Over het project

De provincie wil een natuurverbinding bouwen over de Hilversumseweg (N525) tussen Zuiderheide en Westerheide in Laren. De natuurverbinding N525 is daarmee de laatste schakel in een netwerk van 6 natuurverbindingen in het Gooi.

Door deze natuurverbinding worden de bos- en heiderijke gebieden van het Gooi en de Utrechtse Heuvelrug verbonden met de laagveennatuur van de Vechtstreek. Dieren krijgen daarmee een groot aaneengesloten leefgebied waar zij makkelijker voedsel en soortgenoten vinden en waar hun overlevingskansen verbeteren.

Vergroting biodiversiteit

Een natuurverbinding bestaat uit een natuurbrug met stukjes land die aansluiten op de brug. Om een natuurbrug te laten functioneren is aansluiting nodig op het aanliggende bos- en heidegebied. Daarom wordt een aanlooproute van hei gemaakt in het bosgebied ten oosten van de natuurbrug. De natuurbrug en de aanlooproute samen worden natuurverbinding genoemd.

Via de natuurverbinding kunnen dieren van het ene heidegebied naar het andere gaan. Verschillende grote en kleine diersoorten profiteren van de natuurverbinding, zoals de hazelworm, boommarter, hagedissen, heideblauwtje, groene zandloopkever, edelhert, de boommarter, heidevlinder, ree en das.

Locatie

Alterra, een kennisinstituut voor de groene leefomgeving, heeft de gekeken naar wat de beste locatie is voor de natuurverbinding. Het gebied tussen paardenpensionstal de Schaapskooi en het terrein van drinkwaterpompstation Hilversumseweg van Vitens is als beste aangemerkt. De precieze ligging is nog niet bekend. Ook weten we nog niet exact hoe de natuurverbinding eruit komt te zien. Daarover besluit een klankbordgroep in samenwerking met het ontwerpbureau, de betrokken gebiedspartijen en de provincie.

Netwerk

De natuurbrug over de N525 vormt de laatste van een netwerk van 6 natuurverbindingen in het Gooische landschap. Bij het ontwerp van de verbinding bekijkt de klankbordgroep nauwkeurig hoe deze optimaal kan functioneren. De opgedane kennis bij de realisatie van de voorgaande natuurverbindingen wordt daarin meegenomen.

Bomenkap

Door de aanleg van de natuurbrug met aanlooproute is het vrijwel onvermijdelijk dat er bomen moeten worden weggehaald. Dit geldt vooral voor de rij met bomen en het aangrenzend bos langs de Larenseweg.

Omdat er nog geen ontwerp is voor de natuurverbinding, is nog niet bekend om hoeveel bomen het gaat. Het ontwerp wordt in samenwerking met een ontwerpbureau en de klankbordgroep gemaakt. De klankbordgroep maakt dan ook keuzes over de balans tussen bos en heide en welke bomen eventueel weggehaald moeten worden.

Deze bomen worden gecompenseerd. Ze kunnen bijvoorbeeld op een andere plek langs de Larenseweg of in het aangrenzende bos herplant worden. Of dat gebeurt, of dat er een andere vorm van compensatie gekozen wordt, hangt ook af van de mening van de klankbordgroep.

Kerngroep

Het project wordt aangestuurd door een kerngroep met vertegenwoordigers van de gemeente Laren, de gemeente Hilversum, Stichting Goois Natuurreservaat (GNR) en de provincie Noord-Holland.

De provincie is initiatiefnemer voor de natuurverbinding N525 en financiert deze. Zij is ook eigenaar en wegbeheerder van de N525. De gemeenten Hilversum en Laren vertegenwoordigen het waarborgen en het belang van de bereikbaarheid. Ook zorgen zij dat inwoners zo goed mogelijk bij het project worden betrokken zodat er draagvlak ontstaat. De gemeente Laren verleent de omgevingsvergunning. Het GNR is eigenaar en beheerder van de natuurgebieden naast de N525 en van de leeflaag op de natuurbrug.  

Programma Gooi en Vechtstreek 2016-2020

De natuurverbinding over de N525 is onderdeel van het programma Gooi en Vechtstreek 2016-2020. Met dit programma wil de provincie de samenwerking in de regio verder uitbouwen door gezamenlijk de natuur- en wateropgaven uit te voeren.

Uitgelicht