Europees landbouwbeleid

Europa bepaalt de kaders voor het beleid voor de landbouw via het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) van de Europese Unie. Dit beleid die is gericht op een rendabele voedselproductie, een duurzaam beheer van de natuurlijke hulpbronnen en klimaataanpak en een evenwichtige sociaal-economische ontwikkeling van het platteland. Europa ziet kennisdeling en innovatie als belangrijke instrumenten om deze doelen te realiseren.

Voor de landbouw zijn in Noord-Holland met name het natuur- en waterbeleid bepalend voor economische ontwikkelingsruimte en de invulling van de verduurzaming.

Voor de landbouw zijn Europese en mondiale marktontwikkelingen in vraag en aanbod van landbouwproducten en grondstoffen belangrijk. Daarbij spelen ontwikkelingen in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid een belangrijke rol als het gaat om de eisen voor duurzaamheid en voedselveiligheid waaraan de landbouw moet voldoen.

Zie ook:

Uitgelicht