Nieuws

 • Gefladder en gedartel in de Vechtplassen

  (24 februari 2021) Goed nieuws uit de Vechtplassen. Want omdat daar de natuur een handje is geholpen zijn er weer zeldzame vlinders en libellen gespot.
 • Definitief Ontwerp voor Voltooiing Groene Schakel klaar

  (23 februari 2021) Het Definitief Ontwerp met daarin de nieuwe inrichting voor Anna’s Hoeve en Monnikenberg in Hilversum, is klaar.
 • Provincie wijzigt vergoeding voor schade door ganzen

  (18 februari 2021) De provincie Noord-Holland verlaagt de uitkeringen voor schade die ganzen aan gewassen toebrengen van 95% naar 80%. De wijziging gaat vanaf 1 mei in. Boeren met een bedrijf in een beschermd Natura 2000-gebied krijgen nog wel een volledige vergoeding, omdat zij geen ganzen mogen verjagen.
 • Provincie komt met voorstel opvolger subsidie Agrarisch Natuurbeheer

  (12 februari 2021) De provincie presenteert in de loop van dit jaar een nieuwe regeling voor Duurzaam Agrarisch Natuurbeheer. Dit wordt de opvolger van de subsidie voor agrarisch natuurbeheer waar boeren in het Natuurnetwerk Nederland nog tot eind 2022 gebruik van kunnen maken. De provincie hoopt hiermee boeren en het Natuurnetwerk een toekomst te geven.
 • Waterbuffels gaan natuur ontwikkelen in de Diemerscheg

  (10 februari 2021) In de Diemerscheg start dit voorjaar een pilot met begrazing door waterbuffels in het deel Waterlandtak-West nabij Muiden.
 • Gebiedstafel Zuid-Kennemerland van start

  (09 februari 2021) De natuur van Zuid-Kennemerland heeft grote invloed op het wonen, het toerisme en de economie in de provincie. Maar de natuur is ook van groot belang voor onze gezondheid en een buffer bij alle klimaatveranderingen. Om die natuur voor de toekomst veilig te stellen, start dit voorjaar een gebiedstafel voor Zuid-Kennemerland.
 • Abtskolk en De Putten: goed leefgebied voor wintervogels

  (04 februari 2021) In de graslanden van het Natura 2000-gebied Abtskolk en De Putten vinden de dwerggans, kolgans, grauwe gans en smient (wintervogels) rust en voedsel in de wintermaanden. Uit een evaluatie die de provincie liet uitvoeren blijkt dat het gebied van voldoende kwaliteit is voor de vogels.
 • Aanleg fietspad Wierdijk in gemeente Hollands Kroon van start

  (03 februari 2021) Met het plaatsen van het bouwbord heeft provincie Noord-Holland het startsein gegeven voor de werkzaamheden aan het fietspad Wierdijk in Hippolytushoef, gemeente Hollands Kroon. Aannemer Gebr. Beentjes GWW is van start gegaan met het bouwproject.


 • Betrekken bij Groenfonds vanaf 1 februari open voor groene initiatieven

  (01 februari 2021) In 2021 stelt de provincie Noord-Holland opnieuw € 101.500 beschikbaar voor groene projecten.
 • Noord-Hollandse aanpak stikstof

  (28 januari 2021) Met het voorlopig vaststellen van de Noord-Hollandse stikstofaanpak wil de provincie Noord-Holland nu ook het zogenoemde extern salderen en verleasen voor veehouderijbedrijven per 1 april 2021 openstellen.
 • Ruimte voor open duin in de Schoorlse Duinen

  (26 januari 2021) De kap van het Dr. Van Steijnbos in de Schoorlse Duinen is klaar. Vanaf donderdag 28 januari zijn alle paden weer open voor het publiek.
 • Noord-Holland geeft Natuurnetwerk kwaliteitsimpuls

  (22 januari 2021) Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) heeft er zo’n 150 hectare kansrijke natuur bij.
 • Aangenomen stikstofwet noodzakelijke stap voorwaarts

  (18 december 2020) Noord-Holland en de 11 andere provincies spreken hun steun uit voor de nieuwe ‘stikstofwet’ van minister Schouten. “Deze wet geeft alle betrokken partijen richting en de duidelijkheid die dringend nodig is”, stelt gedeputeerde Esther Rommel.
 • Nog 14 dagen voor aanvraag subsidie natuur- en landschapsbeheer

  (18 december 2020) Tot en met 31 december kunt u subsidie aanvragen voor natuur- en landschapsbeheer (SVNL-N). De subsidie helpt om de waardevolle natuur- en cultuurlandschappen in de provincie te behouden en ontwikkelen. Welke natuur in aanmerking komt, staat in het Natuurbeheerplan 2021.
 • 2020 ook een slecht jaar voor de grutto

  (17 december 2020) Met de graspieper, slobeend en gele kwikstaart gaat het in Noord-Holland sinds 2006 steeds beter. Helaas kan dat niet worden gezegd van de grutto, kievit en scholekster, de zogenoemde steltlopers onder de weidevogels, die sinds 1990 in aantal afnemen.
 • Grote investering in Noord-Hollandse biodiversiteit

  (17 december 2020) Noord-Holland gaat volop inzetten op de groei van de biodiversiteit. De provincie gaat dat doen door onder meer natuurgebieden te versterken, biodiversiteit in steden en dorpen te laten toenemen, maar ook in het landelijke en agrarisch gebied. Hiervoor is in het coalitieakkoord ‘Duurzaam Doorpakken!’ 8 miljoen euro beschikbaar gesteld.
 • Noord-Holland stelt bossenstrategie vast

  (11 december 2020) Samen met het Rijk en de 11 andere provincies heeft Noord-Holland de bossenstrategie vastgesteld.
 • Akkoord over besteding € 3 miljard voor sterke natuur

  (08 december 2020) De provincie Noord-Holland heeft samen met het Rijk en de 11 andere provincies een akkoord bereikt over de besteding van bijna € 3 miljard voor natuurherstel en -ontwikkeling in de komende 10 jaar.
 • Provincie verlengt subsidies voor agrarisch natuurbeheer tot eind 2022

  (04 december 2020) De provincie Noord-Holland verlengt de subsidiemogelijkheid voor agrarisch natuurbeheer in het Natuurnetwerk Nederland tot eind 2022.
 • Ook in 2021 weer subsidie voor Groene Uitweg

  (03 december 2020) Ook volgend jaar stelt de provincie Noord-Holland weer subsidie beschikbaar voor de Groene Uitweg. Dit is het gebied dat grenst aan Weesp en Naarden en tussen Muiderberg en Loenen aan de Vecht ligt.
 • Nieuwe rietlanden in omgeving Alkmaar van enorme natuurwaarde

  (26 november 2020) De provincie Noord-Holland heeft het project dit najaar opgeleverd
 • Ruim 4 miljoen voor verduurzamen havens Noord-Holland

  (23 november 2020) Provincie Noord-Holland helpt de zeehavens van het Noordzeekanaalgebied en Den Helder te verduurzamen door 4,2 miljoen euro subsidie beschikbaar te stellen.
 • Eerste stap gezet naar registratie stikstof

  (18 november 2020) De provincies hebben een regionaal stikstofregistratiesysteem ingesteld. Deze ‘stikstofbank’ is bedoeld om op termijn stikstofuitstoot te registreren en uit te geven.
 • 400 jaar oude gedenksteen gerenoveerd in Waalenburg op Texel

  (12 november 2020) In het voorjaar van 1983 werd in Waalenburg een eeuwenoude natuursteen ontdekt bij het ploegen. De steen kreeg 20 jaar later een plek op de Waal en Burgerdijk. De provincie Noord-Holland heeft de steen - die ondertussen overwoekerd was - nu laten schoonmaken, geplaatst in een nieuwe bestrating en het informatiebord gerenoveerd.
 • Veel animo voor natuursubsidie

  (12 november 2020) Noord-Holland keert dit jaar 2 keer zoveel subsidie uit aan ondernemers en inwoners die eigen grond willen omvormen tot natuur. Het gaat om maximaal 6,7 miljoen euro en 17 projecten in onder andere Oostzanerveld en de Zandpolder. Zo wordt 70 hectare gerealiseerd van het Natuurnetwerk Nederland. De provincie wil dit netwerk in 2027 afronden.
 • Doe zaterdag 7 november mee aan #natuurinjetuin

  (06 november 2020) Gedeputeerde Esther Rommel (Natuur en Landschap) bedankt 'groene' vrijwilligers in een videoboodschap.
 • Meer biodiversiteit in natuurverbinding kanaal Omval-Kolhorn

  (04 november 2020) In het water nabij natuurvriendelijke oevers komt aantoonbaar meer biodiversiteit voor, zo blijkt uit onderzoek van Naturalis/BioMon.
 • Sneller starten met bouwen kan met stikstofvrije woningbouw

  (03 november 2020) Woningbouwprojecten die last hebben van de stikstofcrisis kunnen sneller starten als zij de juiste maatregelen nemen.
 • Houtrakpolder bij Noordzeekanaal geopend

  (03 november 2020) Naast de Amsterdamse haven en het Noordzeekanaal is een nieuw natuurgebied ingericht.
 • Oog voor overstekende dieren

  (29 oktober 2020) Onder, over en langs provinciale wegen liggen in Noord-Holland meer dan 130 soorten doorgangen voor dieren. Ecoducten over provinciale wegen en snelwegen zijn niet te missen, maar onder deze wegen ligt een heel routenetwerk voor padden, ringslangen, otters en vele andere kleine (zoog)dieren.
 • Speciale ‘glijbaan’ voor vissen in Natuurgebied Waalenburg, Texel

  (26 oktober 2020) Vissen als de driedoornige stekelbaars en paling komen graag naar de zoetere wateren van Noord-Holland, om zich voort te planten of volwassen te worden.
 • Faunabeheerplan damhert goedgekeurd

  (21 oktober 2020) De provincie Noord-Holland is akkoord met het faunabeheerplan damherten in het Noord- en Zuid-Hollandse duingebied 2020-2026.
 • Schapenboerderij zorgt voor minder stikstof

  (19 oktober 2020) Met een nieuwe Stikstofwet wil landbouwminister Carola Schouten regelen dat de stikstofuitstoot de komende 10 jaar met 26 procent omlaag gaat.
 • Pilot Natuurnetwerk Nederland verlengd

  (09 oktober 2020) De pilot van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) over de toekomst van duurzaam agrarisch natuurbeheer in Noord-Holland wordt verlengd tot eind 2021.
 • Startschot themajaar Ode aan het Landschap 2021

  (09 oktober 2020) Het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC) heeft 2021 uitgeroepen tot het themajaar Ode aan het Landschap. De provincie doet hieraan mee.
 • Provincie versterkt Noord-Hollandse natuur met 55 projecten

  (02 oktober 2020) De provincie voert de komende jaren zo’n 55 natuurprojecten uit voor herstel en versterking van het Natuurnetwerk Nederland (NNN).
 • Kattenactie moet bedreigde dieren op Texel beter beschermen

  (02 oktober 2020) Texel pakt dit weekend de overlast van zwerfkatten in natuurgebieden aan. Ze vormen een steeds grotere bedreiging voor beschermde diersoorten zoals de noordse woelmuis, tapuit en grutto.
 • 500 hectare provinciale grond wordt natuur

  (01 oktober 2020) Om de afronding van het Natuurnetwerk Nederland een extra zet te geven, heeft de provincie Noord-Holland de eigen gronden onder de loep genomen. Voor 500 hectare van deze gronden voert vanaf nu de natuur de boventoon.
 • Provincie maakt werk van natuur

  (30 september 2020) Noord-Holland gaat vol inzetten op het afronden van het Natuurnetwerk Nederland in 2027. Daardoor verbetert de biodiversiteit in de provincie, omdat dieren een groter leefgebied krijgen en planten zich verder kunnen verspreiden.
 • Meer natuur- en kenniskracht voor gezonde leefomgeving

  (25 september 2020) Gedeputeerde Esther Rommel ondertekende vrijdag namens de provincie Noord-Holland de belofte van Alles is Gezondheid.
 • Duurzamere oevers met 80% milieuwinst in Noord-Holland

  (25 september 2020) Duurzaam, natuurvriendelijk en met 80% minder milieukosten. Dat is hoe de provincie Noord-Holland toekomstige oeverprojecten wil aanpakken.
 • ’t Meertje Schoorl winnaar Gouden Roerdomp

  (21 september 2020) De winnaar van de Gouden Roerdomp 2020 is ’t Meertje in Schoorl-Oost van initiatiefnemer Arno de Lange.
 • Meer subsidie voor agrarisch waterbeheer

  (18 september 2020) Er komt meer subsidie voor agrarisch waterbeheer. Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en Hoogheemraadschap van Rijnland stellen hiervoor extra geld beschikbaar. Samen met de cofinanciering van de Europese Unie is er voor de periode 2021 en 2025 jaarlijks € 130.000,- meer subsidie.
 • Doe ook mee aan de Week van het Groene Kapitaal

  (16 september 2020) De fabriek van het groene dooimiddel Grass2Grit bezoeken? Of meer te weten komen over natuurinclusief bouwen?
 • Waalenburg 1 jaar later: eerste resultaten in natuur zichtbaar

  (14 september 2020) Zilte schijnpurrie, zeeaster en zwermen kievieten en smienten: ook in het najaar valt in natuurgebied Waalenburg veel bijzonders te zien. De ingrijpende werkzaamheden om de natuur terug te brengen naar de oorspronkelijke vorm zijn nu 1 jaar afgerond en de resultaten zijn zichtbaar.
 • Betere leefomgeving voor de grote karekiet rond het Naardermeer

  (10 september 2020) De komende 6 jaar worden er natuurherstelmaatregelen genomen in het natuurgebied Naardermeer.
 • Werkzaamheden in Waterlandtak-West (natuurproject Diemerscheg) nabij Muiden

  (02 september 2020) In de Waterlandtak-West nabij Muiden beginnen op 14 september 2020 werkzaamheden aan hekken. De werkzaamheden horen bij het natuurontwikkelingsproject Diemerscheg van de provincie Noord-Holland.
 • Spectaculaire groene natuur door Kust op Kracht

  (19 augustus 2020) De versterking van de kust tussen Petten en Camperduin leidt tot een forse verbetering van de natuur.
 • Veenmosorchis terug in het Naardermeer

  (30 juli 2020) Na 30 jaar afwezigheid is de zeer zeldzame veenmosorchis teruggevonden in natuurgebied het Naardermeer.
 • Vrijwilliger Bert zet Texelse kolken op de kaart

  (13 juli 2020) Met een subsidiebijdrage van de provincie op zak gaan dit jaar 36 vrijwilligersprojecten van start om Noord-Holland nog groener te maken. Wie zijn deze vrijwilligers, wat gaan ze doen en hoe gaan ze in deze coronatijd te werk? Deel 4 in de serie: Bert de Boer, vrijwilliger bij IVN Texel.
 • Meer biodiversiteit in bermen

  (10 juli 2020) De provincie Noord-Holland beheert kilometers aan bermen langs haar wegen en vaarwegen. Dat biedt kansen om de biodiversiteit in Noord-Holland te versterken.
 • Noord-Holland doet eerste stikstofaankoop

  (09 juli 2020) Door de aankoop van gronden bij een melkveehouderij en driekwart van de bijbehorende stikstofvergunning in Burgerbrug, haalt de provincie Noord-Holland een deel stikstofneerslag weg bij de Schoorlse Duinen.
 • “Het bos en de bermen mogen best een beetje verwilderen”

  (06 juli 2020) Met een subsidiebijdrage van de provincie op zak gaan dit jaar 36 vrijwilligersprojecten van start om Noord-Holland nog groener te maken. Wie zijn deze vrijwilligers, wat gaan ze doen en hoe gaan ze in deze coronatijd te werk? Deel 3 in de serie: Thijn Westermann, vrijwilliger bij Stichting Groen Muiderberg.
 • Cees Loggen nieuwe voorzitter Waddenfonds

  (03 juli 2020) De Noord-Hollandse gedeputeerde Cees Loggen is benoemd tot voorzitter van het Waddenfonds. Loggen volgt de Groninger gedeputeerde Henk Staghouwer op, die sinds 2016 het voorzitterschap vervulde.
 • Vrijwilligers lokken de heldhaftige visdief terug naar Noord-Holland

  (30 juni 2020) Met een subsidiebijdrage van de provincie op zak gaan dit jaar 36 vrijwilligersprojecten van start om Noord-Holland nog groener te maken. Wie zijn deze vrijwilligers, wat gaan ze doen en hoe gaan ze in deze coronatijd te werk? Deel 2 in de serie: Willem Overweg, vrijwilliger en veldcoördinator bij de Vereniging Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Water, Land & Dijken. 
 • Provincie stelt subsidie beschikbaar voor opruimen drugsafval

  (24 juni 2020) De provincie Noord-Holland stelt € 37.350,- subsidie beschikbaar om gedumpt drugsafval op te ruimen.
 • Enthousiaste vrijwilligers maken Noord-Holland groener

  (22 juni 2020) Met een subsidiebijdrage van de provincie op zak gaan dit jaar 36 vrijwilligersprojecten van start om Noord-Holland nog groener te maken. Wie zijn deze vrijwilligers, wat gaan ze doen en hoe gaan ze in deze coronatijd te werk? Deel 1 in de serie: Els de Vos, vrijwilliger bij Natuur je beste buur.
 • Groene initiatieven in Noord-Holland gezocht

  (10 juni 2020) Netwerkplatform Groen Kapitaal is op zoek naar groene initiatieven die de biodiversiteit in Noord-Holland vergroten.
 • Insectentelling met camera voor tweede jaar in Noord-Holland

  (08 juni 2020) Na een succesvolle start in 2019, plaatst onderzoeksconsortium Diopsis ook dit jaar automatische insectencamera’s op verschillende plekken in Noord-Holland.
 • Provincie voert wijzigingen ganzenbeleid in

  (05 juni 2020) De provincie Noord-Holland gaat het ganzenbeleid wijzigen. Na overleg met boeren- en natuurorganisaties en de jagersvereniging is besloten een aantal belemmeringen in het beheren van ganzen weg te nemen. Daarnaast neemt de schadevergoeding voor landbouwschade door ganzen vanaf maart 2021 af.
 • 1 miljoen euro voor meer biodiversiteit langs Noord-Hollandse kanalen

  (05 juni 2020) Het is niet alleen mooi wandelen of fietsen langs oevers met bloeiende planten en rijke rietkragen: ze hebben ook een belangrijke functie voor de planten en dieren die er leven. De provincie Noord-Holland reserveert daarom 1 miljoen euro voor nieuwe initiatieven.
 • Eerste indicatie voor extra bos in Noord-Holland

  (05 juni 2020) In Noord-Hollandse gebieden binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN) kan maximaal 360 hectare bos worden aangeplant.
 • Nieuw akkoord over zeehondenopvang

  (03 juni 2020) De zeehondenopvang wordt met de inzet van zeehondenwachters geprofessionaliseerd en zeehonden worden alleen nog onder bepaalde voorwaarden opgevangen.
 • Keukentafelgesprekken natuurbeheer van start

  (02 juni 2020) De provincie Noord-Holland heeft agrariërs in de Mijzenpolder en de Eilandspolder uitgenodigd aan de keukentafel te komen praten. Onderwerp is het wegvallen van de subsidie voor natuurbeheer binnen het Natuurnetwerk Nederland.
 • Provincie verbiedt gebruik glyfosaat

  (27 mei 2020) Agrarische pachters die grond van de provincie Noord-Holland pachten, mogen het omstreden gewasbeschermingsmiddel glyfosaat, voornamelijk bekend onder de merknaam Roundup, niet meer op provinciegrond gebruiken.
 • Provincie start met maken van aaneengesloten natuurgebied in Waterland Oost

  (27 mei 2020) Waterland Oost is een bijzonder gebied. Hier wonen en werken al eeuwenlang mensen in een veenlandschap met kwetsbare flora en fauna.
 • Snelheidsverlaging voor minder stikstof in natuur op 5 provinciale wegen kansrijk

  (27 mei 2020) Op 5 stukken van provinciale wegen waar nu 100, 80 of 70 kilometer per uur wordt gereden lijkt het zinvol en haalbaar de snelheid te verlagen, waardoor het verkeer minder stikstof uitstoot op nabijgelegen kwetsbare natuurgebieden.
 • Noord-Hollandse natuur- en recreatiegebieden: houd rekening met de natuur

  (20 mei 2020) Noord-Holland is prachtig om te ontdekken. Zeker in coronatijd zoeken meer en meer mensen de natuur dichtbij op. Daar mag iedereen van genieten. De provincie Noord-Holland en de natuur- en recreatiegebieden vragen bezoekers wel daarbij de spelregels in de natuur na te leven. Met respect voor elkaar èn de natuur houden we dit mooi voor mens, plant en dier.
 • Recordaantal aanvragen voor Betrekken bij Groen Fonds

  (19 mei 2020) Mensen betrekken bij de natuur is het belangrijkste doel van het Betrekken bij Groen Fonds. De provincie Noord-Holland kent met dit fonds € 102.000 toe aan groene projecten.
 • Blog Esther Rommel: Boerendochter met een uitdaging

  (16 april 2020) Bijna alles begint voor mij op de boerderij. Mijn jeugd, mijn herinneringen, mijn politieke ambities, mijn trots voor agrariërs en mijn liefde voor de natuur.
 • Noord-Holland pakt door met afronden Natuurnetwerk

  (09 april 2020) Noord-Holland gaat strakker sturen bij het afronden van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Het netwerk bestaat uit natuurgebieden en verbindende natuurstroken, bermen en watergangen in de provincie. Door een sterkere regie, verbeteren van bestaande plannen en het opstarten van nieuwe projecten wordt het natuurnetwerk in 2027 afgerond.
 • Provincie aan de slag met actieplan weidevogels

  (09 april 2020) De populatie weidevogels in Noord-Holland neemt al decennialang af. Om deze afname te stoppen heeft de provincie een 10-stappenplan opgesteld: het actieplan weidevogels.
 • Natuurvergunning voor biomassacentrale Diemen

  (08 april 2020) Energiebedrijf Vattenfall krijgt een natuurvergunning om in Diemen 2 aardgascentrales en een hulpwarmtecentrale deels te laten vervangen door een biomassacentrale.
 • Enquête moerasvogels: wat heeft uw voorkeur?

  (01 april 2020) U kunt nu meedoen aan een online enquête over moerasvogels. Deze gaat over de vraag hoe we het leefgebied voor moerasvogels in het Oostelijke Vechtplassengebied kunnen verbeteren.
 • Regionale aanpak stikstof

  (31 maart 2020) De provincie Noord-Holland gaat regiogewijs aan de slag met het terugdringen van stikstof voor versterking van de natuur.
 • Woningbouwprojecten weer van start

  (23 maart 2020) In Noord-Holland kunnen bouwers vanaf 24 maart 2020 weer vergunningen aanvragen voor woningbouwprojecten die stikstofneerslag veroorzaken.
 • Groenere schoolpleinen voor Noord-Holland

  (12 maart 2020) De provincie Noord-Holland gaat scholen op weg helpen naar een groener schoolplein. Door het organiseren van kennisbijeenkomsten, het meefinancieren van onderzoek naar de beste inrichting van een groen schoolplein en via het al bestaande Betrekken bij groen-fonds moet het voor scholen makkelijker worden om hun pleinen minder versteend te maken.
 • IJsvogels krijgen nieuwe broedplaats in Kennemerland

  (09 maart 2020) De provincie Noord-Holland en de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland hebben de handen ineengeslagen voor een nieuwe broedplaats voor de ijsvogel.
 • Markerwaardweg Medemblik (N240): biodiversiteit staat centraal!

  (09 maart 2020) De provincie voert samen met de gebiedsaannemer langs de Markerwaardweg (N240) een doordacht groenbeleid uit, waarin biodiversiteit centraal staat.
 • Noord-Holland draagt bij aan extra bos

  (05 maart 2020) De komende 10 jaar moet er in heel Nederland 37.000 hectare bomen bij komen. De provincie Noord-Holland werkt graag mee aan die ambitie en onderzoekt ook waar gekapte bomen gecompenseerd kunnen worden.
 • Aan de slag met terugdringen stikstof

  (05 maart 2020) De provincie Noord-Holland gaat regiogewijs aan de slag met het terugdringen van stikstof en daarmee met het lostrekken van de bouw. Eind maart wordt met belanghebbenden gesproken over het verminderen van stikstofneerslag op de natuur.

Uitgelicht