Natura 2000-beheerplannen

Voor elk Natura 2000-gebied worden er beheerplannen gemaakt. Deze plannen worden vastgesteld door Gedeputeerde Staten.

Wat is een beheerplan?

Een beheerplan werkt de Natura 2000-doelen uit het Aanwijzingsbesluit uit. Het aanwijzingsbesluit staat op www.natura2000.nl bij elk gebied. Het beheerplan bevat een beschrijving van de natuur in het gebied. Het beschrijft de maatregelen die nodig zijn om dieren, planten en hun leefgebieden te beschermen. Het maakt ook duidelijk welke activiteiten zonder meer zijn toegestaan, welke activiteiten onder voorwaarden zijn toegestaan en voor welke activiteiten een vergunning op grond van de Omgevingswet nodig is. Criterium is dat de activiteiten de beschermde natuur niet in gevaar brengen (zie: Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn).

Een beheerplan komt tot stand in overleg met belanghebbenden uit de omgeving, zoals (agrarische) ondernemers, gemeenten en natuur-, recreatie- en waterbeheerders. De provincie weegt alle belangen af. Het natuurbelang is doorslaggevend, maar de provincie kijkt nadrukkelijk ook naar de gevolgen en mogelijkheden voor andere belangen, zoals landbouw, bedrijven en recreatie.

Voor 14 gebieden heeft provincie Noord-Holland het bevoegd gezag:

Voor de overige 5 gebieden heeft het rijk het bevoegd gezag:

Beheerplannen Natura 2000-gebieden
 

Abtskolk & De Putten

Het Natura 2000-beheerplan voor Abtskolk & De Putten is op 17 februari 2015 vastgesteld. Op 2 februari 2021 besloten Gedeputeerde Staten tot een verlenging van de looptijd met 6 jaar. Dit plan is geldig tot en met 29 april 2027.

Duinen Den Helder-Callantsoog

Het Natura 2000-beheerplan voor Duinen Den Helder-Callantsoog trad op 21 maart 2018 in werking. In 2023 is dit beheerplan geëvalueerd. Dit resulteerde in een rapport. Op 17 oktober 2023 besloten Gedeputeerde Staten tot een verlenging van de looptijd met 6 jaar. Dit plan is geldig tot en met 23 maart 2030.

Duinen & Lage Land Texel

Het Natura 2000-beheerplan voor Duinen & Lage Land Texel trad op 14 december 2016 in werking. In 2021 is dit beheerplan geëvalueerd. Dit resulteerde in een uitgebreid rapport en een brochure. Op 8 maart 2022 besloten Gedeputeerde Staten tot een verlenging van de looptijd met 6 jaar. Dit plan is geldig tot en met 13 december 2028.

Eilandspolder

Het Natura 2000-beheerplan voor Eilandspolder trad op 21 september 2023 in werking. Het ontwerp-beheerplan lag vanaf 16 maart 2023 zes weken ter inzage. De ontvangen zienswijzen zijn beoordeeld en verwerkt in een Nota van Antwoord. Het vorige beheerplan is in 2021 geëvalueerd. Het rapport van de evaluatie vormde de basis voor het huidige beheerplan. Dit plan is geldig tot en met 20 september 2029.

Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske

Het Natura 2000-beheerplan voor Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske trad op 21 september 2023 in werking. Het ontwerp-beheerplan lag vanaf 16 maart 2023 zes weken ter inzage. De ontvangen zienswijzen zijn beoordeeld en verwerkt in een Nota van Antwoord. Het vorige beheerplan is in 2021 geëvalueerd. Het rapport van de evaluatie vormde de basis voor het huidige beheerplan. Dit plan is geldig tot en met 20 september 2029.

Kennemerland-Zuid

Het Natura 2000-beheerplan voor Kennemerland-Zuid trad op 28 juni 2018 in werking. Op 16 oktober 2018 stelden Gedeputeerde Staten een tekstuele verduidelijking vast op bladzijde 42 over invasieve en ongewenste soorten. In 2023 is dit beheerplan geëvalueerd. Dit resulteerde in een rapport. Op 17 oktober 2023 besloten Gedeputeerde Staten tot een verlenging van de looptijd met 6 jaar. Dit plan is geldig tot en met 27 juni 2030.

Naardermeer

Het Natura 2000-beheerplan voor Naardermeer trad op 16 september 2020 in werking. Het beheerplan lag van 21 september tot en met 1 november 2020 ter inzage. 

Noordhollands Duinreservaat

Het Natura 2000-beheerplan voor Noordhollands Duinreservaat trad op 1 februari 2018 in werking. Het beheerplan lag van 1 februari tot 14 maart 2018 ter inzage voor beroep. Naar aanleiding van een reactie op de Nota van Antwoord is er een redactionele aanpassing doorgevoerd in paragraaf 4.2 op bladzijde 93, onder het kopje ‘Naaldbos verwijderen’. In 2023 is dit beheerplan geëvalueerd. Dit resulteerde in een rapport. Op 17 oktober 2023 besloten Gedeputeerde Staten tot een verlenging van de looptijd met 6 jaar. Dit plan is geldig tot en met 31 januari 2030.

Oostelijke Vechtplassen

Het Natura 2000-beheerplan voor Oostelijke Vechtplassen trad op 1 november 2022 in werking. Het beheerplan lag van 21 maart tot en met 1 mei 2022 ter inzage. De ontvangen zienswijzen zijn beoordeeld en verwerkt in een Nota van Antwoord.

Polder Westzaan

Het Natura 2000-beheerplan voor Polder Westzaan trad op 21 september 2023 in werking. Het ontwerp-beheerplan lag vanaf 16 maart 2023 zes weken ter inzage. De ontvangen zienswijzen zijn beoordeeld en verwerkt in een Nota van Antwoord. Het vorige beheerplan is in 2021 geëvalueerd. Het rapport van de evaluatie vormde de basis voor het huidige beheerplan. Dit plan is geldig tot en met 20 september 2029.

Polder Zeevang

Het Natura 2000-beheerplan voor Polder Zeevang trad op 5 november 2021 in werking. Dit plan is geldig tot en met 4 november 2027.

Schoorlse duinen

Het Natura 2000-beheerplan voor Schoorlse Duinen trad op 1 februari 2017 in werking. Op 27 september 2022 besloten Gedeputeerde Staten tot een verlenging van de looptijd met 6 jaar. Het streven is om een nieuw beheerplan vast te stellen vóór het einde van 2024.

Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder

Het Natura 2000-beheerplan voor Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder trad op 21 september 2023 in werking. Het ontwerp-beheerplan lag vanaf 16 maart 2023 zes weken ter inzage. De ontvangen zienswijzen zijn beoordeeld en verwerkt in een Nota van Antwoord.
Het vorige beheerplan is in 2021 geëvalueerd. Het rapport van de evaluatie vormde de basis voor het huidige beheerplan. Dit plan is geldig tot en met 20 september 2029.

Zwanenwater & Pettemerduinen

Het Natura 2000-beheerplan voor Zwanenwater & Pettemerduinen trad op 21 maart 2018 in werking. In 2023 is dit beheerplan geëvalueerd. Dit resulteerde in een rapport. Op 17 oktober 2023 besloten Gedeputeerde Staten tot een verlenging van de looptijd met 6 jaar. Dit plan is geldig tot en met 23 maart 2030.

Noordzeekustzone, Waddenzee en IJsselmeergebied

De Natura 2000-beheerplannen voor het IJsselmeer, Markermeer-IJmeer en Eemmeer & Gooimeer Zuidoever zijn in werking getreden.