Planning

De voorbereiding van een groot project als de Schil Naardermeer vraagt flink wat tijd. Om het waterpeil te kunnen wijzigen, heeft het waterschap een nieuw peilbesluit voor het gebied opgesteld. De provincie is verantwoordelijk voor het nieuwe bestemmingsplan. Daarin wordt de bestemming van een aantal agrarische percelen aangepast naar een natuurbestemming.

Bij zowel de provincie als het waterschap is een aantal tussenstappen nodig voor de uiteindelijke vaststelling van deze plannen. Bij de provincie besluit eerst het college van Gedeputeerde Staten (GS) over het provinciaal inpassingsplan en bij het waterschap het Dagelijks Bestuur (DB) over het watergebiedsplan. Vervolgens gaan de stukken bij beide organisaties naar een bestuurlijke commissie, die adviseert aan Provinciale Staten (PS) respectievelijk het Algemeen Bestuur (AB) van het Waterschap. De planning is op dit moment als volgt:

  • 20 april 2021: besluitvorming in GS en DB Waterschap
  • 19 mei 2021: behandeling in bestuurscommissie AGV
  • 7 juni of 30 augustus 2021: behandeling in Provinciale Statencommissie
  • 8 juli 2021: besluitvorming in AB Waterschap
  • 10 juli – 23 augustus 2021: zomerreces
  • 13 september 2021: besluitvorming in Provinciale Staten
  • 20 september – 1 november 2021: beroepstermijn

De plannen worden na de besluitvorming in GS en het DB van het Waterschap al openbaar, maar zijn pas definitief na vaststelling door PS en het AB van het Waterschap. Bij de vergaderingen van de bestuurscommissie en Statencommissie is het mogelijk om in te spreken. U moet zich hiervoor vooraf aanmelden. Informatie hierover vindt u vanaf 21 april op de website.

Alle indieners van een zienswijze krijgen na de vaststelling in september een brief met de Nota van Beantwoording. Daarin is de reactie op hun zienswijze opgenomen. In de Nota van Beantwoording is ook te lezen of de zienswijzen hebben geleid tot aanpassing van de ontwerpplannen. De defintieve plannen zijn na vaststelling terug te vinden op deze website. 

Als deze procedures zijn afgerond, kan de uitvoering verder worden voorbereid. Als alles meezit gaat in de winter van 2022/2023 de eerste schop de grond in en is het project 3 jaar later afgerond.
 

Uitgelicht