Voortgang infrastructurele projecten

(12 juni 2020)

Naast de natuurverbinding spelen er meer projecten. Hieronder een overzicht van de stand van zaken bij de infrastructurele projecten.

Voorrangsplein

De verkeerssituatie van de N525 wordt ter hoogte van restaurant La Place aangepast. Het doel is een voorrangsplein te realiseren op de kruising van de N525 Westerheide – Oude Postweg. Het besluit om een voorrangsplein te realiseren, is voortgekomen uit het LARGAS-wegontwerp in Hilversum.

Een voorrangsplein verbetert de doorstroming op de hoofdrichtingen ten opzichte van een verkeerslichtenkruispunt of een rotonde. Het doorgaande verkeer hoeft minder vaak te stoppen, dit betekent een verbeterde doorstroming voor het grootste aandeel van het verkeer en een verbetering van de luchtkwaliteit.

Op dit moment bereidt het projectteam Gooi & Vechtstreek samen met de gemeente Laren een bestemmingsplanprocedure voor die deze aanpassing mogelijk maakt. Over deze bestemmingsplanprocedure wordt een gezamenlijk artikel geschreven door gemeente Laren en provincie Noord-Holland. Dit artikel wordt geplaatst in een lokale krant en op zowel gemeentelijke website als projectwebsite van de provincie.

Fietstunneltje

In 2010 is aan de provinciale weg N525 (Hilversumseweg) ongeveer 75 meter ten zuiden van het kruispunt Westerheide - Oude Postweg (ter hoogte van La Place) een tunnel aangelegd. De tunnel is met name aangelegd voor (brom)fietsers en voetgangers die de N525 willen oversteken en wordt ook gebruikt als passage voor schapen en ruiters.

Niet iedereen gebruikt de tunnel om de N525 over te steken. De tunnel blijkt net iets te ver van het kruispunt te liggen, waardoor met name scholieren ter plaatse van het gelijkvloerse kruispunt met de Westerheide de N525 oversteken. Omdat er geen voorzieningen zijn voor het oversteken, is dit vanuit verkeersveiligheid ongewenst. Het doel van de aanleg van het voorrangsplein is deels om een veiliger oversteekplaats te realiseren.

Wat ook tot onveilige situaties leidt, is het ontwerp van de tunnel. De combinatie van een steile helling, een scherpe bocht en een glad oppervlak heeft in het begin tot meerdere ongevallen geleid. In overeenstemming met de toezegging van de vorige gedeputeerde Adnan Tekin doet de provincie momenteel onderzoek naar de mogelijkheden tot het strekken van de tunnel. Daarbij doet zich onder andere de uitdaging voor van het ter plaatse aanwezige aardkundig monument. Nieuwe inzichten hierover maken het strekken nu misschien wel mogelijk. Over de hierbij mogelijk te volgen procedure kan later dit jaar meer duidelijkheid worden gegeven.

Verkeersveiligheidsaanpassingen

Naar aanleiding van klachten over te hard rijden en onveiligheid is er eind 2019 op bestuurlijk niveau gesproken tussen gemeente Laren en Hilversum en provincie Noord-Holland over maatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren.

Een van de maatregelen die snel uitgevoerd kon worden ter verbetering van de veiligheid, is het aanbrengen van speciale markering ‘50 km/u’ op de weg. Om de snelheid beter te accentueren is inmiddels de markering aangebracht op twee locaties binnen de bebouwde kom in Laren ter hoogte van de toe- en afritten van de A1.

Binnenkort wordt ook de zichtbaarheid van de uitrit van Hilversumseweg 53/55/57 vergroot. De uitrit wordt extra geaccentueerd door het aanbrengen van witte RWS-banden en het plaatsen van bebording.

Uitgelicht