Natuurbeheer

De provincie is ook verantwoordelijk voor het beheer van de natuur. Dit kan betekenen dat de provincie de natuur haar gang laat gaan of maatregelen treft, zoals begrazing, hooien, maaien of kappen. In het Natuurbeheerplan staan de natuurdoelen aangegeven en de subsidiemogelijkheden voor (agrarische) natuur.

Het Natuurbeheerplan bestaat uit een aantal kaarten en maakt deel uit van het Programma Natuurontwikkeling. Op deze kaarten staat aangegeven voor welk soort natuurbeheer subsidie beschikbaar wordt gesteld. Het Stelsel Natuur- en Landschapsbeheer (SNL) regelt deze subsidies. Het Natuurbeheerplan is tot stand gekomen in overleg met belanghebbenden uit de omgeving, zoals (agrarische) ondernemers, gemeenten en natuur-, recreatie- en waterbeheerders.

Noord-Holland is van oudsher een echte weidevogelprovincie. Ondanks de afname van de weidevogelpopulatie, is deze nog steeds van internationaal belang. Van het totaal aantal grutto’s in Europa broedt zelfs 15% in Noord-Holland. De grutto is in 2015 zelfs door de Nederlanders gekozen tot ‘nationale vogel’ en staat symbool voor biodiversiteit in het landelijk gebied.

Weidevogel

De provincie draagt bij aan de bescherming van weidevogels. Dit doen we onder meer door subsidie te verlenen aan natuurorganisaties en agrarische collectieven voor het beheer van weidevogelgebieden. Zij zorgen ervoor dat het gebied geschikt blijft voor weidevogels. De provincie vraagt van de verschillende beheerders van de gebieden dat zij samenwerken. Het leefgebied van een weidevogel beperkt zich immers niet tot dat van een enkele agrariër of grondeigenaar.

Voor het behoud van weidevogels is een aantal zaken van belang:

  • Grote en open gebieden
  • Weinig verstoring van de vogels
  • Optimaal graslandgebruik en waterpeil
  • Deelname van voldoende agrariërs aan weidevogelbeheer in agrarische gebieden
  • Actief beheer van natuur door natuurbeheerders

Meer informatie

Voor meer informatie over het Natuurbeheerplan kunt u contact opnemen met Marjolein Anneveldt-Pot, tel. 023-514 3684 of potm@noord-holland.nl.

Voor meer informatie over het beleid voor weidevogels kunt u contact opnemen met Wendy Ates-Janssens, tel. 023-5143784 of janssensw@noord-holland.nl.