Natura 2000-beheerplannen

In Noord-Holland zijn 19 gebieden aangewezen als Natura 2000-gebied:

Voor de eerstgenoemde 12 gebieden stelt de provincie Natura 2000-beheerplannen op; voor de overige 7 gebieden doet het Rijk dat. Hieronder leest u meer over alle provinciale beheerplannen.

Wat is een beheerplan?

Een beheerplan beschrijft de maatregelen die nodig zijn om dieren, planten en hun leefgebieden te beschermen. Het maakt ook duidelijk welke activiteiten zonder meer zijn toegestaan, welke activiteiten onder voorwaarden zijn toegestaan en voor welke activiteiten een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming nodig is. Criterium is dat de activiteiten de beschermde natuur niet in gevaar brengen (zie: Wet natuurbescherming en Aanpak stikstof (PAS)).

Een beheerplan komt tot stand in overleg met belanghebbenden uit de omgeving, zoals (agrarische) ondernemers, gemeenten en natuur-, recreatie- en waterbeheerders. De provincie weegt alle belangen af. Het natuurbelang is doorslaggevend, maar de provincie kijkt nadrukkelijk ook naar de gevolgen en mogelijkheden voor andere belangen, zoals landbouw, bedrijven en recreatie.

Gevolgen van de beheerplannen

  • De sociaal- economische effecten van de Natura 2000-beheerplannen, waarover een aantal jaren geleden nog veel zorgen waren, blijken mee te vallen. Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) maakt het mogelijk dat de agrarische en andere sectoren die stikstof produceren veelal in hun huidige omvang kunnen blijven voortbestaan. Daarnaast wordt met het PAS waar mogelijk ontwikkelingsruimte gecreëerd voor de geraamde groei.
  • Overige activiteiten in en om de Natura 2000-gebieden kunnen vaak doorgaan zonder vergunning. In bepaalde gevallen gelden er beperkingen, bijvoorbeeld ten tijde van het broedseizoen van beschermde broedvogels. Activiteiten met mogelijk nadelige effecten op de Natura 2000-doelen blijven vergunningplichtig.

Natura 2000-gebieden
 

Polder Zeevang

Voor de polder Zeevang is het Natura 2000-beheerplan op 9 juli 2013 vastgesteld. In dit gebied is het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet van toepassing.

Eilandspolder

Het Natura 2000-beheerplan voor Eilandspolder is op 29 december 2016 in werking getreden

Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder

Het Natura 2000-beheerplan Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder is op 29 december 2016 in werking getreden

Polder Westzaan

Het Natura 2000- beheerplan Polder Westzaan is op 29 december 2016 in werking getreden

Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske  

Het Natura 2000-beheerplan Ilperveld, Oostzanerveld, Twiske & Varkensland is op 29 december 2016 in werking getreden

Duinen Den Helder-Callantsoog

Het beheerplan Duinen Den Helder-Callantsoog is op 23 januari 2018 door GS vastgesteld. Na vaststelling door de minister van LNV zal het voor beroep ter visie worden gelegd.

Zwanenwater & Pettemerduinen

Het beheerplan Zwanenwater & Pettemerduinen is op 23 januari 2018 door GS vastgesteld. Na vaststelling door de minister van LNV en Defensie zal het voor beroep ter visie worden gelegd.

Abtskolk & De Putten

Voor Abtskolk & De Putten is het Natura 2000-beheerplan op 17 februari 2015 vastgesteld. In dit gebied is het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet van toepassing.

Noordhollands Duinreservaat

Het beheerplan is op 12 september 2017 door GS vastgesteld. Na vaststelling door de minister van I&W zal het voor beroep ter visie worden gelegd. 

Kennemerland-Zuid

Het ontwerp-beheerplan heeft ter inzage gelegen van 30 maart 2017 tot en met 10 mei 2017.

  • Ontwerp-natura 2000 beheerplan Kennemerland-Zuid

Oostelijke Vechtplassen

Het ontwerp-beheerplan zal naar verwachting in 2018 worden vastgesteld.

Naardermeer

Het ontwerp-beheerplan zal naar verwachting in 2018 worden vastgesteld.

Duinen & Lage Land Texel

Het Natura 2000 ontwerp-beheerplan Duinen & Lage Land Texel is op 1 december 2015 vastgesteld.

Schoorlse duinen

Het Natura 2000-beheerplan voor de Schoorlse Duinen is op 1 februari 2017 in werking getreden.

Noordzeekustzone, Waddenzee en IJsselmeergebied

Voor de grote wateren die zijn aangewezen als Natura 2000-gebied en die deels in Noord-Holland liggen stelt het ministerie van Infrastructuur en Milieu de beheerplannen op. De provincie wordt gevraagd om met de beheerplannen in te stemmen.

Voor het IJsselmeerMarkermeer-IJmeer en Eemmeer & Gooimeer Zuidoever heeft de provincie in juli 2016 ingestemd met de ontwerp-beheerplannen. Deze hebben ter inzage gelegen. Naar verwachting worden de beheerplannen in 2018 definitief vastgesteld.

 

Uitgelicht

Beheerplannen Abtskolk & De Putten

Beheerplannen Noordhollands Duinreservaat