Natura 2000

Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. Het doel van Natura 2000 is het terugdringen van de achteruitgang van de biodiversiteit en het vergroten van de verscheidenheid van soorten planten en dieren.

Het Ministerie van Economische Zaken wijst de Natura 2000-gebieden aan. Met die aanwijzing geeft het ministerie de grenzen van deze gebieden en de instandhoudingsdoelen aan. Een aantal Aanwijzingsbesluiten is per maart 2018 aangepast. Deze zijn terug te vinden op www.rijksoverheid.nl/natura2000. Deze besluiten liggen vanaf 9 maart zes weken ter inzage.

De provincie en het Rijk stellen beheerplannen op voor elk gebied. Een beheerplan komt tot stand in overleg met belanghebbenden uit de omgeving, zoals agrarische ondernemers, gemeenten en natuur-, recreatie- en waterbeheerders. De provincie weegt alle belangen af. Het natuurbelang is doorslaggevend, maar de provincie kijkt nadrukkelijk ook naar de gevolgen en mogelijkheden voor andere belangen, zoals landbouw, bedrijven en recreatie.

In Noord-Holland liggen 19 Natura 2000-gebieden die onderdeel zijn van een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden.

Meer informatie en contact

Vragen kunt u stellen per e-mail: natura2000@noord-holland.nl.

Vergunningen en handhaving

De provincie heeft de vergunningverlening en handhaving op het gebied van natuurbescherming voor heel Noord-Holland uitbesteed aan de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN). De OD NHN beoordeelt vergunningsaanvragen en controleert of vergunningen op de juiste wijze worden uitgevoerd. Voor nieuwe activiteiten die negatieve effecten op de natuur kunnen hebben, zoals verstoring door verkeer, geluidsbelasting, trillingen door werkzaamheden, ontgronding en verzuring door stikstofemissie, moet een toets worden opgesteld. Neem bij vragen contact op met de OD NHN.