Over het project

De kwaliteit van de natuur in en rond het Naardermeer staat onder druk: het gebied dreigt te droog te worden.

Het project Schil Naardermeer draagt bij aan het behoud van dit belangrijke laagveenmoeras voor nu en in de toekomst. Door het aanleggen van natte rietlanden met veel waterriet, krijgen bijzondere vogels als de purperreiger meer plek om te broeden. Ook voor het publiek wordt het gebied aantrekkelijker gemaakt, bijvoorbeeld door de aanleg van een nieuw uitkijkpunt waar bezoekers een mooi uitzicht krijgen op dit oudste beschermde natuurgebied van Nederland. 

Wat gaat er gebeuren?

Om het Naardermeer te beschermen en toekomstbestendig te maken, wordt er een zogenaamde natte bufferzone rondom het meer aangelegd. Die ‘Schil’ van natte gebieden rond het meer moet ervoor zorgen dat het schone water langer in het gebied blijft en er minder water weglekt naar de lager gelegen polders. Om dat mogelijk te maken, wordt het waterpeil op veel plaatsen verruimd. Daarvoor worden dammen, stuwen en kades aangelegd of verhoogd. Ook worden er nieuwe sloten en natuurlijke oevers gemaakt. 

De praktijk

In de zomer zakt het waterpeil in het Naardermeer en de omliggende schil. Het waterschap zorgt er wel voor dat het niet verder zakt dan een bepaald minimum. Als het nodig is, wordt er water vanuit de Vecht ingelaten in het Naardermeer. Dat gebeurt zo min mogelijk vanwege de mindere kwaliteit van dit water. In natte periodes stijgt het waterpeil en mag het water in de schil ieder jaar 5 cm hoger komen, totdat we een maximum waterpeil bereiken. Dat kan jaren duren en wordt misschien nooit bereikt. Het hoogste waterpeil is geen doel op zich. Doel is om de natuur te herstellen en in de praktijk moet blijken bij welke bandbreedte van het peil dit plaatsvindt.

Door klimaatverandering hebben we steeds meer te maken met periodes van droogte, maar ook vaak met heftige regenbuien in de zomer. Door een flexibel waterpeil in te stellen, kan het gebied beter omgaan met de effecten van klimaatverandering. 

Monitoring grondwaterstanden

Uit berekeningen blijkt dat een ruimere bandbreedte voor het oppervlaktewater met een hoger maximumpeil niet of nauwelijks effect heeft op de grondwaterstanden in de omgeving van het Naardermeer en omliggende Schil. Dus buiten het gebied waar het waterpeil verandert. Waterschap  Amstel, Gooi en Vecht wil dit wel heel goed monitoren door extra peilbuizen te plaatsen. Zo kunnen ze de effecten van het verhogen van het waterpeil goed meten. Waterschap koppelt deze analyses ook jaarlijks terug aan de bewoners. 

Wat het oplevert 

De vernatting van het gebied in de Schil levert een nieuw, open landschap op met riet, bloemen, water en graslanden. Daar gaan veel plant- en diersoorten van profiteren. Door de nieuwe inrichting gaat er bijvoorbeeld meer waterriet in het Naardermeer groeien. Goed nieuws voor de purperreigers, die hier nieuw broedgebied kunnen gaan vinden. Het waterriet verhoogt ook de kans op terugkeer van de grote karekiet en andere planten- en diersoorten. Ook komen er bloemrijke graslanden met dotterbloem en echte koekoeksbloem en karakteristieke poldersloten met krabbenscheer. Zo kan de Schil verder uitgroeien tot de plek waar ook soorten als grote zilverreiger, roerdomp, bruine kiekendief, baardmannetje, snor, rietzanger, blauwborst, otter en ringslang graag vertoeven.

Meer informatie over het project is te vinden in de brochure Schil Naardermeer.

Uitgelicht