Duinen Den Helder - Callantsoog

De Duinen Den Helder-Callantsoog zijn erg populair onder wandelaars en fietsers vanwege het uitgestrekte open duinlandschap. Er zijn veel bijzondere planten- en diersoorten te vinden zoals de duinparelmoervlinder, zandhagedis en dodaar. Ook broedt de grootste populatie tapuiten van Nederland in dit gebied.

De Duinen Den Helder-Callantsoog zijn ook bijzonder omdat er zoveel konijnen leven. In andere gebieden zijn veel konijnen doodgegaan door virusziekten. De konijnen zijn belangrijk, omdat de tapuiten hun holen gebruiken als broedplaats en omdat de konijnen de duingraslanden relatief open houden.

Lees meer over de kenmerken van dit gebied op de website van Natura 2000.

Wat is er in dit gebied aan de hand?

 • De dynamiek van wind en zand is weggevallen.
  • Duinen kunnen zich niet meer verjongen. Hierdoor zijn er minder verschillende plekken waar planten en dieren zich kunnen vestigen.
  • Omdat kalkrijk zand niet meer inwaait, worden de vochtige duinvalleien te voedselrijk en ontkalken deze.
 • Er daalt te veel stikstof neer. De stikstof komt uit de landbouw, het verkeer, woningen en industrie. Door het teveel aan stikstof groeien open duingraslanden en duinvalleien dicht. Hierdoor krijgen kenmerkende duinsoorten het moeilijk.
 • Plantensoorten die niet in het duingebied thuishoren, zoals de rimpelroos en de Amerikaanse vogelkers, verdringen plantensoorten die van lichte en voedselarme omstandigheden houden. Daarmee verdwijnen ook de insecten en andere dieren de hiervan afhankelijk zijn.

Wat gaat de provincie doen?

 

De provincie gaat met u in gesprek

Via zogeheten ‘gebiedstafels’ praat de provincie graag met geïnteresseerden over de manier waarop stikstofneerslag in de Duinen Den Helder-Callantsoog beperkt kan worden. Gemeenten, terreinbeheerders en ondernemers (onder andere agrariërs en recreatieondernemers) sluiten hierbij ook aan.

Ook meepraten? Meldt u zich dan aan via stikstof@noord-holland.nl

Uit de aanmeldingen maakt de provincie een selectie, zodat alle verschillende groepen belanghebbenden met 1 á 2 personen vertegenwoordigd zijn. Alle geïnteresseerden blijven via e-mail, de website en de nieuwsbrief op de hoogte over de uitkomst van de gebiedstafel.

De provincie analyseert waar andere dossiers de aanpak kunnen versterken

De provincie onderzoekt welke andere gebiedsprocessen in dit gebied lopen en hoe Natura 2000 en stikstof daarin samen kunnen optrekken. Een voorbeeld van zo’n gebiedsproces is het afmaken van het Natuur Netwerk Nederland (NNN).

De provincie laat natuurherstelmaatregelen uitvoeren

De natuurherstelmaatregelen zorgen ervoor dat de natuurlijke processen in het natuurgebied weer op gang komen en blijven:

 • Er worden nieuwe stuifplekken aangelegd en dichtgegroeide stuifkuilen worden opengemaakt
 • Grazers helpen tegen verruigde vegetatie in het open duin, middenduin en binnenduin
 • Indringers en overheersende planten worden verwijderd en op sommige plekken wordt daarbij ook de bovenste voedselrijke laag meegenomen
 • Er is meer handhaving op recreatie en het uitlaten van honden.

Terreinbeherende organisaties voeren het merendeel van de natuurherstelmaatregelen uit. De provincie houdt de uitvoering in de gaten en bespreekt waar de planning van de maatregelen kan worden versneld.

De provincie brengt de stikstofuitstoot in de buurt van het natuurgebied omlaag

Een deel van de stikstof die in de Duinen Den Helder-Callantsoog neerdaalt, komt van activiteiten uit de buurt. De provincie gaat in gesprek met ondernemers en bekijkt of zij hen kan helpen bij maatregelen om hun stikstofuitstoot te verkleinen. Bijvoorbeeld door de inzet van (innovatieve) technieken, het verplaatsen van bedrijfsactiviteiten naar locaties verder van Natura 2000-gebieden of het beëindigen van bedrijfsactiviteiten. Deze maatregelen hebben het meeste zin voor locaties op minder dan 1 kilometer afstand van het Natura 2000-gebied of in het gebied zelf.

Wilt u hierover met de provincie in gesprek? Meldt u zich dan via stikstof@noord-holland.nl

Naast gesprekken met ondernemers, zoekt de provincie ook naar maatregelen die zij zelf kan nemen. Bijvoorbeeld door te onderzoeken of het verlagen van de snelheid op provinciale wegen bijdraagt aan de afname van de stikstofneerslag in de Duinen Den Helder-Callantsoog.

De provincie zoekt oplossingen voor vastgelopen vergunningsaanvragen

Samen met de gebiedstafel zoekt de provincie naar mogelijkheden voor vastgelopen vergunningsaanvragen voor woningbouw en andere maatschappelijke projecten. Bijvoorbeeld door in de buurt de stikstofuitstoot te verkleinen. Een deel van die teruggedrongen stikstofneerslag is winst voor de natuur. Maar een klein deel wordt geruild tegen belangrijke projecten uit de omgeving (salderen). Door daarnaast ook de planning van deze projecten op elkaar af te stemmen, vindt de tijdelijke stikstofneerslag tijdens de bouw van woningen niet tegelijk plaats en kunnen meer projecten door gaan.

Wat is de planning?

De planning van dit gebied kunt u vinden op de pagina planning.

Hoe gaat het met de natuur?

 • De populatie tapuiten neemt toe. Het open maken van het duinlandschap (onder andere door het grazen van de schaapskuddes) en het beschermen van de nestholen tegen roofdieren werken goed.
 • De rugstreeppad neemt in aantal toe. Dit geldt ook voor broedvogels uit het vochtige duinmilieu, zoals de dodaar, rietzanger, wintertaling, slobeend en kleine karekiet.