Natura 2000-beheerplannen

In Noord-Holland zijn 19 gebieden aangewezen als Natura 2000-gebied. Op deze pagina leest u meer over de beheerplannen van deze gebieden.

Op dit moment werkt de provincie aan de beheerplannen van het Naardermeer en de Oostelijke Vechtplassen. Gedeputeerde Staten stellen naar verwachting in 2020 het definitieve beheerplan voor het Naardermeer vast en het ontwerp-beheerplan van de Oostelijke Vechtplassen.

Voor 14 gebieden heeft provincie Noord-Holland het bevoegd gezag:

Voor de overige 5 gebieden heeft het rijk het bevoegd gezag:

Wat is een beheerplan?

Een beheerplan werkt de Natura2000-doelen uit het Aanwijzingsbesluit uit. Het aanwijzingsbesluit staat op www.natura2000.nl bij elk gebied. Het beheerplan bevat een beschrijving van de natuur in het gebied. Het beschrijft de maatregelen die nodig zijn om dieren, planten en hun leefgebieden te beschermen. Het maakt ook duidelijk welke activiteiten zonder meer zijn toegestaan, welke activiteiten onder voorwaarden zijn toegestaan en voor welke activiteiten een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming nodig is. Criterium is dat de activiteiten de beschermde natuur niet in gevaar brengen (zie: Wet natuurbescherming).

Een beheerplan komt tot stand in overleg met belanghebbenden uit de omgeving, zoals (agrarische) ondernemers, gemeenten en natuur-, recreatie- en waterbeheerders. De provincie weegt alle belangen af. Het natuurbelang is doorslaggevend, maar de provincie kijkt nadrukkelijk ook naar de gevolgen en mogelijkheden voor andere belangen, zoals landbouw, bedrijven en recreatie.

Beheerplannen Natura 2000-gebieden
 

Abtskolk & De Putten

Voor Abtskolk & De Putten is het Natura 2000-beheerplan op 17 februari 2015 vastgesteld. Op 2 februari 2021 is dit beheerplan met 6 jaar verlengd.

Duinen Den Helder-Callantsoog

Het beheerplan is op 23 januari 2018 vastgesteld door Gedeputeerde Staten. Na vaststelling door het ministerie van Defensie op 2 maart en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op 9 maart 2018 heeft het voor beroep ter inzage gelegen van 22 maart tot 10 mei 2018.

Het beheerplan is nu in werking.

Duinen & Lage Land Texel

Het Natura 2000 ontwerp-beheerplan Duinen & Lage Land Texel is op 1 december 2015 vastgesteld.

Eilandspolder

Het Natura 2000-beheerplan voor Eilandspolder is op 29 december 2016 in werking getreden.

Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske

Het Natura 2000-beheerplan Ilperveld, Oostzanerveld, Twiske & Varkensland is op 29 december 2016 in werking getreden

Kennemerland-Zuid

Het beheerplan is vastgesteld door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland en Zuid-Holland en de ministers van Defensie en LNV. Het is daarmee definitief en is in werking getreden op 28 juni 2018. Op 16 oktober 2018 heeft Gedeputeerde Staten een tekstuele verduidelijking vastgesteld op bladzijde 42 over invasieve en ongewenste soorten.

Naardermeer

Gedeputeerde Staten stelden op 8 september 2020 het beheerplan vast. Het beheerplan ligt van 21 september tot en met 1 november 2020 ter inzage.
 

Noordhollands Duinreservaat

Het beheerplan is op 12 september 2017 vastgesteld door GS. Na vaststelling door het ministerie van I&W op 17 januari 2018 heeft het voor beroep ter inzage gelegen van 1 februari tot 14 maart 2018. Het beheerplan is nu in werking en onherroepelijk. Naar aanleiding van een reactie op de Nota van Antwoord is er een redactionele aanpassing doorgevoerd in paragraaf 4.2 op bladzijde 93 onder het kopje Naaldbos verwijderen.

Oostelijke Vechtplassen

Gedeputeerde Staten stellen in 2021 het ontwerp-beheerplan vast. 

Polder Westzaan

Het Natura 2000- beheerplan Polder Westzaan is op 29 december 2016 in werking getreden.

Polder Zeevang

Voor de polder Zeevang is het Natura 2000-beheerplan op 9 juli 2013 vastgesteld. Op 5 november 2019 is dit plan met 2 jaar verlengd.

Schoorlse duinen

Het Natura 2000-beheerplan voor de Schoorlse Duinen is op 1 februari 2017 in werking getreden.

Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder

Het Natura 2000-beheerplan Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder is op 29 december 2016 in werking getreden.

Zwanenwater & Pettemerduinen

Het beheerplan is op 23 januari 2018 vastgesteld door Gedeputeerde Staten. Na vaststelling door het ministerie van Defensie op 2 maart en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op 9 maart 2018 heeft het voor beroep ter inzage gelegen van 22 maart tot 10 mei 2018.

Het beheerplan is nu in werking en onherroepelijk.

Noordzeekustzone, Waddenzee en IJsselmeergebied

Voor het IJsselmeer, Markermeer-IJmeer en Eemmeer & Gooimeer Zuidoever zijn de beheerplannen in werking getreden.

Uitgelicht