Natura 2000-beheerplannen

Op dit moment werkt de provincie aan het beheerplan van de Oostelijke Vechtplassen. Naar verwachting stelt de Gedeputeerde Staten de definitieve versie eind 2021 vast.

Voor 14 gebieden heeft provincie Noord-Holland het bevoegd gezag:

Voor de overige 5 gebieden heeft het rijk het bevoegd gezag:

Wat is een beheerplan?

Een beheerplan werkt de Natura2000-doelen uit het Aanwijzingsbesluit uit. Het aanwijzingsbesluit staat op www.natura2000.nl bij elk gebied. Het beheerplan bevat een beschrijving van de natuur in het gebied. Het beschrijft de maatregelen die nodig zijn om dieren, planten en hun leefgebieden te beschermen. Het maakt ook duidelijk welke activiteiten zonder meer zijn toegestaan, welke activiteiten onder voorwaarden zijn toegestaan en voor welke activiteiten een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming nodig is. Criterium is dat de activiteiten de beschermde natuur niet in gevaar brengen (zie: Wet natuurbescherming).

Een beheerplan komt tot stand in overleg met belanghebbenden uit de omgeving, zoals (agrarische) ondernemers, gemeenten en natuur-, recreatie- en waterbeheerders. De provincie weegt alle belangen af. Het natuurbelang is doorslaggevend, maar de provincie kijkt nadrukkelijk ook naar de gevolgen en mogelijkheden voor andere belangen, zoals landbouw, bedrijven en recreatie.

Beheerplannen Natura 2000-gebieden
 

Abtskolk & De Putten

Voor Abtskolk & De Putten is het Natura 2000-beheerplan op 17 februari 2015 vastgesteld. Op 2 februari 2021 is dit beheerplan met 6 jaar verlengd.

Duinen Den Helder-Callantsoog

Het beheerplan is op 23 januari 2018 vastgesteld door Gedeputeerde Staten. Na vaststelling door het ministerie van Defensie op 2 maart en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op 9 maart 2018 heeft het voor beroep ter inzage gelegen van 22 maart tot 10 mei 2018.

Het beheerplan is nu in werking.

Duinen & Lage Land Texel

Het Natura 2000-beheerplan Duinen & Lage Land Texel is op 13 december 2016 vastgesteld. In 2021 is dit beheerplan geëvalueerd. Dit heeft geresulteerd in een uitgebreid rapport en een brochure.

Eilandspolder

Het Natura 2000-beheerplan voor Eilandspolder is op 29 december 2016 in werking getreden. In 2021 is dit beheerplan geëvalueerd.

Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske

Het Natura 2000-beheerplan Ilperveld, Oostzanerveld, Twiske & Varkensland is op 29 december 2016 in werking getreden. In 2021 is dit beheerplan geëvalueerd.

Kennemerland-Zuid

Het beheerplan is vastgesteld door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland en Zuid-Holland en de ministers van Defensie en LNV. Het is daarmee definitief en is in werking getreden op 28 juni 2018. Op 16 oktober 2018 heeft Gedeputeerde Staten een tekstuele verduidelijking vastgesteld op bladzijde 42 over invasieve en ongewenste soorten.

Naardermeer

Gedeputeerde Staten stelden op 8 september 2020 het beheerplan vast. Het beheerplan ligt van 21 september tot en met 1 november 2020 ter inzage.

Noordhollands Duinreservaat

Het beheerplan is op 12 september 2017 vastgesteld door GS. Na vaststelling door het ministerie van I&W op 17 januari 2018 heeft het voor beroep ter inzage gelegen van 1 februari tot 14 maart 2018. Het beheerplan is nu in werking en onherroepelijk. Naar aanleiding van een reactie op de Nota van Antwoord is er een redactionele aanpassing doorgevoerd in paragraaf 4.2 op bladzijde 93 onder het kopje Naaldbos verwijderen.

Oostelijke Vechtplassen

Het Natura 2000-beheerplan lag van 21 maart tot en met 1 mei 2022 ter inzage. In mei en juni worden de ontvangen zienswijzen beoordeeld en verwerkt in een Nota van beantwoording. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland en Utrecht stellen het beheerplan medio juli vast.

Polder Westzaan

Het Natura 2000- beheerplan Polder Westzaan is op 29 december 2016 in werking getreden. In 2021 is dit beheerplan geëvalueerd.

Polder Zeevang

Voor de polder Zeevang is het Natura 2000-beheerplan op 26 oktober 2021 door Gedeputeerde Staten vastgesteld.

Schoorlse duinen

Het Natura 2000-beheerplan voor de Schoorlse Duinen is op 1 februari 2017 in werking getreden.

Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder

Het Natura 2000-beheerplan Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder is op 29 december 2016 in werking getreden. In 2021 is dit beheerplan geëvalueerd.

Zwanenwater & Pettemerduinen

Het beheerplan is op 23 januari 2018 vastgesteld door Gedeputeerde Staten. Na vaststelling door het ministerie van Defensie op 2 maart en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op 9 maart 2018 heeft het voor beroep ter inzage gelegen van 22 maart tot 10 mei 2018.

Het beheerplan is nu in werking en onherroepelijk.

Noordzeekustzone, Waddenzee en IJsselmeergebied

Voor het IJsselmeer, Markermeer-IJmeer en Eemmeer & Gooimeer Zuidoever zijn de beheerplannen in werking getreden.

Uitgelicht