Natura 2000

Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. De Europese lidstaten werken samen in het beschermen van diersoorten. En het in stand houden van hun leefgebieden. Natuur houdt zich namelijk niet aan landsgrenzen.

Natura 2000
Wat is het nut en de noodzaak van Natura 2000?
(video)

De Natura 2000-gebieden worden beschermd vanuit de Vogel- en Habitatrichtlijnen die hiervoor zijn opgesteld. De Vogelrichtlijn richt zich op de bescherming van alle in het wild levende vogels. De Habitatrichtlijn richt zich op de bescherming van levensgemeenschappen (habitats) en bijzondere soorten. In Nederland zijn de regels voor Natura 2000 vastgelegd in de Omgevingswet.

Biodiversiteit behouden

De lidstaten zijn verplicht de specifieke plant- en diersoorten en hun natuurlijke leefomgeving te beschermen  en de bodem-, lucht- en waterkwaliteit op orde te brengen. Het doel: de verscheidenheid aan soorten, de biodiversiteit, te behouden. Dit is belangrijk omdat met het verdwijnen van bijvoorbeeld een plant of dier een heel ecosysteem uit balans kan raken. Stikstofdepositie vanuit onder andere landbouw, wegen en industrie zorgt in veel van de Natura 2000-gebieden voor schade aan unieke natuur. Depositie betekent dat een stof vanuit de lucht neerkomt in een gebied.

Beheerplannen

De provincie en het Rijk stellen beheerplannen op voor elk gebied. Een beheerplan komt tot stand in overleg met belanghebbenden uit de omgeving, zoals agrarische ondernemers, gemeenten en natuur-, recreatie- en waterbeheerders. De provincie weegt alle belangen af. Het natuurbelang is doorslaggevend, maar de provincie kijkt nadrukkelijk ook naar de gevolgen en mogelijkheden voor andere belangen, zoals landbouw, bedrijven en recreatie. In de beheerplannen worden ook de natuurherstelmaatregelen benoemd.

Drones

Voor het vliegen met een drone boven Natura 2000-gebieden is een vergunning verplicht, een paar uitzonderingen daargelaten. De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord verleent deze vergunningen. Op de website van de Omgevingsdienst NHN is meer informatie hierover te vinden.