Greenport Noord-Holland Noord, Greenport Aalsmeer en de Metropoolregio Amsterdam (Voedsel Verbindt). Daarnaast maakt de provincie ruimtelijk economisch beleid; de Omgevingsverordening NH2020 schept de randvoorwaarden als het gaat om ruimtelijke inrichting en landschappelijke kwaliteit. Belangrijke rollen van de provincie zijn: kennis delen en partijen verbinden.

Metropoolregio Amsterdam Agri & Food

Agri & Food is één van de topsectoren in Nederland én in de Metropoolregio Amsterdam (zie: Voedsel Verbindt). De sector heeft een belangrijke economische en historische waarde voor de regio. Ze heeft een stevige basis door een sterk landelijk imago, een mooie verscheidenheid aan bedrijvigheid, een sterke ligging en een krachtige omgeving met veel kennis, een interessante bevolkingssamenstelling en belangrijke agrarische gebieden.

Het speelveld van het cluster is groot; van consument, ideële organisatie, agrariër, verwerker, logistiek, retail, bedrijven groot en klein, tot onderwijs-, kennisinstellingen en overheden.

Met de relevante partners wil de provincie de huidige sterke positie voor de lange termijn op de wereldmarkt behouden of zelfs versterken.

Samenwerking is noodzakelijk om voorwaarden te creëren voor stabiliteit én duurzame groei van het Agri & Food cluster in de MRA. Mét transparantie vergroot het de kans op succesvolle ontwikkeling van innovaties. Een regionaal beleidskader moet als basis dienen voor het doel, denken en doen van het Agri & Food-cluster.