Natuurbescherming

De provincie heeft de wettelijke taak om planten en dieren te beschermen. Dat is vastgelegd in de Omgevingswet. Deze wet regelt dat de provincies ter bescherming van bijzondere soorten een landelijk samenhangend stelsel van natuurgebieden moet begrenzen én beschermen, het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Verder regelt de wet de bescherming van de internationaal belangrijke natuurgebieden (Natura 2000) en soorten.

Natuurnetwerk verder inrichten

Het Natuurnetwerk Nederland vergroot, versterkt en verbindt de natuurgebieden in ons land en onze provincie. Het netwerk is beschermd in gemeentelijke bestemmingsplannen en in de Omgevingsverordening NH2022.

Wie er woont, grond heeft of een bedrijf voert kan daarmee te maken krijgen. De provincie richt het natuurnetwerk de komende 7 jaar verder in met 5.600 hectare natuur. Daarbij worden de grenzen opnieuw bekeken. Kijk voor de kaart, de regels en aanstaande wijzigingen op de pagina Natuurnetwerk Nederland

Bescherming Natura 2000 gebieden

Nieuwe activiteiten van inwoners en bedrijven mogen de natuur in deze gebieden niet schaden. In Noord-Holland zijn er 19 beschermde Natura 2000 gebieden.

Soortenbescherming

Het is verboden dieren te doden. De provincie maakt het beleid en legt dat vast in verordeningen. De provincie bepaalt onder welke voorwaarde van de wet afgeweken kan worden door in sommige gevallen een ontheffing of vergunning af te geven. Als maatschappelijke belangen in het geding zijn, zoals vlieg- en verkeersveiligheid of landbouwschade kan ontheffing aangevraagd worden voor het afwijken van dit verbod.

Ontheffing aanvragen

De provincie heeft de taken op het gebied van vergunningverlening en handhaving uitbesteed aan de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN). De OD NHN toetst aanvragen voor ontheffingen van het verbod om wilde dieren te doden. De OD NHN controleert dit ook. Neem bij vragen contact op met de OD NHN

Bomenkap melden

Boseigenaren en bosbeheerders die een bos groter dan 1000 m2 buiten de bebouwde kom willen kappen, moeten dit melden bij de OD NHN. Dit moet minimaal 1 maand van tevoren. Wie illegale bomenkap vermoedt, kan dit ook melden bij de OD NHN.

Faunabeheerplannen en de Faunabeheereenheid

De Faunabeheereenheid (FBE) is een samenwerkingsverband van agrariërs, natuurorganisaties, jagers en particuliere grondeigenaren met als doel gebalanceerd faunabeheer. De Faunabeheereenheid stelt faunabeheerplannen op en vraagt ontheffingen aan bij de OD NHN. Omdat het beheer van in het wild levende dieren een gevoelig onderwerp is, is een goede onderbouwing van dit beheer essentieel. In de faunabeheerplannen wordt op basis van onderzoek beschreven hoe het beheer van wilde dieren het beste kan gebeuren. De provincie beoordeelt deze plannen. Neem bij vragen over faunabeheerplannen, de uitvoering van faunabeheer of wildtellingen contact op met de Faunabeheereenheid Noord-Holland.

Wildbeheereenheden

Een wildbeheereenheid is een samenwerkingsverband van jachthouders en zorgt ervoor dat jacht, beheer en schadebestrijding op een goede manier wordt uitgevoerd in samenwerking met grondgebruikers en terreinbeheerders. Jachthouders kunnen niet zelf een ontheffing voor beheer of schadebestrijding aanvragen. Wel kunnen jagers voor bepaalde diersoorten een algemene machtiging aanvragen bij de Wildbeheereenheid.

Grondgebruikers kunnen, eventueel in samenwerking met jachthouders, bij de Faunabeheereenheid een machtiging aanvragen voor het voorkomen en/of bestrijden van schade aan gewassen op hun percelen.

Faunafonds

Is er schade aan gewassen door beschermde dieren? Dan is het mogelijk bij het Faunafonds een tegemoetkoming in deze schade aan te vragen. Het Faunafonds  beoordeelt deze aanvragen en betaalt uit bij goedkeuring. Het fonds onderzoekt ook hoe schade voorkomen kan worden en geeft hierover advies.