Natura 2000-beheerplannen

In Noord-Holland zijn 19 gebieden aangewezen als Natura 2000-gebied:

Voor de eerstgenoemde 12 gebieden stelt de provincie Natura 2000-beheerplannen op; voor de overige 7 gebieden doet het Rijk dat. Hieronder leest u meer over alle provinciale beheerplannen.

Wat is een beheerplan?

Een beheerplan beschrijft de maatregelen die nodig zijn om dieren, planten en hun leefgebieden te beschermen. Het maakt ook duidelijk welke activiteiten zonder meer zijn toegestaan, welke activiteiten onder voorwaarden zijn toegestaan en voor welke activiteiten een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming nodig is. Criterium is dat de activiteiten de beschermde natuur niet in gevaar brengen (zie: Wet natuurbescherming).

Een beheerplan komt tot stand in overleg met belanghebbenden uit de omgeving, zoals (agrarische) ondernemers, gemeenten en natuur-, recreatie- en waterbeheerders. De provincie weegt alle belangen af. Het natuurbelang is doorslaggevend, maar de provincie kijkt nadrukkelijk ook naar de gevolgen en mogelijkheden voor andere belangen, zoals landbouw, bedrijven en recreatie.

Natura 2000-gebieden
 

Polder Zeevang

Voor de polder Zeevang is het Natura 2000-beheerplan op 9 juli 2013 vastgesteld.

Eilandspolder

Het Natura 2000-beheerplan voor Eilandspolder is op 29 december 2016 in werking getreden

Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder

Het Natura 2000-beheerplan Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder is op 29 december 2016 in werking getreden

Polder Westzaan

Het Natura 2000- beheerplan Polder Westzaan is op 29 december 2016 in werking getreden

Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske  

Het Natura 2000-beheerplan Ilperveld, Oostzanerveld, Twiske & Varkensland is op 29 december 2016 in werking getreden

Duinen Den Helder-Callantsoog

Het beheerplan is op 23 januari 2018 vastgesteld door Gedeputeerde Staten. Na vaststelling door het ministerie van Defensie op 2 maart en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op 9 maart 2018 heeft het voor beroep ter inzage gelegen van 22 maart tot 10 mei 2018.

Het beheerplan is nu in werking.

Zwanenwater & Pettemerduinen

Het beheerplan is op 23 januari 2018 vastgesteld door Gedeputeerde Staten. Na vaststelling door het ministerie van Defensie op 2 maart en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op 9 maart 2018 heeft het voor beroep ter inzage gelegen van 22 maart tot 10 mei 2018.

Het beheerplan is nu in werking en onherroepelijk.

Abtskolk & De Putten

Voor Abtskolk & De Putten is het Natura 2000-beheerplan op 17 februari 2015 vastgesteld.

Noordhollands Duinreservaat

Het beheerplan is op 12 september 2017 vastgesteld door GS. Na vaststelling door het ministerie van I&W op 17 januari 2018 heeft het voor beroep ter inzage gelegen van 1 februari tot 14 maart 2018. Het beheerplan is nu in werking en onherroepelijk. Naar aanleiding van een reactie op de Nota van Antwoord is er een redactionele aanpassing doorgevoerd in paragraaf 4.2 op bladzijde 93 onder het kopje Naaldbos verwijderen.

Kennemerland-Zuid

Het beheerplan is vastgesteld door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland en Zuid-Holland en de ministers van Defensie en LNV. Het is daarmee definitief en is in werking getreden op 28 juni 2018. Op 16 oktober 2018 heeft Gedeputeerde Staten een tekstuele verduidelijking vastgesteld op bladzijde 42 over invasieve en ongewenste soorten.

Oostelijke Vechtplassen

Het ontwerp-beheerplan zal naar verwachting in 2019 worden vastgesteld.

Naardermeer

Het ontwerp-beheerplan is op 5 maart 2019 door Gedeputeerde Staten vastgesteld. 

Duinen & Lage Land Texel

Het Natura 2000 ontwerp-beheerplan Duinen & Lage Land Texel is op 1 december 2015 vastgesteld.

Schoorlse duinen

Het Natura 2000-beheerplan voor de Schoorlse Duinen is op 1 februari 2017 in werking getreden.

Noordzeekustzone, Waddenzee en IJsselmeergebied

Voor het IJsselmeer, Markermeer-IJmeer en Eemmeer & Gooimeer Zuidoever zijn de beheerplannen in werking getreden.

Uitgelicht

Beheerplannen Abtskolk & De Putten

Beheerplannen Zwanenwater & Pettemerduinen

Beheerplan Noordhollands Duinreservaat

Noordzeekustzone, Waddenzee en IJsselmeergebied